1070/1978

Given i Helsingfors den 22 december 1978.

Förordning angående ändring av 1 och 2 §§ förordningen om verkställighet av fängelsestraff.

På föredragning av justitieministern ändras 1 § 1 mom. och 2 § 1 mom. förordningen den 13 juni 1975 om verkställighet av fängelsestraff, sådana nämnda lagrum lyder i förordning av den 3 december 1976 (946/76), som följer:

1 §.

För verkställighet av ovillkorligt fängelsestraff och av villkorligt fängelsestraff, som förordnats till verkställighet, samt i fråga om förverkad villkorlig frihet skall allmän underrätt och hovrätt i andra instans uppgöra meddelande om utslag i enlighet med ett av justitieministeriet fastställt domslutsformulär och i distributionsanvisningen anteckna, att avskrift av meddelandet om utslag (verkställighetshandling) skall tillställas länsstyrelsen i det län, inom vilket underrätten har sin ordinarie sammanträdesplats. Anteckning i distributionsanvisningen göres icke i mål, vilket hovrätt eller underrätt, utan att slutligt avgöra målet, hänskjuter till annan domstol för avgörande. Har saken handlagts av hovrätt i första instans, skall i distributionsanvisningen antecknas, att verkställighetshandlingen skall tillställas länsstyrelsen i det län, inom vilket hovrätten har sitt säte.


2 §.

Allmän underrätt skall sända meddelandet om utslag beträffande de personer, som dömts under respektive månad, till justitieministeriet före den 15 nästföljande månad. Meddelandet får icke sändas förrän den stadgade tiden för missnöjesanmälan utgått. Har i målet anmälts missnöje, får meddelandet om utslag icke sändas förrän utredning föreligger om huruvida besvären har fullföljts. Skall i samma mål sändas meddelande om utslag i fråga om flera dömda, sändes meddelanden om samtliga dömda samtidigt.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1979.

Helsingfors den 22 december 1978.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Paavo Nikula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.