916/1978

Given i Helsingfors den 1 december 1978.

Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt.

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt, den i 4 § ingående 6 gruppen av myndigheter samt i lagens 10 § rubriken angående Protokollsutdrag och 4 punkten i rubriken angående Registerutdrag, sådana de lyder, den i 4 § ingående 6 gruppen av myndigheter i lag av den 7 juni 1978 (416/78) och den i 10 § ingående rubriken angående Protokollsutdrag samt 4 punkten i rubriken angående Registerutdrag i lag av den 2 december 1977 (862/77), och

fogas till 10 §, sådan den lyder i nämnda lag av den 2 december 1977, en ny rubrik angående Gravationsbevis efter rubriken angående godkännande av teknisk anordning, till 12 § 1 mom., sådant det lyder i lag av den 15 december 1950 (597/50), en ny 56 punkt, samt till 14 §, sådan den lyder i sagda lag av den 2 december 1977, en ny rubrik angående Penningautomatföreningens anmälan efter rubriken angående köpebrev, bytesbrev och annan överlåtelsehandling som följer:

4 §.

Myndigheter, för vilkas expeditioner stämpelskatt skall erläggas, hänföras i avseende å stämpelns belopp till sex grupper på följande sätt:


6 gruppen:

Stadsfiskal, landskapsåklagare i landskapet Åland, stadsfogde, länsman och biträdande länsman vid utmätning och annan förrättningsman vid utmätning.

10 §.

Följande expeditioner eller tillståndsbevis, vilka åtecknats den myndighet företedda handlingen, skola, såvitt de icke äro befriade från stämpelskatt, i stället för stämpel enligt 6 och 8 §§, beläggas med stämpel till följande belopp:


Gravationsbevis 40 mark.


Protokollsutdrag i lagfarts- eller inteckningsärende, som handlägges av häradsrätt, häradshövding eller fastighetsdomare, då det innefattar beslut, varigenom lagfartsärende eller fastighets-, lösöre- eller skogsinteckningsärende blivit slutligt prövat och avgjort, i lagfartsärende 150 mark och i inteckningsärende 120 mark.


Registerutdrag:


4) ur understödskassaregistret, registret över religionssamfunden och föreningsregistret 10 mark per ark; samt


12 §

Befriad från stämpelskatt är expedition:


i ärende, som berör:


så ock


56) utslag i besvärsärende, som avses i 53 § sinnessjuklagen.

14 §.

För nedan nämnda handlingar och anmälningar skall, såvitt de icke äro befriade från stämpelskatt, sådan uppbäras till följande belopp:


Penningautomatföreningens anmälan om ibruktagande av penning- eller förströelseautomat, enligt 7 punkten i rubriken angående beslut i 10 §.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1979. Lagen tillämpas på sådant protokollsutdrag i lagfarts- eller inteckningsärende, vilket innefattar beslut som fattats sagda dag eller därefter.

Helsingfors den 1 december 1978.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Esko Rekola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.