1034/1978

Given i Helsingfors den 22 december 1978.

Lag angående ändring av 23 och 30 §§ lagen om skatteuppbörd.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 23 § 1 mom. och 30 § 2 mom. lagen den 11 augusti 1978 om skatteuppbörd (611/78) som följer:

23 §.

Skatteuppbördsmyndighet erlägger kommuners, församlingars och folkpensionsanstaltens i 13 § avsedda andelar under den månad, då förskottsinnehållningarna enligt 19 § 2 mom. lagen om förskottsuppbörd borde erläggas till skatteuppbördsmyndighet. Såsom influten förskottsinnehållning anses härvid de förskottsinnehållningar, vilka erlagts på skatteuppbördsmyndighets postgirokonto senast under den tid som avses i samma lagrum eller som statlig myndighet eller inrättning i enlighet med finansministeriets i sagda paragrafs 3 mom. avsedda beslut har redovisat till skatteuppbördsmyndigheten och vilka icke tidigare redovisats till skattetagarna. Såsom influten förskottsinnehållning anses även de förskottsinnehållningar, vilka enligt 19 § 2 mom. lagen om förskottsuppbörd avdrages från skattetagarnas utdelning.


30 §.

Efter lagens ikraftträdande redovisas före den 1 januari 1979 debiterade skatter jämte påföljder av dröjsmål i enlighet med de stadganden som var i kraft vid tiden för debiteringen, och den enligt beskattningslagen debiterade ordinarie skatten för år 1978 i enlighet med de stadganden som var i kraft vid utgången av skatteåret. Debiterade förskottsinnehållningar och arbetsgivares socialskyddsavgifter redovisas dock så som de borde ha redovisats, om de hade erlagts vid de normala tidpunkterna för ifrågavarande prestationer enligt lagen om förskottsuppbörd och lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1979.

Helsingfors den 22 december 1978.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Esko Rekola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.