Ursprungliga författningar: 1979

1085/1979
Idrottsförordning.
1080/1979
Köpvittnesförordning.
1074/1979
Lag om ändring av 21 kap. 6 § vattenlagen
1073/1979
Lag angående ändring av 16 § lagen om marknadsdomstolen.
1072/1979
Lag om ändring av 25 kap. 12 § och 26 kap. 9 § rättegångsbalken.
1068/1979
Lag om Sibelius-Akademin.
1064/1979
Förordning om försäkringsbolag.
1062/1979
Lag om försäkringsbolag.
1055/1979
Förordning angående ändring av förordningen om förskottsuppbörd.
1032/1979
Lag angående ändring av lagen om avträdelsepension.
1012/1979
Lag angående ändring av 13 § lagen om bostadsbidrag för pensionstagare.
984/1979
Idrottslag
980/1979
Lag om ändring av beskattningslagen.
978/1979
Lag angående ändring av lagen om investeringsreserveringar.
975/1979
Lag om ändring av inkomstskattelagen för gårdsbruk.
962/1979
Lag angående ändring av 9 a § lagen om statens pensioner.
959/1979
Lag om ändring av lagen angående införande av lagen om statens familjepensioner.
941/1979
Lag angående ändring av lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare.
940/1979
Lag angående ändring av lagen om kommunala arbetskollektivavtal.
939/1979
Lag angående ändring av lagen om kommunala tjänstekollektivavtal.
931/1979
Förordning angående ändring av förordningen om verkställighet av fängelsestraff.
Nr 929./1979
Förordning om ändring av 4 § trafikförsäkringsförordningen.
927/1979
Lag om lönegaranti för sjömän.
925/1979
Elförordning.
921/1979
Förordning angående ändring av 8 och 184 §§ förordningen om ortodoxa kyrkosamfundet.
911/1979
Förordning angående ändring av förordningen om skifte.
902/1979
Lag angående ändring av lagen om statens pensioner.
864/1979
Förordning om studieledighet.
Nr 846./1979
Förordning om utmärkning av farlederna.
840/1979
Lag angående ändring av 5 § lagen om begränsning av nyttjande av åker.
829/1979
Förordning angående ändring av 5 § förordningen om gravationsbevis över fastighet.
828/1979
Förordning angående ändring av förordningen om inteckningsregister.
817/1979
Förordning om ändring av 2 § penningautomatförordningen.
776/1979
Förordning angående ändring av 2 § förordningen om ärenden som skall handläggas i arbetsrådet.
736/1979
Förordning angående ändring av förordningen om ortodoxa kyrkosamfundet.
730/1979
Förordning angående ändring av förordningen angående specialomsorger om utvecklingsstörda.
729/1979
Förordning om ändring av 2 § djurskyddsförordningen.
724/1979
Förordning angående ändring av 9 § förordningen om lönegaranti.
675/1979
Lag om ändring av folkhälsolagen.
673/1979
Lag angående ändring av 5 och 8 §§ lagen om rätt att förvärva jord- och skogsbruksmark.
643/1979
Förordning angående ändring av förordningen om frontmannapension.
642/1979
Förordning om bostadsbidrag för pensionstagare.
640/1979
Förordning om ändring av familjepensionsförordningen.
639/1979
Förordning om ändring av folkpensionsförordningen.
622/1979
Förordning angående ändring av 13 § förordningen om sameområdets yrkesutbildningscentral.
Nr 618./1979
Förordning angående ändring av förordningen om fiskefartyg.
610/1979
Lag angående ändring av lagen om förskottsuppbörd.
591/1979
Lag angående ändring av lagen om ortodoxa kyrkosamfundet.
590/1979
Lag om hundskatt.
556/1979
Lag angående ändring av 18 § lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift.
555/1979
Lag angående ändring av 63 § lagen om förskottsuppbörd.
522/1979
Lag om ändring av 30 c § lagen angående stämpelskatt.
498/1979
Förordning om kontrollavgift i kollektivtrafik.
485/1979
Förordning om ärenden som skall handläggas i arbetsrådet.
Nr 478./1979
Förordning angående ändring av 8 § förordningen om översändande av handlingar.
469/1979
Lag om kontrollavgift i kollektivtrafik.
408/1979
Lag angående ändring av 35 § lagen om olycksfallsförsäkring.
407/1979
Lag om arbetarskyddsfonden.
398/1979
Förordning angående ändring av förordningen om verkställighet av bötesstraff.
397/1979
Lag angående ändring av lagen om verkställighet av bötesstraff.
389/1979
Lag angående upphävande av 23 § 3 mom. och 27 § lagen om barndagvård.
386/1979
Lag om upphävande av 72 § lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda.
376/1979
Lag om upphävande av 40 § folkhälsolagen.
Nr 374./1979
Lag om ändring av 7 och 20 §§ trafikförsäkringslagen.
