106/1979

Given i Helsingfors den 2 februari 1979.

Lag angående ändring av lagen om högsta domstolen.

I enlighet med riksdagens, beslut

ändras 7 § lagen den 22 juli 1918 om högsta domstolen, sådant detta lagrum lyder ändrat genom lagar av den 5 februari 1926 och den 10 februari 1965 (28/26 och 54/65), samt

fogas till lagen en ny 7 a § som följer:

7 §.

I högsta domstolen handläggas och avgöras ärendena på avdelningar.

Vid plenum handläggas ärenden rörande justitieförvaltningen och frågor angående lagstiftningsinitiativ samt, då högsta domstolen anser det nödigt, avgivande av utlåtande i lagstiftningsfrågor. Högsta domstolen kan förordna, att även annat ärende eller viss fråga, som hör därtill, skall handläggas vid plenum.

7 a §.

Högsta domstolen är domför med fem medlemmar.

Ärenden, som angå meddelande av besvärstillstånd, handläggas och avgöras, med undantag av krigsrättsmål, på avdelning med tre medlemmar, om icke fråga om meddelande av besvärstillstånd i fall, som avses i 30 kap. 3 § 2 mom. rättegångsbalken, hänskjutits till avgörande i samband med handläggningen av besvären.

Ärenden, som angå extraordinärt ändringssökande, kunna även handläggas och avgöras på avdelning med tre medlemmar, såframt ansökningen icke avser högsta domstolens avgörande eller krigsrättsmål. Ärende rörande extraordinärt ändringssökande, som handlagts på avdelning med tre medlemmar, skall för avgörande hänskjutas till fulltalig avdelning, om icke efter föredragningen beslutes om särskild åtgärd eller ansökningen genom enhälligt beslut av avdelning med tre medlemmar avslås eller avvisas.

Ärende, som gäller förbud mot eller avbrytande av verkställighet, kan likaså avgöras på avdelning med tre medlemmar.

Om domfört antal medlemmar i krigsrättsmål är stadgat särskilt.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980.

Ansökningar om fullföljdstillstånd, som gäller hovrättsavgöranden, vilka har givits innan lagen trätt i kraft och som ännu icke har föredragits, kan, med undantag av krigsrättsmål, handläggas på avdelning med tre medlemmar. Ärendet skall dock för avgörande hänskjutas till fulltalig avdelning, om icke efter föredragningen beslutes om särskild åtgärd eller ansökningen avslås eller avvisas genom enhälligt beslut av avdelning.

Helsingfors den 2 februari 1979,

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Paavo Nikula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.