104/1979

Given i Helsingfors den 2 februari 1979.

Lag om ändring av 30 kap. samt 31 kap. 4 och 5 §§ rättegångsbalken.

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 30 kap. samt 31 kap. 4 § 1 mom. och 5 § rättegångsbalken,

sådana de lyder, 30 kap. i lag av den 7 januari 1955 (2/55) jämte däri senare företagna ändringar samt 31 kap. 4 § 1 mom. och 5 § i lag av den 20 februari 1960 (109/60), samt

fogas till 31 kap. 4 §, sådan den lyder i nämnda lag av den 20 februari 1960, ett nytt 1 mom., varvid det ändrade 1 mom. och det nuvarande 2 mom. blir 2 och 3 mom., som följer:

30 kap.

Fullföljd av talan från hovrätt till högsta domstolen.

Allmänna stadganden.
1 §.

Ändring i hovrätts dom och utslag sökes hos högsta domstolen genom besvär.

2 §.

Den som vill söka ändring i hovrätts dom eller utslag i ärende, som dit inkommit genom besvär eller klagan, skall därtill söka tillstånd (besvärstillstånd) hos högsta domstolen.

I ärende som hovrätt avgjort i första instans sökes ändring utan ansökan om besvärstillstånd.

3 §.

Besvärstillstånd kan meddelas endast om det med avseende på lagens tillämpning i andra liknande fall eller med hänsyn till en enhetlig rättstillämpning är av vikt att ärendet prövas av högsta domstolen, eller om därtill finns särskild anledning till följd av sådant i saken inträffat rättegångs- eller annat fel, att domen eller utslaget på grund därav borde återbrytas eller undanröjas, eller om det eljest föreligger vägande skäl att meddela besvärstillstånd.

Besvärstillstånd kan meddelas att gälla endast en del av hovrättens avgörande. Fråga om meddelande av besvärstillstånd i annan del av ärendet kan därvid hänskjutas till avgörande i samband med handläggningen av besvären.

Fullföljd i ärende som hovrätt handlagt i andra instans.
4 §.

Till hovrätts avgörande skall fogas besvärsundervisning. I denna skall redogöras för de förutsättningar, under vilka besvärstillstånd enligt lag kan meddelas och hur den som anhåller om besvärstillstånd skall förfara för att draga sina besvär under högsta domstolens prövning.

5 §.

Tiden för ansökan om besvärstillstånd och anförande av besvär är 60 dagar från den dag då hovrättens dom eller utslag gavs.

Senast den dag då fullföljdstiden utgår skall sökanden vid äventyr av talans förlust tillställa hovrättens registratorskontor en till högsta domstolen ställd fullföljdsskrift, vilken skall innehålla tillståndsansökan och besvär.

Till fullföljdsskriften skall fogas handlingar, av vilka framgår de omständigheter sökanden åberopar.

6 §.

I tillståndsansökan skall anföras den i 3 § stadgade grund på vilken besvärstillstånd sökes samt de skäl på vilka sökanden anser att ovan avsedd grund för meddelande av besvärstillstånd föreligger. Därjämte skall anges det avgörande av hovrätten vari sökanden vill söka ändring.

I besvären skall uppges:

1) i vilken del ändring sökes i hovrättens avgörande;

2) de ändringar i hovrättens avgörande som yrkas; samt

3) grunderna för yrkandena.

I fullföljdsskriften skall dessutom anges sökandens namn, yrke och boningsort samt den postadress för honom eller hans ombud, under vilken meddelanden i saken får sändas till honom. Ändras postadressen, skall den nya adressen skriftligen anmälas till högsta domstolens registratorskontor. Fullföljdsskriften skall undertecknas av sökanden eller, om han icke själv uppsatt den, av uppsättaren. Denne skall därjämte uppge sitt yrke och sin hemort.

7 §.

Ändringssökande får icke åberopa andra omständigheter och bevis än sådana som förebragts i underrätten eller hovrätten, förutom då sökanden gör sannolikt att han icke har kunnat åberopa omständigheten eller beviset vid lägre domstol eller att han eljest har haft giltig anledning att ej göra det.

Önskar sökanden till stöd för sin ändringsansökan framlägga nya bevis, skall han uppge dem och därjämte de omständigheter han önskar styrka samt anledningen till att beviset ej tidigare förebragts.

8 §.

Har fullföljdsskrift, som skall tillställas hovrättens registratorskontor, inom utsatt tid inkommit till högsta domstolen och är det skäl att antaga, att den tillställts högsta domstolen av misstag, går part icke av denna anledning sin talan förlustig. Högsta domstolen skall ofördröjligen insända skriften till hovrättens registratorskontor.

Hovrätten skall insända fullföljdsskrift jämte bilagor till högsta domstolen. Akten i ärendet samt avskrift av hovrättens avgörande skall samtidigt översändas.

9 §.

