612/1978

Given i Nådendal den 11 augusti 1978.

Lag angående ändring av lagen om förskottsuppbörd.

I enlighet med riksdagens beslut

upphäves 48 § 3 mom. samt 50 och 59 §§ lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd (418/59),

av dessa lagrum 50 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 13 augusti 1976 (670/76),

ändras 10 § 3 mom., 11 § 2 mom., 17 § 1 mom., 19, 20, 21―23 §§, 24 § 1 och 2 mom., 25 och 27 §§, 28 § 1 och 4 mom., 29 a § 1 och 2 mom., 33 och 35 §§, 43 § 3 mom., 46 § 1 mom., 47 § 1 mom., 49 §, 49 a § 1 mom., 51 §, 52 § 2 mom. samt 55 och 58 §§,

av dessa lagrum 11 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 31 december 1974 (1049/74), 19 § delvis ändrad genom lag av den 20 juni 1974 (500/74) och nämnda lag av den 13 augusti 1976, 20 § delvis ändrad genom lag av den 22 oktober 1965 (546/65), 21 § och 29 a § 1 och 2 mom. i nämnda lag av den 13 augusti 1976, 22 § delvis ändrad genom lag av den 13 februari 1976 (149/76), 25 och 27 §§, 28 § 1 mom., 49 § och 49 a § 1 mom. i sistnämnda lag, 28 § 4 mom. i nämnda lag av den 20 juni 1974, 33 och 35 §§ i lag av den 26 oktober 1972 (706/72) och 51 § i lag av den 31 december 1974 (1026/74) samt

fogas till lagen nya 21 a, 25 a, 25 b, 58 a och 58 b §§ som följer:

10 §.

Utan hinder av vad ovan i denna paragraf är stadgat kan det länsskatteverk, inom vars tjänsteområde arbetsgivarens hemkommun är belägen, då löneutbetalning sker oftare än en gång i månaden berättiga arbetsgivaren att verkställa förskottsinnehållning med längre mellanrum, dock minst en gång i månaden.

11 §.

Innehållningstabellerna uppgöras så, att de belopp som skola innehållas på lönebelopp, vilka utbetalas för olika tidsperioder, så noggrant som möjligt motsvara det sammanlagda beloppet av den statsskatt löntagaren skall erlägga för sin totala lön under skatteåret, enligt 3 § beräknad kommunal- och kyrkoskatt samt folkpensions- och sjukförsäkringspremien.

17 §.

Uppkommer oklarhet om huruvida förskottsinnehållning skall verkställas eller huruvida in- nehållningen skall verkställas enligt 13 § 1 eller 3 mom. eller om vad som vid innehållning i övrigt skall iakttagas, avgöres ärendet på anhållan av arbetsgivaren eller löntagaren av det länsskatteverk, inom vars tjänsteområde arbetsgivarens hemkommun är belägen.


19 §.

Förskottsinnehållning verkställes så, att arbetsgivaren avdrager innehållningsbeloppet från den lön, som skall utbetalas i penningar.

De innehållna medlen skola erläggas på länsskatteverkets postgirokonto senast den 10 dagen i den månad som följer efter den månad då innehållningen verkställdes.

Sättet och tidpunkten för erläggande av belopp som innehållits av staten och dess inrättningar fastställas av finansministeriet.

Finansministeriet kan berättiga arbetsgivare att erlägga de innehållna beloppen på statens postgirokonto senare än vad i 2 mom. är sagt, om erläggandet av innehållningarna på grund av hinder, som icke beror av arbetsgivaren, ej är möjligt inom utsatt tid. Finansministeriet kan bestämma att ränta skall erläggas för den förlängda betalningstiden.

20 §.

Över lön och på denna verkställd förskottsinnehållning skall till löntagare utgivas innehållningsbevis enligt formulär som fastställes av skattestyrelsen. Genom förordning utfärdas närmare bestämmelser om utgivande av innehållningsbevis och om de anteckningar som skola göras på innehållningsbeviset.

21 §.

