86/1979

Fastställd den 22 januari 1979.

Arbetsordning för högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen har i plenum den 22 januari 1979 med stöd av 16 § lagen den 22 juli 1918 angående högsta förvaltningsdomstolen, sådant lagrummet lyder i lagen den 22 december 1949 (805/49), och 32 § förordningen den 30 september 1977 om högsta förvaltningsdomstolen (702/77) fastställt för sig följande arbetsordning:

Högsta förvaltningsdomstolens sammanträden.
1 §.

I början av sessionsperioden och vid behov även annars bestämmer presidenten ledamöternas fördelning på avdelningarna.

2 §.

Presidenten bestämmer sammanträdestiderna för plenum och kanslisammamräde.

3 §.

Avdelningarna sammanträder i enlighet med sessionslista.

I sessionslistan anges för varje sammanträde, vilka ledamöter som skall delta däri, samt för varje föredragning granskande ledamot och föredragande. När avdelning sammanträder med fyra ledamöter, anges i sessionslistan även den ledamot som är i tur att vid behov deltaga i handläggning av mål såsom femte ledamot.

Presidenten bestämmer antalet granskningar för ledamöterna och godkänner sessionslistan i enlighet därmed.

4 §.

Extraordinarie förvaltningsråd deltager icke i handläggningen av ärenden som anges i 7 § 2 mom. lagen angående högsta förvaltningsdomstolen eller i behandlingen av förvaltningsärenden. Extraordinarie förvaltningsråd kan icke förordnas att deltaga i kanslisammaniträde.

5 §.

Presidenten kan för viss tid befria en eller flera ledamöter eller föredragande från att deltaga i avdelnings arbete, när detta erfordras för beredning av framställning eller utlåtande som avses i 7 § lagen angående högsta förvaltningsdomstolen eller för fullgörande av annan särskild uppgift.

Beredning av mål.
6 §.

För målen fastställes en rotelindelning. För varje rotel finns en ansvarig föreståndare och jämte honom erforderligt antal andra föredragande. Den ansvariga föreståndaren har en ställföreträdare.

De mål som inkommit till högsta förvaltningsdomstolen fördelas till föredragning enligt den fastställda rotelindelningen.

7 §.

Sedan föredraganden granskat att förberedande åtgärder vidtagits för måls föredragning, skall han efter att ha införskaffat erforlig tilläggsutredning uppgöra en föredragningspromemoria, som även innehåller förslag till målets avgörande. Med ordförandens samtycke får brådskande mål föredragas utan föredragningspromemoria.

Föredragningspromemorian tillställes de ledamöter som deltager i sammanträdet senast en vecka före sammanträdesdagen. Samtidigt skall handlingarna tillställas granskande ledamoten. Därjämte skall föredragningspromemorian tillställas presidenten.

8 §.

Målen föredrages i allmänhet i den ordning de inkommit. Med förtur skall dock föredragas mål som enligt stadgande i lag eller förordning är brådskande eller annars förklarats vara brådskande.

9 §.

Föredragningen sker muntligt och koncentrerat på grundval av föredragningspromemorian.

10 §.

För varje föredragning uppgör föredraganden en föredragningslista över de mål som skall handläggas.

I föredragningslistan göres vid varje mål anteckning om det avgörande som däri träffats eller andra åtgärder som beslutats. Har omröstning ägt rum eller har föredraganden anmält skiljaktig mening, skall även därom göras anteckning. Föredragningslistan undertecknas av föredraganden och granskas av ordföranden.

Över muntlig förhandling och syn samt över vid sammanträde verkställd omröstning som icke antecknats i liggarexemplar upprättar föredraganden protokoll. Det undertecknas av föredraganden och granskas av granskande ledamoten, omröstningsprotokoll likväl av ordföranden. Protokoll som upprättats över syn och muntlig förhandling i vattenmål eller i patentmål granskas ytterligare av ett överingenjörsråd. Protokollet fogas vid handlingarna i målet.

Avgörande av mål.
11 §.

Mål avgöres vid avdelnings sammanträde, därest det icke bestämts eller hänskjutits till avgörande i plenum. Presidenten kan på grund av måls vittbärande eller principiella betydelse bestämma och avdelning kan med presidentens samtycke hänskjuta mål att avgöras i plenum.

12 §.

Ordförande på avdelning kan bestämma att mål på grund av dess vittbärande eller principiella betydelse skall avgöras vid hela avdelningens sammanträde. Likaså kan sammanträde med samtycke av ordföranden på avdelningen hänskjuta mål att avgöras vid hela avdelningens sammanträde.

