821/1978

Given i Helsingfors den 3 november 1978.

Lag angående ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 6 § 1 mom. 5 punkten, 6 § 2 och 3 mom., 18 § 4 punkten, 46 § 2 mom. och 61 § 1 mom. lagen den 24 juni 1968 om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/68),

av dessa lagrum 6 § 1 mom. 5 punkten samt 6 § 2 och 3 mom. sådana de lyder i lag av den 29 december 1976 (1094/76) och 61 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 23 december 1977 (1001/77), som följer:

6 §.

Skattepliktig inkomst äro icke:


5) dividender samt räntor på andelskapital och placering i tillskottsfond som inhemskt aktiebolag eller andelslag erhållit av inhemskt aktiebolag, andelslag eller av inhemsk sparbank, med nedan stadgade undantag.

Skattepliktig inkomst för penninginrättning samt försäkrings- och pensionsanstalt ävensom för den som bedriver handel med värdepapper äro dividender och räntor på aktier, andelar eller placeringar i tillskottsfond, vilka icke tillhöra anläggningstillgångar.

Av dividender och räntor på andelskapital eller i 1 mom. 5 punkten avsedd placering i tillskottsfond, vilka annat än i 2 mom. avsett inhemskt aktiebolag eller andelslag, vars huvudsakliga verksamhet omfattar ägande och innehav av värdepapper, eller vars verksamhet, till följd av att dess affärsrörelse i övrigt är obetydlig, faktiskt kan jämföras med verksamheten hos aktiebolag eller andelslag, som främst ägnar sig åt att äga eller inneha värdepapper, erhållit från annat inhemskt aktiebolag eller andelslag eller från sparbank, utgör endast det belopp, som motsvarar de dividender eller räntor på andelskapital eller placering i tillskottsfond som aktiebank eller andelslag för samma år utdelat, skattefri inkomst. Om beloppet av de utdelade dividenderna eller räntorna på andelskapital eller placering i tillskottsfond utgör minst 80 procent av beloppet av de erhållna dividenderna eller räntorna på andelskapital eller placering i tillskottsfond, eller, om fråga är om aktiebolag eller andelslag, vilket för koncern, som bedriver affärsrörelse, handhar koncernens organisation, finansiering eller inköp eller andra liknande gemensamma uppgifter, eller vilket verkar för utvecklande av industri som bör anses viktig för landets näringsliv och för främjande av dess investeringar genom att placera medel i dylika företag eller i aktier eller andelar i dessa, räknas dock icke erhållna dividender eller räntor på andelskapital eller placering i tillskottsfond ens till någon del som skattepliktig inkomst. Finansministeriet besluter på ansökan av aktiebolag eller andelslag, huruvida detta utgör sådant ovan avsett samfund som verkar för utvecklande av industri, vilken måste anses viktig för landets näringsliv och för främjande av dess investeringar. Innan beslut fattas skall finansministeriet inhämta utlåtande av industrins utvecklingsnämnd.

18 §.

Avdragbara utgifter äro även:


4) vid statsbeskattningen 40 procent av det belopp, som aktiebolag utdelat i dividend, som andelslag utdelat i ränta på andelskapital eller som sparbank eller andelsbank utdelat i ränta på placering i tillskottsfond, minskat med erhållna, i 6 § 5 punkten avsedda skattefria dividender och räntor.

46 §.

Penninginrättning samt försäkrings- och pensionsanstalt få avdraga en under skatteåret gjord kreditförlustreservering om högst 0,6 procent av summan av inrättningens eller anstaltens fordringar vid skatteårets utgång, dock så, att inrättningens eller anstaltens under skatteåret eller tidigare gjorda, icke upplösta kreditförlustreserveringar sammanlagt ej få överstiga 6 procent av summan av inrättningens eller anstaltens fordringar vid skatteårets utgång och att beträffande försäkringsanstalts försäkringspremiefordringar stadgandena i 1 mom. tillämpas. Likaså får garantianstalt, vars enda syfte är att giva garantiförbindelser till penninginrättningar samt försäkrings- och pensionsanstalter till säkerhet för krediter som deras kunder erhållit för sin affärsverksamhet, utöver det avdrag som i enlighet med 1 mom. beviljas för affärsfordringar, från det sammanlagda beloppet av sitt garantiansvar vid skatteårets utgång avdraga kreditförlustreservering, beräknad på sätt som nämnes i detta moment.


61 §.

Med avvikelse från vad i 18 § 4 punkten är stadgat anses vid statsbeskattningen hela beloppet av dividend eller ränta på andelskapital eller placering i tillskottsfond, som enligt beslut därom skall utdelas på det av aktieägare eller medlemmar inbetalda aktie- eller andelskapitalet i sådant aktiebolag eller andelslag, som under tiden 1. 1. 1969―31.12.1980 anmälts till registrering, eller på placering i sådan sparbanks eller andelsbanks tillskottsfond som under sagda tid anmälts till registrering, eller på betald ökning av aktie- eller andelskapital eller på placering i tillskottsfond, vilken under samma tid registrerats eller influtit, som avdragbar utgift under registrerings- eller betalningsåret och de fem därpå följande åren, likväl icke under ett skatteår mera än 20 procent av det aktie- eller andelskapital, som betalts till aktiebolaget eller andelslaget för aktierna eller andelarna eller av placering i tillskottsfond som betalts till sparbank eller andelsbank. Såframt beslut fattats att på nytt aktie- eller andelskapital eller på ny placering i tillskottsfond utdela större dividend eller ränta än på det övriga aktie- eller andelskapitalet eller övriga placeringar i tillskottsfond och utdelningen kan antagas ha skett för undvikande av beskattning, avdrages med stöd av detta moment blott dividend eller ränta i enlighet med den lägsta dividend- eller ränteprocenten.Denna lag tillämpas första gången vid beskattningen för år 1978. Lagens 18 § 4 punkt tillämpas dock på räntor på placeringar i tillskottsfond som sparbank och andelsbank utbetalt under de räkenskapsperioder som utgår under åren 1978―1980 så, att vid statsbeskattningen 60 procent av sagda räntor, minskade med i 6 § 5 punkten avsedda skattefria dividender och räntor, är avdragbara.

Helsingfors den 3 november 1978.

Republikens President
Urho Kekkonen

Finansminister
Paul Paavela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.