32/1979

Given i Helsingfors den 19 januari 1979.

Lag om adoption.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Förutsättningarna för adoption.

1 §.

Syftet med adoption är att främja barnets bästa genom att ett föräldra- och barnaförhållande fastställes mellan den som skall adopteras och adoptanten.

Adoption fastställes genom utslag av domstol.

2 §.

Adoption av minderårigt barn kan fastställas, såvida adoptionen prövas vara till barnets bästa och det har utretts, att barnet kommer att få god vård och uppfostran. Då fastställande av adoption sökes, skall domstolen föreläggas utredning om att barnet är i adoptantens vård eller att denne eljest sörjer för barnets vård och uppfostran.

Adoption av person som nått myndig ålder kan fastställas, såvida det utretts, att denne såsom minderårig vårdats och uppfostrats av adoptanten och att adoption icke kunnat fastställas medan barnet var minderårigt eller att andra därmed jämförbara synnerligen vägande skäl för adoption föreligger.

3 §.

Adoption kan icke fastställas, om vederlag givits eller utfästs med anledning av adoptionen eller om någon annan än adoptanten med tanke på fastställande av adoptivförhållande utgivit eller förbundit sig att utgiva ersättning för barnets underhåll.

Överenskommelse eller förbindelse att utgiva i 1 mom. avsett vederlag eller underhåll är ogiltig.

4 §.

Eget barn kan icke adopteras. Adoptant kan dock adoptera eget barn, vilket tidigare givits som adoptivbarn.

5 §.

Adoptant skall ha fyllt tjugofem år.

Adoption kan dock fastställas, om adoptanten har fyllt aderton år och den som skall adopteras är adoptantens makes barn eller hans eget barn, vilket tidigare givits som adoptivbarn, eller om andra synnerligen vägande skäl för adoption föreligger.

6 §.

Makar kan under äktenskapet adoptera barn endast gemensamt, om ej i 2 och 3 mom. är annorlunda stadgat.

Make kan ensam adoptera sin makes barn eller sitt eget barn, vilket tidigare givits som adoptivbarn.

Make kan ensam adoptera barn, om den andra makens vistelseort är okänd eller om den andra maken på grund av sjukdom eller handikapp icke kan uttrycka sin vilja på ett giltigt sätt.

7 §.

Andra än makar kan icke adoptera barn gemensamt.

8 §.

Adoption kan icke fastställas utan samtycke av den som skall adopteras, såframt denne har fyllt tolv år. Samtycke erfordras dock ej, om barnet på grund av sjukdom eller handikapp icke kan uttrycka sin vilja.

Adoption kan ej heller fastställas i strid mot barnets vilja, om det är yngre än tolv år men så utvecklat, att avseende kan fästas vid dess vilja.

9 §.

Adoption av minderårig kan icke fastställas, om ej barnets föräldrar givit sitt samtycke därtill.

Adoption kan av synnerligen vägande skäl fastställas även om föräldrarna eller den ena av dem icke givit sitt samtycke till adoptionen eller återtagit tidigare givet samtycke, såvida det prövas, att adoptionen på ett uppenbart avgörande sätt är till barnets bästa och att det, med beaktande av barnets bästa samt umgänget mellan barnet och föräldern, förhållandet mellan dem samt förhållandets natur, icke föreligger tillräckligt skäl till att föräldern ej givit sitt samtycke eller till att han återtagit givet samtycke.

Adoption kan i enlighet med ovan i 2 mom. stadgade grunder fastställas även då förälder på grund av sjukdom eller handikapp icke kan uttrycka sin vilja på ett giltigt sätt eller förälderns vistelseort är okänd.

10 §.

Föräldrarnas samtycke till adoption skall givas till socialnämnden eller till adoptionsbyrå som avses i 3 kap. Utomlands skall samtycke givas till den som enligt 16 § lagen om utrikesförvaltningen (1129/77) kan fullgöra på notarius publicus ankommande uppgifter. Närmare stadganden om emottagande av samtycke utfärdas genom förordning.

Innan samtycke gives skall för barnets förälder anordnas överläggning, vid vilken syftet med, förutsättningarna för och rättsverkningarna av adoptionen skall klarläggas. För föräldern skall dessutom redogöras för all den sociala service och alla de ekonomiska stödåtgärder som står föräldern och barnet till buds.

Samtycke av modern till barn får ej emottagas innan hon tillräckligt återhämtat sig efter nedkomsten och icke tidigare än 12 veckor efter barnets födelse.