Då vid avdelnings sammanträde, i vilket fyra ledamöter deltager, icke minst tre av dem är ense om avgörandet, hänskjutes målet att avgöras vid sammanträde i vilket deltager även den femte ledamot som antecknats i sessionslistan för den dag beslutet om hänskjutandet fattas. Likaså deltager denna femte ledamot i handläggningen av mål som ordföranden för sammanträdet på grund av målets beskaffenhet hänskjuter att avgöras i sammansättning med fem ledamöter. I den ordning som bestämmes i 1 mom. eller 11 § kan målet dock hänskjutas att avgöras av hela avdelningen eller i plenum.

Då mål bestämts eller hänskjutits till avgörande av hela avdelningen, deltager i avgörandet de ledamöter som, när ärendet bestämdes eller hänsköts till avgörande av hela avdelningen, var förordnade till ledamöter på avdelningen i enlighet med 1 §.

13 §.

I handläggning av mål som gäller ändring i utslag av högsta förvaltningsdomstolen genom extraordinärt rättsmedel får icke deltaga ledamot som deltagit i det tidigare avgörandet, därest domfört antal ledamöter även utan honom finns att handlägga målet. Detsamma gäller föredragande på vars föredragning det tidigare avgörandet fattats.

14 §.

Sedan mål blivit avgjort uppgör föredraganden utkast till liggarexemplar av det utslag som givits vid sammanträdet.

15 §.

Föredraganden skall efter föredragningen utan dröjsmål överlämna utkastet till liggarexemplar samt handlingarna i målet till granskande ledamoten och ordföranden för granskning.

Har i målet förrättats omröstning, skall utkastet till liggarexemplar och handlingarna tillställas även skiljaktig ledamot för granskning. Har högsta förvaltningsdomstolen vid omröstning ej omfattat granskande ledamotens mening, skall ordföranden förordna ytterligare en närvarande ledamot att granska utkastet till liggarexemplar och handlingarna.

Begär närvarande ledamot handlingarna för granskning, skall de tillställas även honom. Om ordföranden så bestämmer, skall en eller flera ledamöter granska utkastet till liggarexemplar och handlingarna.

Ledamöter och ordförande skall ofördröjligen fullgöra sin granskningsskyldighet.

16 §.

Sedan utkastet till liggarexemplar blivit granskat ombesörjer föredraganden att liggarexemplar och expeditioner skrives ut. Föredraganden undertecknar de skiljaktiga ledamöternas yttranden i liggarexemplaret.

Sedan föredraganden kontrasignerat liggarexemplaret tillställer han detta de ledamöter som deltagit i avgörandet av målet för att undertecknas.

Sedan liggarexemplaret undertecknats tillställes handlingarna registratorskontoret för expeditionens överlämnande till vederbörande och för arkivering av liggarexemplaret och handlingarna.

Avgörande av förvaltningsärenden.
17 §.

Kanslichefen bereder och föredrager de förvaltningsärenden som avgöres i plenum eller vid kanslisammanträde, om icke presidenten annorlunda bestämmer.

18 §.

Presidenten kan bestämma att förvaltningsärenden som avgöres i plenum skall undergå förberedande handläggning vid kanslisammanträde. Lika kan han förfara med ärende som ankommer på honom själv.

19 §.

Presidenten fattar på föredragning av kanslichefen beslut i ärenden om begynnande och upphörande av tjänstgöringsförhållande samt om temporär reglering av sådant förhållande. övriga ärenden kan presidenten avgöra utan föredragning.

20 §.

Kanslichefen avgör de ärdenden som ankommer på honom utan föredragning.

Personalens uppgifter.
21 §.

Personalen vid högsta förvaltningsdomstolen skall fullgöra sina uppgifter behörigen och skyndsamt. Envar som hör till personalen skall iakttaga de bestämmelser som meddelas för uppgifternas handhavande.

22 §.

Ansvarig föreståndare för målrotel skall övervaka att målen i roteln beredes och föredrages skyndsamt med iakttagande därjämte av bestämmelserna i 8 §. Ansvarig föreståndare för rotel skall ge övriga föredragande i roteln råd om målens beredning. Äldre föredragande skall ge yngre föredragande råd i frågor som rör målens beredning och föredragning.

Granskande ledamot skall vid behov ge föredragande råd om beredning av mål samt för sin del övervaka att föredragandena utför sina uppgifter behörigen.

Ordförande på avdelning skall meddela ansvarig föreståndare för rotel råd samt utveckla samarbetet mellan avdelningens ledamöter och föredragande.

23 §.

Presidenten åligger bland annat:

1. att fastställa målens rotelindelning,

2. att förordna föredragande till rotlarna,

3. att förordna ansvarig föreståndare för varje rotel och ställföreträdare för honom,

4. att fastställa allmänna grunder enligt vilka föredragningsuppgifterna fördelas mellan föredragandena,

5. att fastställa grunder enligt vilka varje mål åsättes ett poängvärde som svarar mot målets svårighetsgrad och arbetsmängd, och

6. att meddela allmän föreskrift angående omfattningen av föredragandenas föredragningsskyldighet vid varje ordinarie föredragning av mål.

