1090/1978

Given i Helsingfors den 28 december 1978.

Lag angående ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet.

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 28 §, 30 § 4 mom., 43 § 1 mom. och 52 a § lagen den 24 juni 1968 om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/68),

av dessa lagrum 52 a § sådan den lyder i lag av den 31 december 1974 (1052/74), samt

fogas till lagen en ny 46 a § som följer:

28 §.

Anskaffningsutgiften för omsättningstillgångar utgör kostnad för det skatteår, varunder omsättningstillgångarna överlåtits, förbrukats eller förlorats. Anskaffningsutgiften för de omsättningstillgångar, som den skattskyldige innehar vid skatteårets utgång, utgör dock kostnad för skatteåret till den del, varmed den överstiger utgiften för anskaffning av motsvarande omsättningstillgångar vid skatteårets utgång eller det överlåtelsepris, som vid samma tidpunkt sannolikt skulle erhållas för ifrågavarande omsättningstillgångar.

Som kostnad för skatteåret betraktas på den skattskyldiges yrkande ytterligare, med nedan i 46 a § 3 mom. nämnda begränsningar, högst 50 procent av den del av anskaffningsutgiften, som enligt stadgandena i 1 mom. ej betraktats som kostnad.

30 §.

Har vid beräkning av utgiftsresten en del av de överlåtelsepris och övriga vederlag, som under skatteåret erhållits för lösa anläggningstillgångar, ej kunnat avdragas, betraktas denna del som skattepliktig intäkt för skatteåret. Fortsätter den skattskyldige sin näringsverksamhet och gör han sannolikt, att han ämnar anskaffa nya förslitning underkastade anläggningstillgångar, betraktas det vid beräkning av utgiftsresten icke avdragna beloppet dock ej som intäkt för skatteåret, utan det avdrages från anskaffningsutgifterna för förslitning underkastade anläggningstillgångar, vilka tagits i bruk under de två följande skatteåren eller, om länsskatteverket i det län, inom vars område den skattskyldiges hemort är belägen, på den skattskyldiges ansökan på särskilda skäl så besluter, även under flera följande skatteår. Avdrag kan även göras från anskaffningsutgifterna för förslitning underkastade anläggningstillgångar, vilka den skattskyldige tagit i bruk vid annan förvärvskälla för rörelse. Belopp, som icke på förenämnt sätt kunnat avdragas, beaktas som intäkt för det skatteår, varunder det senast bort avdragas från anskaffningsutgifterna för anläggningstillgångar.

43 §.

Fortsätter den skattskyldige sin näringsverksamhet och gör han sannolikt, att han ämnar reparera skadade eller anskaffa nya förslitning underkastade anläggningstillgångar, beaktas skattepliktiga överlåtelsepris och övriga vederlag för anläggningstillgångar, avsedda i 34, 36, 37, 38 och 39 §§, med undantag för den del, som motsvarar den oavskrivna anskaffningsutgiften, såsom intäkt genom att de avdragas från anskaffningsutgiften för de nya anläggningstillgångarna eller utgifterna för iståndsättande av de skadade anläggningstillgångarna. Avdrag kan även göras från anskaffningsutgifterna för förslitning underkastade anläggningstillgångar, vilka den skattskyldige tagit i bruk vid annan förvärvskälla för rörelse. Överlåtelsepriset och vederlaget eller den del av dem som icke på ovan nämnt sätt avdragits under det skatteår, varunder anläggningstillgång överlåtits, förstörts eller skadats, eller under tre skatteår eller, om länsskatteverket i det län, inom vars område den skattskyldiges hemort är belägen, på den skattskyldiges ansökan på särskilda skäl så besluter, även under flera följande skatteår, beaktas som intäkt för det skatteår, varunder det senast bort avdragas från anskaffningsutgifterna för anläggningstillgångar.


46 a §.

Skattskyldig, med undantag för penninginrättning samt försäkrings- och pensionsanstalter, får avdraga under skatteåret gjord driftsreservering som får uppgå till högst 50 procent av den skattskyldiges vinst under räkenskapsperioden före verkställd driftsreservering, dock så, att det sammanlagda beloppet av de under skatteåret och tidigare gjorda, icke upplösta driftsreserveringarna ej får överstiga 10 procent av summan av de förskottsinnehållning underkastade löner vilka erlagts under de 12 månader som omedelbart föregått utgången av räkenskapsperioden.

Den del av beloppet av driftsreserveringar, som överstiger i 1 mom. avsett maximibelopp av driftsreserveringar, skall betraktas som intäkt för det skatteår, under vilket maximibeloppet överskridits.

Beloppet av de anskaffningsutgifter för omsättningstillgångar, vilka den skattskyldige med stöd av 28 § 2 mom. skall betrakta som kostnad, samt beloppet av under skatteåret och tidigare gjorda, icke upplösta driftsreserveringar får sammanlagt ej överstiga maximibeloppet av driftsreserveringarna eller maximibeloppet av den del av anskaffningsutgifterna, som skall betraktas som kostnad, beroende på vilketdera av dessa belopp som är större.

52 a §.

Då öppet bolag eller kommanditbolag upplöses och dess egendom övergår till aktiebolag, som grundats för fortsättande av den av bolaget bedrivna verksamheten och av vars aktier minst två tredjedelar tillhöra delägarna i det upplösta bolaget, avdragas bolagets vid beskattningen ännu icke avdragna avdragbara utgifter från aktiebolagets inkomster på samma sätt som de skulle ha fått avdragas från det upplösta bolagets inkomster.


Denna lag tillämpas första gången vid beskattningen för år 1979, likväl så, att i 46 a § avsedd driftsreservering får göras redan vid beskattningen för år 1978, och beloppet av reserveringen då får uppgå till högst 2 procent av summan av de förskottsinnehållning underkastade löner vilka erlagts under de 12 månader som omedelbart föregått utgången av räkenskapsperioden. Vid beskattningarna för åren 1979―1981 får driftsreserveringarnas sammanlagda belopp för år 1979 uppgå till högst 4, för år 1980 till högst 6 och för år 1981 till högst 8 procent av motsvarande summa av lönerna. Vid beskattningen för år 1978 får driftsreserveringen avdragas vid beskattningen, oaktat motsvarande reservering ej gjorts i den skattskyldiges bokföring.

Helsingfors den 28 december 1978.

Republikens President
Urho Kekkonen

Finansminister
Paul Paavela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.