Länsskatteverk för register över de arbetsgivare, vilkas hemkommun är belägen inom länsskatteverkets tjänsteområde (registrerad arbetsgivare).

Har arbetsgivare endast tillfälligt löntagare eller föreligger andra särskilda skäl, behöver länsskatteverket icke införa arbetsgivaren i arbetsgivarregistret, i enlighet med vad skattestyrelsen närmare bestämmer (oregistrerad arbetsgivare).

Finansministeriet bestämmer om införande av staten och dess inrättningar i arbetsgivarregistret.

21 a §.

För ovan i 21 § avsedd registrering och för övervakning av förskottsinnehållningarna skall arbetsgivare lämna skatteuppbördsmyndigheten erforderliga uppgifter i enlighet med vad som stadgas genom förordning.

22 §.

Arbetsgivare är gentemot staten ansvarig för belopp, som han, i hans tjänst stående person eller annan företrädare för honom i enlighet med 19 § innehållit på löner.

Har arbetsgivaren helt eller delvis försummat att inom stadgad tid erlägga de innehållna medlen eller i 19 § 4 mom. avsedd ränta, skall det länsskatteverk, inom vars tjänsteområde arbetsgivarens hemkommun är belägen, utan dröjsmål ålägga arbetsgivaren att betala det försummade beloppet samt i skattetillägg på detta belopp en mark för varje helt belopp av etthundra mark för envar begynnande kalendermånad från utgången av den månad, under vilken förskottsinnehållningen verkställts, till utgången av den månad som föregår förfallodagen.

Har arbetsgivaren de innehållna medlen efter utsatt betalningsdag, påföres honom i 2 mom. avsett skattetillägg för varje begynnande kalendermånad från utgången av den månad, under vilken förskottsinnehållningen verkställts, till utgången av den månad, under vilken förskottsinnehållningen erlagts.

23 §.

Har förskottsinnehållning till en del eller alls icke verkställts eller har ett för stort belopp innehållits, får arbetsgivaren för att rätta felet höja eller sänka belopp, som vid senare löneutbetalning under samma kalenderår skall innehållas. Innehållningen får likväl icke utan löntagarens samtycke ökas med mer än tio procent av det lönebelopp, som härvid erlägges.

Registrerad arbetsgivare får sänka verkställd innehållning även då han icke längre under samma kalenderår erlägger lön till löntagaren, såframt anteckningarna på innehållningsbeviset kunna rättas.

24 §.

Har arbetsgivare helt eller delvis underlåtit att verkställa förskottsinnehållning, skall det länsskatteverk, inom vars tjänsteområde arbetsgivarens hemkommun är belägen, påföra arbetsgivaren det belopp som icke innehållits.

Arbetsgivare ålägges icke i 1 mom. avsedd betalningsskyldighet, såframt det utredes, att de skatter och den folkpensions- och sjukförsäkringspremie, som skola utgå på den innehållning underkastade lönen, erlagts eller att för densamma stats- eller kommunalskatt eller försäkrads folkpensions- eller sjukförsäkringspremie icke behövt erläggas. Företes sådan utredning efter det betalningsskyldigheten blivit arbetsgivaren ålagd genom laga kraft vunnet beslut, skall länsskatteverket i motsvarande mån upphäva betalningsskyldigheten och förordna, att det belopp, som arbetsgivaren redan erlagt, skall återbäras. På det belopp, som skall återbäras, erlägges ingen ränta.


25 §.

Arbetsgivare som försummat att verkställa förskottsinnehållning skall åläggas att, utöver det belopp som enligt 24 § skall erläggas, i skattetillägg betala en mark för varje helt belopp av etthundra mark för envar begynnande kalendermånad från utgången av den kalendermånad, under vilken innehållningen hade bort verkställas, till utgången av den kalendermånad som föregår den utsatta betalningsdagen.

