12/1979

Given i Helsingfors den 12 januari 1979.

Lag om ändring av lagen angående Högsta förvaltningsdomstolen.

I enlighet med riksdagens beslut

upphäves 18 § lagen den 22 juli 1918 angående Högsta förvaltningsdomstolen,

ändras 9, 15 och 16 §§,

av dessa lagrum 16 § sådan den lyder i lag av den 22 december 1949 (805/49), samt

fogas till lagen nya 16 a―16 c §§ som följer:

9 §.

Vid högsta förvaltningsdomstolen kunna finnas referendarieråds-, äldre och yngre förvaltningssekreterar-, registrators-, expeditörs- och avdelningssekreterartjänster samt äldre vaktmästar-, maskinskrivar- och vaktmästarbefattningar.

Vid högsta förvaltningsdomstolen kunna dessutom inom ramen för statsförslaget finnas extraordinarie befattningar, tillfälliga funktionärer och personal i arbetsavtalsförhållande.

15 §.

Högsta förvaltningsdomstolen kan för utredning av ärende infordra utlåtande och förklaring samt hålla muntlig förhandling och förrätta syn. Vid muntlig förhandling kunna parter, vittnen och sakkunniga höras samt annan utredning mottagas.

Högsta förvaltningsdomstolen kan besluta, att muntlig förhandling hålles och syn förrättas av en eller flera medlemmar av domstolen jämte föredragande.

16 §.

Parterna kallas till muntlig förhandling och till syn vid äventyr att frånvaro icke utgör hinder för ärendets handläggning och avgörande.

Högsta förvaltningsdomstolen kan av synnerligt skäl vid vite förståndiga part att infinna sig till muntlig förhandling. I kallelsen skall parten meddelas det äventyr, vid vilket denne skall infinna sig till den muntliga förhandlingen och till synen.

16 a §.

Högsta förvaltningsdomstolen kan förordna, att hörande av part, vittne eller sakkunnig skall ske i den länsrätt eller vattendomstol eller av synnerligt skäl i den allmänna underrätt, där det lämpligen kan ske, eller i omsättningsskatterätten.

Den domstol som verkställer hörandet skall därom på förhand underrätta parterna i den ordning som är stadgad i lagen om delgivning i förvaltningsärenden (232/66). Parterna äga rätt att vara närvarande under hörandet samt att till vittnen och sakkunniga ställa frågor och att uttala sin uppfattning om den framlagda utredningen.

16 b §.

Till den som på förordnande av högsta förvaltningsdomstolen inställt sig vid domstol eller till vittne, som kallats av staten i dess egenskap av part, betalas ersättning av statens medel i enlighet med vad i lagen om bestridande av bevisningskostnader med statens medel (666/72) är stadgat. Även till vittne som kallats av annan part kan ersättning i enlighet med ovan nämnda lag betalas av statens medel, såframt vittnesmålet varit erforderligt för utredande av ärendet.

Till den som vid muntlig förhandling blivit hörd såsom sakkunnig eller på begäran av högsta förvaltningsdomstolen avgivit skriftligt sakkunnigutlåtande eller i egenskap av sakkunnig deltagit i förrättande av syn, betalas arvode och ersättning av statens medel i enlighet med vad i 17 kap. 53 § rättegångsbalken är stadgat.

Högsta förvaltningsdomstolen kan ålägga part att helt eller delvis ersätta staten för sådana i 1 och 2 mom. avsedda arvoden och ersättningar som utbetalts av statens medel.

16 c §.

I ärenden, i vilka tystnadsplikt är stadgad, skall muntlig förhandling hållas samt hörande av part, vittne och sakkunnig ske inom stängda dörrar. Högsta förvaltningsdomstolen kan även i andra ärenden besluta, att muntlig förhandling skall hållas samt hörande av part, vittne och sakkunnig ske inom stängda dörrar, såframt offentlig handläggning skulle medföra särskild olägenhet för part.

Vid muntlig förhandling samt vid hörande av part, vittne och sakkunnig skola stadgandena i lagen om offentlighet vid rättsskipningen (26/26) i övrigt i tillämpliga delar iakttagas.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1979.

Genom denna lag upphäves 139 § beskattningslagen av den 12 december 1958 (482/58), 17 kap. 6 § 2 mom. vattenlagen av den 19 maj 1961 (264/61), 76 § 2 mom. lagen den 5 december 1963 angående omsättningsskatt (532/63) och 10 § 2 mom. lagen den 30 december 1965 om patent- och registerstyrelsen (749/65).

Helsingfors den 12 januari 1979.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Paavo Nikula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.