11 §.

Över samtycke till adoption skall upprättas handling som skall dateras och undertecknas av den som ger sitt samtycke.

2 kap.

Adoptionens rättsverkningar.

12 §.

Då adoption fastställts, skall adoptivbarnet vid tillämpningen av vad som gäller om rättslig verkan av släktskap och svågerskap anses såsom adoptanternas och icke såsom de tidigare föräldrarnas barn, såframt ej annat särskilt stadgas eller av adoptivförhållandets natur annat följer.

Har make under äktenskapet eller sedan äktenskapet genom den andra makens död upplösts ensam adopterat den andra makens barn, skall barnet likväl anses såsom makarnas gemensamma barn.

13 §

Adoptivbarn erhåller adoptantens släktnamn, om ej domstolen tillåter, att barnet behåller sitt namn eller bär båda namnen gemensamt. Gift person, som adopteras, behåller dock sitt förra släktnamn.

14 §.

Då adoptivförhållande fastställts, befrias barnets tidigare föräldrar från skyldigheten att svara för barnets underhåll.

Har tidigare förälder till barnet före adoptionen genom avtal som fastställts av socialnämnd förbundit sig eller genom domstols beslut ålagts att erlägga underhållsbidrag till barnet, befrias han från skyldigheten att erlägga de poster av underhållsbidraget, vilka förfaller till betalning efter adoptionen. Har underhållsbidrag fastställts att utgå en gång för alla, befrias förälder från att erlägga underhållsbidraget, såframt detta icke betalts före adoptionen.

15 §.

Adoptionens rättsliga verkningar upphör, om adoptanten och adoptivbarnet ingår äktenskap med varandra. Adoptivförhållandets upphörande grundar ej något rättsligt förhållande mellan adoptivbarnet och dess tidigare föräldrar och dessas släktingar:

Angående beviljande av tillstånd till äktenskap som avses i 1 mom. stadgas i äktenskapslagen.

3 kap.

Adoptionsrådgivning.

16 §.

Syftet med adoptionsrådgivning är att i adoptionsärenden bevaka barnets bästa samt att genom överläggningar och åtgärder bistå barnet, barnets föräldrar och adoptanterna innan domstol fastställer adoptionen samt vid behov även därefter.

17 §.

Adoptionsrådgivningen ledes, styres och övervakas av socialstyrelsen.

Adoptionsrådgivning meddelas av socialnämnderna samt av adoptionsbyråer, som erhållit socialstyrelsens tillstånd att bedriva adoptionsrådgivning.

18 §.

Vid adoptionsrådgivningen skall

1) utredas, huruvida de i 1 kap. stadgade förutsättningarna för adoption föreligger;

2) tillses, att barnet placeras hos adoptanten; samt

3) övervakas, hur placeringen lyckas med hänsyn till barnets bästa.

Vid adoptionsrådgivningen skall adoptionsbyrån av vederbörande socialnämnd införskaffa utlåtande om barnets samt adoptantens förhållanden.

4 kap.

Fastställande av adoption.

19 §.

Förälder till barn, som ämnar giva sitt minderåriga barn som adoptivbarn, eller den som ämnar adoptera minderårigt barn, skall begära adoptionsrådgivning hos socialnämnden på sin hemort eller hos adoptionsbyrå som erhållit vederbörligt tillstånd av socialstyrelsen.

20 §.

Ärende som gäller fastställande av adoption handlägges vid domstolen på den ort, där adoptanten har sin hemvist. År makar gemensamt adoptanter, skall ärendet handläggas vid domstolen på den ort, där någondera maken har sin hemvist.

Ärende som gäller fastställande av adoption anhängiggöres genom skriftlig ansökan av adoptanten eller av adoptanterna gemensamt.

Innan ärende som gäller adoption av minderårig upptages till prövning vid domstol, skall sökanden styrka att adoptionsrådgivning skett på sätt i 16―19 §§ är stadgat.

21 §.

Domstolen skall självmant förordna om införskaffande av all den utredning som erfordras för avgörande av ärende som angår fastställande av adoption.

Domstolen skall vid behov höra alla de personer, som kan lämna uppgifter i adoptionsärendet.

22 §.

Förälder till minderårigt barn och den som ombetrotts vårdnaden om barnet skall beredas tillfälle att bli hörda i ärende som gäller fastställande av adoption, såframt kallelse kan delgivas honom. Är förälder till barnet eller den som ansökt om adoption omyndig, skall även hans förmyndare beredas tillfälle att bli hörd, såframt kallelse kan delgivas honom.

