1032/1978

Given i Helsingfors den 22 december 1978.

Lag angående ändring av lagen om förskottsuppbörd.

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 19 § 2 mom., 25 b § 1 mom. och 27 § 1 mom. lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd (418/59), sådana dessa lagrum lyder i lag av den 11 augusti 1978 (612/78), samt

fogas till 25 b § ett nytt 4 mom. som följer:

19 §.

De innehållna medlen skola erläggas på länsskatteverkets postgirokonto senast den 10 dagen i den kalendermånad som följer efter den månad då innehållningen verkställdes. Kommun, församling och folkpensionsanstalten erlägga dock de innehållna medlen så, att de avdragas från den utdelning, vilken enligt lagen om skatteuppbörd skall redovisas till dessa skattetagare under den månad som följer efter den, då innehållningen verkställdes. Anmälan om det belopp som skall avdragas skall senast ovan sagda dag göras till länsskatteverket.


25 b §.

Har arbetsgivare helt eller delvis underlåtit att verkställa förskottsinnehållning eller att inom stadgad tid erlägga de medel han innehållit, och skall försummelsen icke betraktas som ringa, skall han i samband med debitering som avses i 22, 24, 25 och 25 a §§ åläggas att på beloppet av den försummade förskottsinnehållningen erlägga en förhöjning om högst 30 procent.


På förhöjning uppbäres icke skattetillägg. Ovan med stöd av 24 § 1 mom. föreskriven betalningsskyldighet slopas icke beträffande förhöjning.

27 §.

Har vid debitering som med stöd av 22, 24, 25, 25 a eller 25 b § verkställts av länsskatteverk räknefel eller därmed jämförligt misstag inträffat eller konstateras debiteringen annars vara helt eller delvis grundlös, skall länsskatteverket rätta debiteringen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1979.

Skattestyrelsen kan på ansökan bevilja annan arbetsgivare än kommun, församling och folkpensionsanstalten rätt att erlägga förskottsinnehållningar, vilka verkställts på år 1979 utbetalda löner, på länsskatteverkets postgirokonto senare än vad i 19 § 2 mom. stadgats, dock senast den 17 dagen i den kalendermånad, som följer efter den, då innehållningen verkställdes, såvida arbetsgivaren på grund av verksamhetens art eller omfattning åsamkas oskäligt stora svårigheter vid iakttagandet av den normala redo visnings tiden. På betalningar som uppskjutits skall för uppskovs tiden betalas en årlig ränta om 12 procent, räknat från den i 19 § 2 mom. stadgade dagen till den av skattestyrelsen föreskrivna betalningsdagen. Räntan tillfaller staten.

Helsingfors den 22 december 1978.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Esko Rekola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.