Nr 663./1978

Given i Helsingfors den 31 augusti 1978.

Lag angående ändring av lagen om insändande av vissa handlingar till domstolar.

I enlighet med riksdagens beslut

upphäves i lagen den 7 maj 1965 om insändande av vissa handlingar till domstolar (248/65) 2 § 2 mom.,

ändras 8 § samt

fogas till 1 § ett nytt 3 mom. och till 4 § ett nytt 2 mom. som följer:

1 §.

Till hovrätt ställda, i 1 och 2 mom. nämnda handlingar få av allmän åklagare insändas med posten eller genom bud.

4 §.

Fattas på handlingar, som inkommit med posten eller genom bud, endast i 13 § lagen angående stämpelskatt avsedda stämpelmärken, skola handlingarna likväl emottagas.

8 §.

Handling, som innehåller anmälan av missnöje med allmän underrätts, krigsrätts eller jorddomstols avgörande eller återkallande av sådan anmälan, får av part insändas med posten eller genom bud. Härvid skall i tillämpliga delar iakttagas vad i denna lag i övrigt är stadgat.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1979. Genom densamma upphäves 1 § 3 inom. lagen den 26 februari 1954 om översändande av handlingar (74/54).

Denna lag skall även tillämpas, då ändring sökes i utslag som avkunnats eller givits före dess ikraftträdande, om den tid som är stadgad för missnöjesanmälan eller ändringssökande eller bemötande av sådant utlöper efter det lagen trätt i kraft.

Helsingfors den 31 augusti 1978.

Republikens President
URHO KEKKONEN

Justitieminister
Paavo Nikula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.