114/1979

Given i Helsingfors den 2 februari 1979.

Lag angående ändring av lagen om utlämning för brott.

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 28 § 1 mom., 29 § 1 mom. och 31 § 2 mom. lagen den 7 juli 1970 om utlämning för brott (456/70) samt

fogas till 26 § ett nytt 2 mom. som följer:

26 §.

Justitieministeriet kan även på eget initiativ göra i 1 mom. avsedd framställning om utlämning.

28 §.

Erfordras för utlämning, att för myndighet i den främmande staten företes av finsk domstol utfärdad häktningsorder angående den som begäres utlämnad, skall frågan därom av justitieministeriet eller, på uppmaning av ministeriet, av den myndighet som begärt utlämning dragas under domstols prövning.


29 §.

Domstol skall på anmälan utan dröjsmål till behandling upptaga frågan om häktning av den person, vars utlämning begäres, samt på grundval av det förebragta bevismaterialet vid samma rättegångstillfälle avkunna sitt beslut. Den myndighet, som anhängiggjort saken vid domstol, skall i brådskande ordning tillställas expedition, varav beslutet framgår.


31 §.

Finner justitieministeriet hinder mot utlämning av den omhändertagne föreligga, skall ministeriet omedelbart förordna om hans frigivande. Föreligger ej sådant hinder och har rådstuvurätten icke förordnat om hans frigivande, skall den främmande staten ofördröjligen underrättas om åtgärden, och därvid skall jämväl utsättas viss tid, högst 30 eller av särskild orsak 45 dagar från avsändandet av meddelandet, inom vilken framställning om utlämning skall göras. Sker det ej, skall den omhändertagne frigivas.Denna lag träder i kraft den 1 april 1979.

Helsingfors den 2 februari 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Paavo Nikula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.