594/1978

Given i Nådendal den 28 juli 1978.

Lag angående ändring av 5 § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden.

I enlighet med riksdagens beslut andras 5 § 1 och 2 mom. lagen den 9 februari 1962 om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden,

av dessa lagrum sådant det förstnämnda lyder i lag av den 29 juli 1976 (660/76) och det sistnämnda i lag av den 20 september 1974 (750/74), som följer:

5 §.

Ålderspensionen är lika stor som den enligt denna lag utgående invalidpension, som skulle ha beviljats arbetstagaren, om han hade fått den sjukdom, det lyte eller den skada som utgör den huvudsakliga orsaken till arbetsoförmågan och blivit i så hög grad arbetsoförmögen den sista dagen av det kalenderår, under vilket han fyllt 63 år, att han haft rätt till invalidpension. Har invalidpension, i fråga om vilken den till grund liggande arbetsoförmågan begynt före utgången av det år då arbetstagaren uppnådde 63 års ålder, ändras till ålderspension, föranleder detta icke justering av pensionens belopp, såvida vid uträkning av pensionens belopp icke skall beaktas sådan lön som icke beaktats vid uträkning av invalidpensionens belopp. Pensionens årliga belopp utgör en och en halv procent av det sammanlagda beloppet av de jämlikt 9 § lagen om pension för arbetstagare justerade löner, som arbetstagaren förtjänat efter det han fyllt 23 år, och på grundvalen av vilka försäkringspremie erlagts i enlighet med denna lag. Har arbetstagare under något kalenderår i arbeten, som avses i denna lag, förtjänat mindre än 200 mark, tages under sådant år förtjänad lön likväl icke i betraktande såsom grund för pension. Är arbetstagare född före den 1 mars 1922, höjes pensionen genom att den multipliceras med det tal, som erhålles, då talet 264 divideras med antalet månader, som ingå i tiden från början av juli 1962 till utgången av den kalendermånad, under vilken arbetstagaren fyller 65 år, under förutsättning att den sålunda erhållna förhöjningskoefficienten är större än talet ett. Social- och hälsovårdsministeriet kan utfärda närmare bestämmelser angående beräkningen av ovan avsedd förhöjning. Sagda tal 264 ändras i enlighet med nedanstående tabell. I stället för den i 3 mom. av ikraftträdelsestadgandet i lagen den 20 september 1974 angående ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (750/ 74) nämnda födelsetidsgränsen den 1 juli 1922 användes som födelsetidsgräns den 1 juli 1926 och procenttalet 25 ändras såsom följer:

År I stället för talet 264 användes talet I stället för 25 % användes 96
1977―1978 280 27
1979―1981 288 28
1982 och därefter 296 29

Invalidpension beviljas antingen som full pension eller som delpension. Den fulla invalidpensionens storlek fastställes enligt 1 mom. Blir arbetstagare arbetsoförmögen efter det kalenderår, under vilket han fyllt 63 år, räknas full invalidpension såsom i 1 mom. stadgats om ålderspension. Full invalidpension beviljas arbetstagare, vars arbetsförmåga, uppskattad i enlighet med 4 § 2 mom., är nedsatt med minst tre femtedelar åtminstone under ett år. I annat fall beviljas invalidpensionen som delpension och dess belopp utgör hälften av full pension. Är arbetstagaren likväl född före den 1 januari 1927, utgår delpensionen enligt följande procenttal av den fulla pensionen:

Födelseår Delpensionen i procent av full pension
1919 eller därefter 66
1920 64
1921 62
1922 60
1923 58
1924 56
1925 54
1926 52


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980.

Denna lag tillämpas på pension, till vilken rätt uppkommer under lagens giltighetstid.

Ovan i 5 § 1 mom. av denna lag stadgat markbelopp motsvarar det för år 1962 fastställda löneindextalet.

Nådendal den 28 juli 1978.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Olavi Martikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.