740/1978

Given i Helsingfors den 29 september 1978.

Lag om ändring av 46 § konkursstadgan.

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 46 § g punkten konkursstadgan av den 9 november 1868, sådant sagda lagrum lyder i lag av den 31 januari 1935 (62/35), ett nytt andra stycke som följer:

46 §.

Angående återvinning vare gällande:


g)- - - - - - - - - - - -

Om någon på grund av äganderätt till aktier eller eljest har eller haft bestämmanderätt i ett aktiebolag, kan i bolagets konkurs återgång enligt b, c, d, e och f punkterna yrkas gentemot denne, dennes make eller den som till dessa står i rätt upp- eller nedstigande skyldskap eller är gift med sådan person, såvida vid konkursens början förflutit högst ett år sedan åtgärd, som i ettvart fall avses, vidtagits. Har någon av ovan avsedda personer av aktiebolaget i lön eller annat arvode för det löpande året eller året därförinnan uppburit mera än vad han varit berättigad att bevaka i bolagets konkurs med sådan förmånsrätt som tillkommer fordran grundad på arbetsförhållande, skall även sådan betalning på konkursboets yrkande återgå.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980.

Helsingfors den 29 september 1978.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Paavo Nikula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.