87/1979

Given i Helsingfors den 26 januari 1979.

Lag om teaterhögskolan.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §.

Teaterhögskolan har till uppgift att meddela högsta teoretiska och praktiska undervisning på teaterkonstens område och därtill anslutna yrkesområden, att bedriva experiment verksamhet och forskning på området och teaterverksamhet i anslutning till undervisningen samt att även i övrigt främja teaterkonstens utveckling.

Vid högskolan finns en särskild svensk utbildningsenhet.

Vid högskolan finns en utbildningscentral, där även annan undervisning än undervisning på högskolenivå kan meddelas.

2 §.

Högskolans hemort är Helsingfors stad.

Högskolans institutioner kan vid behov förläggas även till andra orter.

3 §.

Högskolan är underställd undervisningsministeriet.

I sina interna angelägenheter åtnjuter högskolan självstyrelse på sätt genom förordning stadgas.

Högskolan skall, vid beredningen av en lag eller förordning, som berör enbart densamma, beredas tillfälle att avgiva utlåtande i saken.

4 §.

Till högskolan hör dess lärare, övriga personal och studerande.

5 §.

Angående högskolans förvaltning stadgas genom förordning.

Medlemmarna i de kollegiala förvaltningsorgan som utövar högskolans beslutanderätt kan utses genom val, som förrättas inom högskolan på sätt genom förordning stadgas. Valberättigad är envar till högskolan hörande person och valbar varje myndig valberättigad, som är finsk medborgare eller tjänsteman i Finland.

I förvaltningen av högskolans bibliotek kan även andra än de, som hör till högskolan deltaga.

6 §.

Vid högskolan kan inrättas tjänster som rektor, biträdande rektor, föreståndare för utbildningscentralen, professor, biträdande professor och lektor, vilka även kan vara tjänster med avtalslön. Vidare kan sekreterar-, bibliotekarie- och ekonomtjänster samt byråsekreterar-, bokförar-, kanslist- och maskinskrivarbefattningar inrättas.

Vid högskolan kan därjämte inom ramen för statsförslaget anställas assistenter, andra extraordinarie befattningshavare, tillfälliga funktionärer och timlärare samt personal i arbetsavtalsförhållande.

7 §.

Högskolans undervisnings- och examensspråk är finska och svenska.

Studerande äger rätt att vid förhör och examina såväl muntligt som skriftligt använda finska eller svenska språket och åtnjuta personlig undervisning på finska eller svenska beroende på vilketdera språket som är studerandens modersmål.

Utländsk lärare, som antingen tillfälligt eller enligt 84 § regeringsformen såsom ordinarie förordnats till lärare vid högskolan, får som undervisningsspråk använda även annat språk än högskolans undervisningsspråk.

Högskolans ämbetsspråk är finska. Enskild person äger likväl rätt att i eget ärende använda svenska språket och att erhålla expedition på detta språk.

8 §.

För erhållande av undervisningstjänst eller -befattning vid högskolan fordras, att den som söker tjänsten eller befattningen kan meddela undervisning antingen på finska eller svenska språket. Om ådagaläggande av språkkunskap stadgas genom förordning.

Till undervisningstjänst eller -befattning kan likväl utnämnas annan än finsk medborgare utan hinder av att han icke har ådagalagt stadgad språkkunskap.

9 §.

Genom förordning stadgas, under vilka förutsättningar inträde som studerande vid högskolan kan vinnas.

10 §.

Till vakant professur kan på kallelse utnämnas person, vars kompetens för tjänsten är konstaterad och ostridig och vars utnämnande med hänsyn till högskolans uppgift är ändamålsenligt.

11 §.

Högskolan äger rätt att mottaga donerade och testamenterade medel. Om förvaltningen och användningen av dem stadgas genom förordning.

12 §.

Om inrättande av professur eller annan tjänst eller befattning vid högskolan med ovan i 11 § avsedda medel stadgas i varje enskilt fall genom förordning.

Innehavare av ovan i 1 mom. avsedd tjänst eller befattning har i tillämpliga delar samma rättigheter och skyldigheter som innehavare av motsvarande tjänst eller befattning.

13 §.

Högskolan och dess institutioner kan för statliga och kommunala myndigheters samt för enskildas och samfunds räkning utföra av dessa beställda konstnärliga och andra serviceuppdrag; angående avgifterna härför stadgas genom förordning. Avgifterna bestämmes enligt de i lagen om grunderna för avgifter till staten (980/73) stadgade allmänna grunderna.

14 §.

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

15 §.

Om denna lags ikraftbringande stadgas särskilt.

Helsingfors den 26 januari 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Kalevi Kivistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.