Arbetsgivare skall påföras skattetillägg, oaktat han redan erlagt det icke innehållna beloppet eller oaktat arbetsgivaren med stöd av 24 § 2 mom. icke ålägges att erlägga detsamma. Skattetillägget beräknas i det förra fallet till utgången av den månad, under vilken förskottsinnehållningen verkställts, och i det senare fallet till utgången av året efter det år, under vilket innehållningen hade bort verkställas.

25 a §.

Har arbetsgivare försummat att erlägga vid förskottsinnehållning uppburna medel till skatteuppbördsmyndigheten och trots uppmaning icke lämnat för debiteringen erforderliga uppgifter, skall länsskatteverket verkställa debitering i enlighet med 22 § genom uppskattning. Vid uppskattningen skall beaktas arbetsgivarens tidigare verksamhet samt förändringar i denna. Finnas uppgifter härom icke att tillgå, skall uppskattning verkställas genom jämförelse av arbetsgivarens verksamhet med verksamheten hos andra arbetsgivare inom samma bransch och i samma omständigheter.

Är det uppenbart, att det belopp som arbetsgivare erlagt till skatteuppbördsmyndigheten eller anmält för debitering är mindre än de förskottsinnehållningar som verkställts, skall länsskatteverket, efter att ha berett arbetsgivaren tillfälle att framlägga utredning, verkställa debitering i enlighet med 22 § genom uppskattning. Vid uppskattningen skola beaktas verksamhetens art och omfattning, löntagarnas antal samt beloppen av utbetalda löner och innehållningar. Dessutom skall arbetsgivarens verksamhet jämföras med verksamheten hos andra arbetsgivare inom samma bransch och i samma omständigheter.

Är det uppenbart att arbetsgivare försummat att verkställa förskottsinnehållning och trots uppmaning icke till länsskatteverket inlämnat för verkställande av debitering erforderliga uppgifter, skall länsskatteverket verkställa debitering i enlighet med 24 § genom uppskattning. Vid uppskattningen skola i 2 mom. avsedda grunder för uppskattningen tillämpas.

Stadgandena i denna paragraf tillämpas icke på staten och dess inrättningar.

25 b §.

Har arbetsgivare helt eller delvis underlåtit att verkställa förskottsinnehållning eller att inom stadgad tid erlägga de medel han innehållit, och skall försummelsen icke betraktas som ringa, skall i samband med debitering, som avses i 22,

24 och 25 a §§, beloppet av försummad förskottsinnehållning höjas med högst 30 procent.

Har arbetsgivare uppsåtligen eller av grov vårdslöshet lämnat bristfällig, vilseledande eller felaktig uppgift eller handling och är förfarandet ägnat att föranleda att arbetsgivaren befrias från att verkställa eller erlägga förskottsinnehållning, skall beloppet av den försummade förskottsinnehållningen höjas med minst 20 och högst 50 procent.

Skall arbetsgivares i 2 mom. avsedda förfarande, med beaktande av den fördel som kunnat uppnås därigenom och av övriga omständigheter vilka inverka på saken, betraktas som grovt, skall beloppet av den försummade förskottsinnehållningen höjas med minst 30 och högst 100 procent.

27 §.

Har vid debitering som med stöd av 22, 24, 25 eller 25 a § verkställts av länsskatteverk begåtts räknefel eller därmed jämförligt misstag eller konstateras debiteringen annars vara helt eller delvis grundlös, skall länsskatteverket rätta debiteringen.

Om länsskatteverket efter att med stöd av 25 a § ha verkställt debitering erhåller tillförlitlig utredning om innehållningarnas riktiga belopp, skall länsskatteverket i enlighet med 22 eller 24 § påföra det bristande beloppet eller rätta debiteringen och återbära måhända överbetalt belopp.

Rättelse av debitering till arbetsgivarens nackdel skall göras inom två år räknat från början av det kalenderår om följer på det år, under vilket debitering verkställts, och rättelse av debitering till arbetsgivarens förmån inom fem år räknat från början av det kalenderår som följer på det år, under vilket debiteringen verkställts.

Rättelse av debitering anhängiggöres på skriftligt yrkande av arbetsgivaren eller på myndighetens initiativ.