24 §.

Kanslichefen åligger utöver vad i förordningen om högsta förvaltningsdomstolen är stadgat:

1. att draga försorg om uppföljning av anhängiga ärenden,

2. att draga försorg om förande av matrikel,

3. att förordna tjänsteman att expeditören till biträde styrka riktigheten av avskrifter av handlingar, och

4. att draga försorg om övriga uppgifter som ålagts honom.

25 §.

Registratorn åligger:

1. att mottaga och diarieföra handlingar som inkommit till högsta förvaltningsdomstolen,

2. att tillhandahålla och utlämna expeditioner till vederbörande samt att draga försorg om att expeditionerna belägges med stämpelmärken som svarar mot påförd stämpelskatt,

3. att utfärda diarie- och lagakraftsbevis, och

4. att sköta övriga uppgifter som tilldelats honom.

26 §.

Expeditören åligger:

1. att expediera högsta förvaltningsdomstolens brev,

2. att förvara liggarexemplar och utkast till dem, brevkopior samt diarier till dess de befordras till arkivering,

3. att draga försorg om att avskrifter styrkes till riktigheten och utlämnas, och

4. att sköta övriga uppgifter som tilldelats honom.

27 §.

Avdelningssekreterarna åligger med iakttagande av arbetsfördelning som kanslichefen fastställer:

1. att införskaffa förklaringar, bemötanden och utlåtanden i besvärsmål,

2. att underteckna matrikelutdrag,

3. att bereda parter tillfälle att komplettera besvär i fall som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden,

4. att draga försorg om att expeditioner och andra handlingar sändes med posten och belägges med stämpelmärken som svarar mot påförd stämpelskatt,

5. att draga försorg om att avgifter som avses i 4 punkten och övriga avgifter som tillkommer högsta förvaltningsdomstolen uppbäres behörigen,

6. att övervaka skötseln av arkivet,

7. att biträda vid beredning av mål,

8. att biträda vid beredning av ekonomiplan samt förslag till inkomst- och utgiftsstat och att fullföra andra uppgifter som hör till ekonomiförvaltningen, och

9. att sköta övriga uppgifter som tilldelats dem.

28 §.

Envar som hör till personalen är skyldig att, när så erfordras, oberoende av fastställd arbetsfördelning fullgöra de tjänsteuppgifter som tilldelas honom.

Information.
29 §.

Ordföranden för sammanträde bestämmer vilka avgöranden som skall intagas i högsta förvaltningsdomstolens årsbok och i adb-registret.

Om domstolens verksamhet ges myndigheter och offentligheten information enligt anvisningar som presidenten meddelar.

30 §.

Personalen informeras om frågor som rör domstolens verksamhet skyndsamt och i tillräcklig omfattning på anslagstavlor, genom internt informationsblad eller på annat lämpligt sätt.

De stående bestämmelser som utfärdas inom domstolen publiceras som en särskild samling.

Artiklar av betydelse för domstolens verksamhet publiceras som egna serier.

Särskilda bestämmelser.
31 §.

För att utveckla och förbättra samarbetet inom personalen och handläggningen av ärenden anordnas utbildnings-, informations- och rådplägningstillfällen.

Envar skall när så bestämmes deltaga i utbildnings- och rådplägningstillfälle som erfordras för skötseln av hans uppgifter samt vid behov meddela andra anställda vid högsta förvaltningsdomstolen utbildning, vägledning och råd vid handhavandet av deras uppgifter.

Presidenten meddelar anvisningar för anordnandet av utbildnings- och rådplägningstillfällen.

32 §.

Presidenten kan för beredning av särskild uppgiftshelhet eller uppgift tillsätta en arbetsgrupp för viss tid eller tillsvidare.

Den som förordnats till arbetsgrupp kan vid behov befrias från sina egentliga uppgifter, såvitt ett effektivt deltagande i gruppens arbete det förutsätter.

33 §.

Den som hör till personalen får icke utan tillstånd för utomstående yppa omständighet som kommit till hans kännedom vid handhavandet av hans uppgifter och som icke är offentlig.

Avgörande av högsta förvaltningsdomstolen får icke innan det tillhandahållits part yppas för den som ej hör till domstolen.

34 §.

Presidenten meddelar vid behov närmare bestämmelser om tillämpningen av denna arbetsordning.

Ämbetsverksdemokrati genomföres vid högsta förvaltningsdomstolen i enlighet med särskilt reglemente.

35 §.

Denna arbetsordning träder i kraft den 1 februari 1979.

Härmed upphäves den arbetsordning för högsta förvaltningsdomstolen som fastställts den 2 oktober 1935 jämte däri senare gjorda ändringar.

Helsingfors den 22 januari 1979.

Högsta förvaltningsdomstolens president
Aarne Nuorvala

Kanslichef
Olli Rikkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.