Hörande enligt 1 mom. erfordras dock icke, om vederbörandes åsikt redan tidigare tillförlitligt utretts eller hans hörande eljest bör anses obefogat med tanke på ärendets avgörande.

23 §.

Sökanden, barnet och den som enligt 22 § 1 mom. skall höras äger rätt att söka ändring i domstols beslut i ärende som gäller fastställande av adoption.

24 §.

Ärenden som gäller fastställande av adop- tion skall i samtliga rättsinstanser handläggas i brådskande ordning.

5 kap.

Särskilda stadganden.

25 §.

Angående adoption av adoptivbarn galler vad i denna lag är stadgat om barn.

26 §.

Socialstyrelsen kan på ansökan bevilja kommunalförbund eller annan kommunal sammanslutning eller i Finland registrerad förening tillstånd att upprätthålla adoptionsbyrå.

Tillstånd att upprätthålla adoptionsbyrå kan beviljas sökande, som prövas vara i stånd att med yrkesskicklighet meddela adoptionsrådgivning. Förutsättning för beviljande av tillstånd är ytterligare att inledande av sådan verksamhet kan anses ändamålsenligt med tanke på anordnandet av adoptionsrådgivningen.

27 §.

Tillstånd att upprätthålla adoptionsbyrå beviljas för viss tid, högst fem år i sänder.

Socialstyrelsen kan vid beviljande av tillstånd meddela närmare bestämmelser om bedrivande av adoptionsrådgivning.

Adoptionsbyrå är skyldig att lämna socialstyrelsen av denna begärda uppgifter och utredningar vilka erfordras för tillsynen.

28 §.

Erbjuder någon genom att annonsera i tidning eller på annat sätt offentligt utan tillstånd barn för adoption eller möjlighet att giva barn som adoptivbarn eller placerar någon annan än barnets förälder eller lagliga vårdnadshavare utan tillstånd i adoptionssyfte barn att uppfostras i enskilt hem, skall han för olaga förmedling av adoptivbarn dömas till böter.

29 §.

Om sökande av giltighet i Finland för adoption som skett i främmande stat samt om rätt för medborgare i främmande stat att adoptera barn i Finland stadgas särskilt.

30 §.

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

6 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden.

31 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980. Genom denna lag upphäves lagen den 5 juni 1925 om adoptivbarn (208/25) jämte i denna senare företagna ändringar samt 4 kap. ävensom 7 kap. 2 § 2 mom. och 8 kap. 8 § ärvdabalken av den 5 februari 1965 (40/65), av dessa lagrum 8 kap. 8 § sådan den lyder i lag av den 5 september 1975 (710/75).

32 §.

Har domstol före denna lags ikraftträdande givit samtycke till adoption, skall den tidigare lagen tillämpas på adoptivförhållandet, såvida nedan icke annorlunda stadgas.

Adoptivförhållande, som grundats före denna lags ikraftträdande, kan icke hävas genom domstols beslut.

Har domstol före denna lags ikraftträdande givit samtycke till adoption, skall domstolen på ansökan av adoptanten fastställa, att stadgandena i denna lag skall tillämpas på adoptivförhållandet.

33 §.

Har domstol före denna lags ikraftträdande givit samtycke till adoption, gäller om adoptivbarns arvsrätt och om rätten att taga arv efter adoptivbarn vad i den tidigare lagen är stadgat.

Vad i 1 mom. är stadgat skall dock icke tillämpas, om domstol med stöd av 32 § 3 mom. fastställt, att stadgandena i denna lag skall tillämpas på adoptivförhållandet. Har arvlåtaren avlidit innan domstolens beslut gavs, gäller likväl angående rätten till arvlåtarens kvarlåtenskap vad i den tidigare lagen är stadgat.

34 §.

Är ansökan om samtycke till adoption anhängig vid domstol då denna lag träder i kraft, skall stadgandena i denna lag tillämpas på ansökningen.

På ansökan, som avses i 32 § 3 mom., skall tillämpas endast vad i 8 och 11 §§ samt 20 § 1 mom. av denna lag är stadgat angående samtycke av barn och om laga domstol.

35 §.

Av verkställigheten av denna lag förutsatta åtgärder kan vidtagas innan lagen träder i kraft.

Helsingfors den 19 januari 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Paavo Nikula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.