Har tillståndsansökan eller besvär, som inkommit inom utsatt tid, icke avfattats på stadgat sätt eller har till fullföljdsskrift icke bifogats av sökanden åberopade handlingar, skall högsta domstolen förelägga sökanden att avhjälpa bristen inom en av domstolen utsatt tid, om icke kompletteringen saknar betydelse för sakens handläggning.

På synnerliga skäl får sökande, vars tillståndsansökan eller besvär även efter kompletteringen är bristfälliga enligt vad i 1 mom. sägs, beredas nytt tillfälle till komplettering.

Iakttas föreläggandet icke och är fullföljdsskriften så bristfällig att saken icke kan avgöras på grundval av den, skall ansökningen avvisas.

10 §.

Högsta domstolen skall vid behov av motparten begära skriftligt bemötande av ändringsansökningen. Har besvärstillstånd meddelats, skall bemötande alltid begäras av motparten, om detta icke redan skett då tillståndsansökningen handlades.

11 §.

I bemötande av ändringsansökan skall:

1) uppges det ärende i vilket bemötandet avges;

2) framföras motpartens åsikt om sökandens yrkanden och grunderna för dem; samt

3) uppges de skäl och bevis på vilka motparten önskar stöda sig.

I bemötandet skall dessutom anges motpartens namn, yrke och boningsort samt den postadress för honom eller hans ombud under vilken meddelanden i saken får tillställas honom. Ändras postadressen, skall den nya adressen skriftligen anmälas till högsta domstolens registratorskontor. Bemötandet skall undertecknas av motparten eller, om han icke själv har uppsatt det, av uppsättaren. Denne skall därjämte uppge sitt yrke och sin hemort.

Av bemötandet och därtill fogade handlingar skall även inlämnas avskrifter. Dessa sändes från högsta domstolen med posten till ändringssökanden.

12 §.

På den som avger bemötande tillämpas vad i 7 § är stadgat.

Högsta domstolen kan vid behov bereda den som har avgivit bemötande tillfälle att inom viss tid komplettera detta.

Fullföljd i ärende som hovrätt handlagt i första instans.
13 §.

Till hovrätts avgörande skall fogas besvärsundervisning, varav framgår hur den som är missnöjd med avgörandet skall förfara för att draga sina besvär under högsta domstolens prövning och hur besvären skall bemötas.

Om anförande av besvär och om besvärens innehåll gäller på motsvarande sätt vad i 5 och 6 §§ är stadgat. Av besvärsskriften och de därtill fogade handlingarna skall likväl även inlämnas avskrift.

14 §.

Ändringssökandens motpart har rätt att skriftligt bemöta besvären. Tiden för inlämnande av bemötande är 14 dagar från den dag då fullföljdstiden går till ända.

För avgivande av bemötande får motparten från hovrättens registratorskontor avskrifter av besvärsskriften och av de därtill fogade handlingarna.

Senast den dag då den i 1 mom. nämnda tiden går till ända skall motparten tillställa hovrättens registratorskontor ett till högsta domstolen ställt skriftligt bemötande. Om dess innehåll och om skyldighet att inlämna avskrifter gäller på motsvarande sätt vad i 11 § är stadgat. Ändringssökanden får avskrifterna från hovrättens registratorskontor.

15 §.

Om tillställande av besvärsskrift eller bemötande direkt till högsta domstolen gäller på motsvarande sätt vad i 8 § 1 mom. är stadgat.

Hovrätten skall sända besvärsskriften och bemötandet till högsta domstolen. Akten i ärendet och avskrift av hovrättens avgörande skall samtidigt översändas.

16 §.

Om komplettering av besvär och bemötande gäller på motsvarande sätt vad i 9 och 12 §§ är stadgat.

17 §.

Har besvär efter högsta domstolens föreläggande kompletterats och kan det som därvid har anförts påverka ärendets avgörande, skall högsta domstolen begära bemötande av motparten.

Handläggning av fullföljdsärende i högsta domstolen.
18 §.

Högsta domstolen får på synnerligt skäl beakta av part efter fatalietidens utgång insänd tilläggsutredning, om dess framställande icke är förbjudet enligt 7 eller 12 §.

19 §.

Beaktar högsta domstolen i 18 § avsedd tilläggsutredning eller har högsta domstolen självmant anskaffat utredning, som kan påverka sakens avgörande, skall högsta domstolen av part begära skriftlig förklaring, såvida detta icke är uppenbart obehövligt.

20 §.

Högsta domstolen håller vid behov muntlig förhandling, vid vilken parter, vittnen och sakkunniga kan höras och annan utredning mottagas. Muntlig förhandling får begränsas att gälla en del av det fullföljda målet.

Högsta domstolen kan även förordna att hörande av part, vittne eller sakkunnig skall ske vid annan domstol.

21 §.

