671/1978

Given i Helsingfors den 31 augusti 1978.

Lag om ändring av byggnadslagen.

I enlighet med riksdagens beslut

upphäves i byggnadslagen av den 16 augusti 1958 (370/58) 14, 86, 88―92 och 94 §§ samt 148 § 2―5 mom.,

av dessa lagrum 86 och 90 §§ sådana de lyder delvis ändrade genom lag av den 15 maj 1964 (239/64), 88 och 89 §§ sådana de lyder ändrade genom nämnda lag av den 15 maj 1964 och lag av den 13 juli 1973 (611/73), 91 och 92 §§ sådana de lyder delvis ändrade genom nämnda lag av den 13 juli 1973 samt 148 § 2 mom. sådant det lyder i sistnämnda lag,

ändras 15 §, 80 § 1 och 2 mom., 81 § 2 mom. samt 136 a § 1 mom.,

av dessa lagrum 15 § sådan den lyder ändrad genom lagar av den 21 december 1962 och den 4 juni 1965 (661/62 och 301/65) samt 136 a § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 2 juli 1973 (589/73), och

fogas till 80 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

15 §.

Utan hinder av vad i vattenlagen (264/61) är stadgat kunna bestämmelser om anläggande och underhåll av avlopp inom byggnadsplaneområde utfärdas i byggnadsordning, till dess därom särskilt stadgas genom lag. Likaså kunna bestämmelser om anläggande av trafikleder inom byggnadsplaneområde utfärdas i byggnadsordning.

80 §.

Då gata eller i 79 § 1 mom. avsedd gatudel blivit anlagd, skall den utan dröjsmål upplåtas till allmänt begagnande.

Angående upplåtelse av gata eller del därav till allmänt begagnande besluter stadsstyrelsen eller vederbörande nämnd, om stadsfullmäktige i reglemente eller instruktion bestämt att ärendet skötes av den.

Stadsstyrelsens eller nämnds i 2 mom. åsyftade beslut skall delgivas alla ägare eller innehavare av fastigheter vid gatan eller del därav. Beslutet kan utan hinder av stadgandena i 8 § lagen om delgivning i förvaltningsärenden (232/66) delgivas även sålunda, att det i rekommenderat brev postas under fastighetens adress eller under annan känd adress för fastighetens ägare eller innehavare.


81 §.

Gata kan för viss tid upplåtas till allmänt begagnande med avvikelse från fastställd gaturitning eller utan att vara belagd med visst ämne, för så vitt trafikens, hygienens och brandsäkerhetens krav behörigen kunna tillgodoses.

136 a §.

Kommun äger rätt att i ersättning för kostnaderna för anläggande av körbana på gator, som äro av vikt för fjärr- eller genomfartstrafiken, av staten erhålla hälften av det belopp, vartill kostnaderna för omläggning av grusbelagd landsväg, som tillgodoser motsvarande trafikbehov, till permanentbelagd landsväg böra anses i medeltal belöpa sig i kommunen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980.

På sådan till kommun för anläggande av gata utgående ersättning, om vars påförande kommunstyrelsen fattat beslut före denna lags ikraftträdande, iakttages tidigare stadganden och med stöd av dem i byggnadsordning utfärdade föreskrifter till dess ersättningen är erlagd.

Sedan denna lag trätt i kraft, tillämpas stadgandena i 88 § 2―4 mom. byggnadslagen icke på därförinnan påförd ersättning.

Ändras tomtindelningen innan tidigare påförda ersättningar till fullo erlagts, skall fastighetsingenjören, innan nya tomter införes i tomtregistret, fördela de tidigare påförda ersättningarna med iakttagande av de i 88 § 3 mom. byggnadslagen stadgade grunderna samt fatta beslut om i vilken utsträckning tomtägarna är skyldiga att på grund av tidigare erlagda årsavgifter betala utjämning till varandra. I det fall, att kvarters gräns har ändrats, skall fastighetsingenjören även besluta om i vilken utsträckning staden är skyldig att till tomtägare återbära vad denne redan erlagt ävensom om tomtägares skyldighet att erlägga tilläggsersättning till staden.

Före omfördelningen av ersättningarna skall fastighetsingenjören höra staden och tomtägarna. Fastighetsingenjören skall översända beslutet till staden, som skall ombesörja dess delgivning i enlighet med 91 § 1 mom. byggnadslagen. Ändring i fastighetsingenjörens beslut sökes genom besvär hos länsstyrelsen inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Vad i 3―5 mom. är stadgat gäller även i enlighet med byggnadslagen före den 1 januari 1974 bestämda ersättningar för byggande av allmänt avloppsverk.

Helsingfors den 31 augusti 1978.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
för inrikesärendena Eino Uusitalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.