373/1979
Lag om ändring av 4 kap. skadeståndslagen.
370/1979
Lag om upphävande av vissa stadganden i 8, 9 och 11 kap. byggningabalken.
369/1979
Lag om ändring av 4 § radioansvarighetslagen.
366/1979
Lag om ändring av 77 § lagen angående stämpelskatt.
363/1979
Lag angående ändring av 50 § lagen om sjömanspensioner.
345/1979
Lag om vägbefordringsavtal.
341/1979
Förordning angående ändring av byggnadsförordningen.
329/1979
Förordning angående ändring av förordningen om skifte.
320/1979
Lag om ändring av 3 § lagen angående rättighet att idka näring.
319/1979
Ellag
318/1979
Lag angående ändring av lagen om skatt på arv och gåva.
Nr 313./1979
Förordning om ändring av lotsningsförordningen.
310/1979
Förordning om ändring av byggnadsförordningen.
309/1979
Förordning angående ändring av 3 § förordningen om förhandsåtgärder för skydd av vatten.
Nr 300./1979
Lag omförhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg.
299/1979
Lag om ändring av 1 kap. 19 § och 10 kap. 24 § vattenlagen.
291/1979
Lag om Teollisen Kehitysyhteistyön Rahasto Oy - Fonden för Industriellt Utvecklingssamarbete Ab benämnda aktiebolag
276/1979
Lag om ändring av 3 § semesterlagen.
273/1979
Lag om studieledighet.
257/1979
Förordning om ändring av 111 § förordningen angående tillämpning av värnpliktslagen.
255/1979
Lag om ändring av sjömanslagen.
245/1979
Lag angående ändring av lagen om medling i arbetstvister.
244/1979
Lag angående ändring av lagen om arbetsdomstolen.
243/1979
Lag om ändring av 16 § semesterlagen.
242/1979
Lag angående ändring av 19 § lagen om arbetstiden för gårdskarlar.
237/1979
Lag om ändring av riksdagsordningen.
232/1979
Lag angående ändring av 15 § lagen om statens pensioner.
229/1979
Förordning angående ändring av förordningen om semester för statens tjänstemän.
215/1979
Lag angående ändring av lagen om statens pensioner.
209/1979
Förordning om ändring av varumärkesförordningen.
208/1979
Handelsregisterförordning.
199/1979
Statsrådets beslut angående ändring av statsrådets beslut om statens arbetstagares semester.
184/1979
Lag angående ändring av lagen om finansieringsstöd för detaljhandeln i glesbygder.
174/1979
Lag om ändring av 87 och 92 §§ lagen angående stämpelskatt.
Nr 163./1979
Lag angående ändring av 22 och 30 a §§ förordningen om införande av strafflagen.
155/1979
Förordning angående ändring av förordningen om högsta förvaltningsdomstolen.
132/1979
Lag angående ändring av lagen om andelslag.
130/1979
Prokuralag.
129/1979
Handelsregisterlag.
128/1979
Firmalag.
115/1979
Lag angående ändring av 7 § lagen om utlämning för brott Finland och de övriga nordiska länderna emellan.
114/1979
Lag angående ändring av lagen om utlämning för brott.
113/1979
Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt.
112/1979
Lag angående ändring av 1 § lagen om insändande av vissa handlingar till domstolar.
111/1979
Lag angående ändring av Jagen om enskilda vägar.
110/1979
Lag angående ändring av lagen om allmänna vägar.
107/1979
Lag Angående ändring av 26 § lagen om fri rättegång.
106/1979
Lag angående ändring av lagen om högsta domstolen.
105/1979
Lag om ändring av 54 § regeringsformen.
104/1979
Lag om ändring av 30 kap. samt 31 kap. 4 och 5 §§ rättegångsbalken.
87/1979
Lag om teaterhögskolan.
86/1979
Arbetsordning för högsta förvaltningsdomstolen
72/1979
Förordning angående ändring av 5 § förordningen om arbetsgivares socialskyddsavgift.
70/1979
Förordning angående ändring av 30 och 32 §§ förordningen om förskottsuppbörd.
Nr 65./1979
Lag angående ändring av 4 § lagen om gränsbevakningsväsendet.
63/1979
Ändring av instruktionen för statsrevisorerna.
46/1979
Förordning angående ändring av 3 § förordningen om stadsfiskaler.
Nr 41./1979
Förordning om ändring av 1 § förordningen angående skjutvapen och skjutförnödenheter.
Nr 39./1979
Lag angående ändring av 1 § lagen om eggvapen.
32/1979
Lag om adoption.
14/1979
Lag Som ändring av 69 § gruvlagen.
13/1979
Lag om ändring av 142 § byggnadslagen.
12/1979
Lag om ändring av lagen angående Högsta förvaltningsdomstolen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.