28 §.

Av synnerligen vägande skäl kan finansministeriet på ansökan avlyfta icke innehållet belopp, som arbetsgivare med stöd av 24 § och 25 a § 3 mom. ålagts att betala, i 22 och 25 §§ avsett skattetillägg, i 25 b § avsedd förhöjning samt i lagen om dröjsmålsränta och restavgift på skatt (145/76) avsedd dröjsmålsränta och restavgift. Finansministeriet kan avlyfta dessa belopp även då de borde redovisas till annan skattetagare än staten.


På synnerliga skäl kan skatteuppbördsmyndigheten på ansökan bevilja anstånd med erläggande av belopp, som avses i 1 och 2 mom., på villkor som fastställas av finansministeriet. Skattestyrelsen kan övertaga avgörandet av ärende som gäller anstånd, såframt särskilt skäl därtill föreligger.


29 a §,

Bokföringsskyldig arbetsgivare skall förvara sin lönebokföring på det sätt som i bokföringslagen stadgas om förvaring av bokföringsböcker och verifikat.

Annan än bokföringsskyldig arbetsgivare skall förvara i 20 a § avsedda anteckningar och kopior av inbetalningskort som använts vid erläggande av förskottsinnehållning i 6 år räknat från utgången av det år, under vilket lön utbetalts.


33 §.

Medel som innehållits på dividend eller ränta skall inbetalas på skatteuppbördsmyndighetens postgirokonto senast den tionde dagen i den kalendermånad som följer närmast efter den månad, under vilken förskottsinnehållningen verkställts. Samtidigt skall till det länsskatteverk, inom vars tjänsteområde utbetalarens av dividenden eller räntan hemort är belägen, avgivas sådan redovisning, som genom förordning stadgas.

35 §.

Vad i 17, 22―27, 29, 29 b, 29 c och 29 d §§ är stadgat tillämpas även beträffande förskottsinnehållning på dividend eller ränta.

43 §.

Har förskott icke påförts under den tid, som avses i 2 mom., eller har det uppenbarligen fastställts till alltför lågt belopp, skall vederbörande skattedirektör skyndsamt och senast före utgången av november månad under skatteåret verkställa debiteringen samt draga försorg om att tilläggslängderna uppgöras och förskottsdebetsedlarna utskrivas.


46 §.

Är det på grund av att den skattskyldiges beskattningsbara inkomst eller förmögenhet minskat eller av annan orsak uppenbart, att förskott fastställts till ett större belopp än vad som erfordras för erläggande av de skatter och den folkpensionspremie, för vilka det skall användas, skall skattedirektören för det skattedistrikt, i vilket förskottet fastställts, sedan den skattskyldige företett nödig utredning, ånyo fastställa förskottet samt draga försorg om att den skattskyldige tillställes ny förskottsdebetsedel i enlighet härmed. Företer den skattskyldige utredning om att han under skatteåret icke kommer att ha eller haft sådan inkomst eller förmögenhet, för vilken förskott fastställts, eller att det av annan orsak vore obefogat att uppbära förskottet, skall skattedirektören avlyfta detsamma. Skattedirektören kan även på tjänstens vägnar avlyfta utan fog påfört förskott.


47 §.

Förskott fastställes icke ånyo på sätt i 46 § 1 mom. avses, såvida yrkande därom icke framställts före utgången av skatteåret, ej heller såframt förskottsbeloppet icke borde nedsättas med minst 10 procent och minst 100 mark. Utan hinder av vad ovan stadgats får i de fall, som avses i 43 § 3 och 4 mom., yrkande om att förskott skall fastställas ånyo framställas inom två veckor efter det den skattskyldige erhållit kännedom om förskottets fastställande.


49 §.

Skatteuppbördsmyndighet kan av synnerliga skäl på ansökan bevilja anstånd med förskottsbetalning på villkor som fastställas av finansministeriet. Skattestyrelsen kan övertaga avgörandet av ärende som gäller anstånd, såframt särskilt skäl därtill föreligger.