Parterna kallas till muntlig förhandling, vid äventyr att frånvaro icke utgör hinder för målets handläggning och avgörande. På part, vars personliga hörande högsta domstolen finner nödigt, skall likväl tillämpas vad i 16 kap. är stadgat om parts förständigande att infinna sig till målets fortsatta handläggning. I kallelsen skall parten meddelas vid vilket äventyr han äger infinna sig till den muntliga förhandlingen.

Uteblir part, som vid vite förständigats att inställa sig inför rätta, eller anträffas icke den som enligt förordnande skall hämtas eller kan underrättelse om muntlig förhandling icke delges part, kan målet, då skäl därtill föreligger, avgöras oaktat partens utevaro. Förelagt vite ådömes härvid icke.

Kompletterande stadganden.
22 §.

Hovrätts avgörande, beträffande vilket för fullföljd kräves besvärstillstånd, verkställes såsom om laga kraft vunnen dom är stadgat.

23 §.

Högsta domstolen kan, då skäl föreligger, innan fullföljdsärende avgöres förordna, att hovrättens avgörande tills vidare ej skall gå i verkställighet eller att verkställigheten ej skall fortgå.

24 §.

Kallelse till muntlig förhandling tillställes mottagaren med posten mot mottagningsbevis eller i den ordning som gäller för delgivning av stämning.

Begäran om inlämnande av bemötande eller skriftlig förklaring samt föreläggande att komplettera tillståndsansökan, besvär eller bemötande får sändas med posten under den adress parten senast har uppgivit, om icke annat delgivningssätt anses erforderligt.

25 §.

Har part åsidosatt i detta kapitel stadgad skyldighet ätt inlämna avskrift av besvärsskrift eller bemötande eller av därtill fogade handlingar, tages avskrifter i hovrätten. Avskrift av fullföljdsskrift och därtill fogade handlingar, som erfordras för avgivande av ovan i 10 § avsett bemötande, tages i högsta domstolen. Ersättning för kostnaderna indrives, om parten icke erlägger den, genom länsstyrelsens försorg på grundval av hovrättens eller högsta domstolens meddelande och i den ordning som är stadgad i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61).

Erfordras flera avskrifter av handlingarna, tages de felande avskrifterna på statens bekostnad.

26 §.

Högsta domstolens avgörande får skrivas utan redogörande del och fogas till hovrättens avgörande.

27 §.

Högsta domstolens dom eller utslag gives och dateras den dag från och med vilken domen eller utslaget hålles part till hända. Utslag, genom vilket ansökan om besvärstillstånd avslås eller avvisas, kan likväl dateras dagen för föredragningen i enlighet med vad i högsta domstolens arbetsordning föreskrives. I arbetsordningen kan bestämmas, att även annat utslag, som fogas till ansökningshandlingen, samt beslut, genom vilket ärendet icke avgöres slutligt eller som delges endast genom brev, skall dateras enligt dagen för föredragningen.

31 kap.

Om extraordinärt ändringssökande.

4 §.

Har den dom, över vilken klagan anföres, icke fogats till klagoskriften eller är klagoskriften så bristfällig, att saken icke kan avgöras på grundval därav, skall klaganden föreläggas att avhjälpa bristen inom utsatt tid, vid äventyr att, om han underlåter detta, klagan kommer att avvisas. Föreläggandet får sändas med posten under den adress klaganden uppgivit.

Såvida klagan icke avvisas eller förkastas såsom uppenbart ogrundad, skall med anledning av densamma motparten eller annan, vars rätt klagan berör, avfordras skriftligt bemötande, om detta ej är uppenbart obehövligt. Vid behov skall även vederbörande domares utlåtande eller förklaring infordras.


5 §.

Finnes tilläggsutredning erforderlig innan ärendet kan avgöras, skall rätten vidtaga åtgärder för införskaffande av nödig utredning. Angående muntlig förhandling i ärenden rörande klagan gäller vad om anordnande av muntlig förhandling i hovrätt och i högsta domstolen eljest är stadgat.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980.

Då ändring sökes i hovrätts avgörande, som har givits före lagens ikraftträdande, och då dylik ändringsansökan bemötes samt då sådant fullföljdsärende handlägges, skall tidigare lag tillämpas, om icke nedan annorlunda stadgas. I ärenden, där tiden för sökande av ändring går till ända efter lagens ikraftträdande, skall denna lags stadganden om komplettering av ändringsansökan och av bemötande tillämpas. Då ändring sökes i hovrätts avgörande, som har givits innan lagen trädde i kraft, behöver hovrättens dom eller utslag icke fogas till ändringsansökan, ej heller bevis över att part i stadgad ordning har anmält missnöje med avgörandet.

Oavsett fullföljdsförbud som har stadgats innan lagen trädde i kraft kan besvärstillstånd meddelas enligt denna lag.

Helsingfors den 2 februari 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Paavo Nikula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.