49 a §.

Finansministeriet kan av synnerligen vägande skäl på ansökan avlyfta dröjsmålsränta och restavgift, som skall erläggas på debiterad förskott, och ränta, som med anledning av uppskov skall betalas på förskott. Finansministeriet kan avlyfta dessa belopp även då de borde redovisas till annan skattetagare än staten.


51 §.

Ändring i skattedirektörs beslut, som givits med stöd av 12 § 3 mom. eller 43 §, får icke sökas, innan anhållan om rättelse av beslutet gjorts på sätt i 12 § 4 mom. eller 46 § förutsättes. Ändring får icke sökas i skattedirektörs avgörande, som avses i 15 § 2 mom., och i länsskatteverks avgörande beträffande i 21 § avsedd registrering.

Är det icke enligt 1 mom. förbjudet att söka ändring, får den som icke nöjes åt beslut angående honom, vilket med stöd av denna lag givits av länsskatteverk eller skattedirektör, söka ändring däri hos länsrätten i det län, till vilket hans hemkommun hör. Ändring i avgöranden, som avses i 16 § 3 mom. och 17 §, sökes likväl hos länsrätten i det län, till vilket arbetsgivarens hemkommun hör. Är ingen länsrätt enligt stadgandena i detta moment behörig att handlägga besvären, anföras besvär hos länsrätten i Nylands län.

Beskattningsombud i länsskattenämnd äger rätt att söka ändring i beslut, som givits med stöd av 17, 22, 24, 25, 25 a och 25 b §§. Statsombud och kommunalombud i skattenämnd äga rätt att söka ändring i beslut som avses i 16 och 45 §§.

Ändring skall sökas skriftligen. Besvärsskriften skall tillställas länsskatteverket eller skattebyrån eller länsrätten inom 30 dagar från delfåendet. Besvärstiden för statsombud, kommunalombud och beskattningsombud räknas från den dag, då beslutet fattas.

Den som önskar söka ändring i sådant beslut angående honom, som med stöd av 22, 24, 25, 25 a eller 25 b § givits av länsskatteverk eller av skattedirektör i enlighet med 43 eller 45 §, på grund av att beslutet givits med oriktig tillämpning av lag eller att vid ärendets behandling inträffat sådant misstag eller fel i förfarandet som kan antagas ha inverkat på sakens avgörande får, om saken gäller sådan grund för debitering, söka ändring hos länsrätten utan hinder av vad i 1 mom. är stadgat och även efter den i 4 mom. stadgade tiden. Sådana besvär få likväl icke anföras senare än under det sjätte året från ingången av kalenderåret efter det då beslutet gavs.

52 §.

Beslut skall iakttagas, oaktat besvär anförts. Utslag med anledning av besvär över länsskat- teverkets avgörande, som avses i 17 §, skall icke tillämpas på förskottsinnehållning, som verkställts eller borde ha verkställts innan arbetsgivaren fick del av utslaget.


55 §.

Har förskott innehållits eller uppburits för inkomst eller förmögenhet, för vilken skatt eller folkpensionspremie icke skall erläggas, och har förskottet ej heller annars använts för erläggande av skatt eller folkpensionspremie, skall beträffande innehållet belopp det länsskatteverk, inom vars tjänsteområde arbetsgivarens hemkommun är belägen, samt beträffande förskott, som uppburits, skattedirektören för det skattedistrikt, i vilket förskottet påförts, förordna om ofördröjlig återbäring av det uppburna beloppet till vederbörande.

58 §.

Har skattskyldig icke till sin skattedeklaration fogat över innehållningen utfärdat eller i 105 § 2 mom. beskattningslagen avsett intyg och har förskott, då skatten fastställdes, icke beaktats, är han på ansökan berättigad att av skatteuppbördsmyndigheten återfå det överbetalda beloppet, såframt detta uppgår till minst fem mark.

Ovan i 1 mom. avsedd ansökan skall göras hos skatteuppbördsmyndighet inom sex år, räknat från utgången av det år, som den skattedeklaration, till vilken intyget hade bort fogas, avser.

58 a §.

Har arbetsgivare eller annan innehållningsskyldig av misstag i förskottsinnehållning erlagt mer än vad han såsom innehållning avdragit av förskottsinnehållning underkastad prestation, återfår han av skatteuppbördsmyndigheten på ansökan det överbetalda beloppet.

Registrerad arbetsgivare äger rätt att avdraga det överbetalda beloppet i samband med den förskottsinnehållning för samma kalenderår som senare erlägges till skatteuppbördsmyndigheten.

58 b §.

I ovan i 23 § 2 mom. nämnt fall får registrerad arbetsgivare avdraga ett belopp som motsvarar den sänkta förskottsinnehållningen i samband med senare erläggande av förskottsinnehållning för samma kalenderår. Är detta icke möjligt, äger arbetsgivaren rätt att av skatteuppbördsmyndigheten på ansökan återfå det belopp som motsvarar den sänkta förskottsinnehållningen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1979.

Arbetsgivare, som på de löner han utbetalt den 29―31 december 1978 verkställer förskottsinnehållning med användning av skattemärken, får efter lagens ikraftträdande fästa skattemärkena inom den tid som stadgas i 19 § 2 mom. lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd (418/59), sådant detta lagrum lyder i sin ursprungliga form. 1978 års skattemärken skall tillhandahållas på försäljningsställena för skattemärken den 2 och 3 januari 1979.

Har arbetsgivare i december 1978 verkställt förskottsinnehållningarna utan användning av skattemärken, skall de innehållna beloppen erläggas på länsstyrelsens postgirokonto och redovisning över dem lämnas till skattedirektören senast den 20 januari 1979, på sätt som stadgas i 19 § 3 mom. lagen om förskottsuppbörd, sådant sagda lagrum lyder i lag av den 13 augusti 1976 (670/76).

Beträffande 1978 års skatteböcker och innehållningsbevis samt anteckningar i dem skall iakttagas vad som är stadgat i 19 § 4 mom. och 20 § lagen om förskottsuppbörd, av dessa lagrum 19 § 4 mom. och 20 § 1 mom. sådana de lyder i sin ursprungliga form och 20 § 2 mom. i lag av den 22 oktober 1965 (546/65).

De arbetsgivare, vilka år 1978 före lagens ikraftträdande har verkställt förskottsinnehållning utan användning av skattemärken, är från den 1 januari 1979 i 21 § 1 mom. avsedda registrerade arbetsgivare.

Stadgandena om debitering av förskottsinnehållningar som icke erlagts eller innehållits tillämpas med undantag av 25 b § även på försummelser som skett före lagens ikraftträdande, i fråga om vilka debitering icke verkställts vid lagens ikraftträdande.

Betalningsskyldighet som av skattedirektör ålagts i enlighet med 24 § avlyftes efter lagens ikraftträdande av länsskatteverk.

Arbetsgivare skall förvara rekvisitionsblanketterna för skattemärken i 6 år, räknat från utgången av det år under vilket lönerna utbetalts.

Av förhandsbetalningarna för skatteåret 1978 erlägger länsstyrelsen även den rat som skall betalas i januari 1979.

Då denna lag träder i kraft överföres de ansökningar och besvär angående förskottsuppbörd som skall behandlas av länsstyrelse, skattebyrå eller skattedirektör och som enligt den nya lagen skall behandlas vid länsskatteverk, att behandlas vid länsskatteverket.

På ansökan av vederbörande återbär länsstyrelsen överbetalt belopp eller belopp som motsvarar skattemärkes värde, om oanvänt skattemärke har förstörts eller om någon av misstag i onödan har använt skattemärke eller skattemärke av högre valör än stadgat, eller då skattemärke annars blivit onödigt.

Av verkställigheten av denna lag förutsatta åtgärder kan vidtagas innan lagen träder i kraft.

Nådendal den 11 augusti 1978.

Republikens President
Urho Kekkonen

Finansminister
Paul Paavela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.