501/1978

Given i Nådendal den 29 juni 1978.

Förordning om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering.

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 12 § lagen den 24 februari 1978 om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering (159/78):

Institutets för arbetshygien uppgifter.
1 §.

Institutet för arbetshygien, som nedan i denna förordning benämnes institutet, har till uppgift:

1) att bedriva och främja forskning kring växelverkan mellan arbete och hälsa samt forskning och utvecklingsarbete som berör arbetarskydd och företagshälsovård;

2) att utföra till institutets verksamhetsområde hörande undersökningar, utredningar och andra serviceuppgifter;

3) att utföra undersökning, utredning och diagnostisering av yrkessjukdomar och andra arbetsbetingade sjukdomar samt att ge vård för dessa sjukdomar;

4) att utföra undersökningar, utredningar och serviceuppgifter i anslutning till olycksfall i arbetet och förebyggandet av dem;

5) att utföra undersökningar, utredningar, mätningar och serviceuppgifter vilka hör till området för arbetshygien, toxikologi, skydd i arbete, ergonomi och andra former av arbetarskydd och företagshälsovård;

6) att deltaga i beredningen av och arbetet på att utveckla stadganden, bestämmelser och anvisningar i anslutning till arbetarskyddet och företagshälsovården samt att utföra därav betingat undersöknings- och utredningsarbete;

7) att utveckla och meddela vidareutbildning, fortbildning och specialutbildning på institutets verksamhetsområde;

8) att bedriva publicerings-, mformations- och upplysningsverksamhet på institutets verksamhetsområde samt att utge tidningar och annat informations- och utbildningsmaterial på området;

9) att bedriva till institutets verksamhetsområde hörande biblioteks- och informationsservice samt att upprätthålla datasystem för arbetarskyddets och arbetshygienens område;

10) att deltaga i det internationella samarbetet på institutets verksamhetsområde;

11) att avge utlåtanden och taga initiativ i frågor som berör institutets verksamhetsområde; samt

12) att utföra andra till arbetarskyddets och arbetshygienens område hörande uppgifter, vilka enligt stadganden eller bestämmelser ålagts institutet.

Institutet skall vid utförandet av sina uppgifter samarbeta med arbetarskydds- och hälsovårdsmyndigheterna och med de centrala arbetsmarknadsorganisationerna.

Institutets verksamhetsenheter.
2 §.

Institutet omfattar ett centralinstitut samt Kuopio, Nylands, Tammerfors, Uleåborgs, Villmanstrands och Åbo regioninstitut, vilka verkar som institutets avdelningar.

Vid centralinstitutet finns:

1) en allmän avdelning;

2) en avdelning för arbetsmedicin;

3) en avdelning för epidemiologi och biostatistik;

4) en avdelning för fysiologi;

5) en avdelning för arbetshygien och toxikologi;

6) en avdelning för psykologi; samt

7) tidskriftens Työ―Terveys―Turvallisuus redaktion, som fungerar som en avdelning.

Avdelningarna kan indelas i byråer, sektioner, laboratorier och andra verksamhetsenheter. På institutet ankommande uppgifter kan utföras även inom fristående verksamhetsenheter och projektgrupper.

Närmare bestämmelser om avdelningar, regioninstitut och andra verksamhetsenheter samt om deras uppgifter meddelas genom arbetsordning.

Delegationen och direktionen samt deras uppgifter.
3 §.

Till institutets delegation hör en ordförande och högst 29 andra medlemmar. Ordförande, viceordförande och övriga medlemmar samt deras personliga suppleanter förordnas av statsrådet för tre år i sänder. Delegationens medlemmar skall företräda myndigheter, olika samhällskretsar, de centrala arbetsmarknadsorganisationerna samt andra med tanke på utvecklandet av arbetsförhållandena centrala organisationer.

4 §.

Delegationen sammanträder på kallelse av direktionen, ordföranden eller viceordföranden. Delegationen är beslutför då ordföranden eller viceordföranden och över hälften av de övriga medlemmarna är närvarande. Faller rösterna lika blir den åsikt gällande som biträtts av ordföranden.

Delegationen skall sammanträda även då social- och hälsovårdsministeriet så bestämmer eller minst tio av delegationens medlemmar skriftligen hos direktionen kräver detta för behandling av visst uppgivet ärende.

5 §.

Delegationen har till uppgift att följa med institutets verksamhet samt att upprätthålla och främja samarbetet mellan institutet och de myndigheter som har behov av dess forsknings- och övriga serviceverksamhet, arbetsmarknadsorganisationerna och andra med tanke på utvecklandet av arbetarskyddets och arbetshygienens område centrala sammanslutningar.

Delegationen handlägger och avgör på framställning av direktionen ärenden som angår:

1) förslag till verksamhets- och ekonomiplan;

2) förslag till årlig budget;

3) godkännande av årsberättelsen;

4) bokslutet och revisorernas utlåtande;

5) fastställande av bokslutet för föregående år samt beviljande av ansvarsfrihet;

6) förslag till arbetsordning;

7) fastställande av ekonomireglemente;

8) fastställande av anskaffningsreglemente;

9) anskaffning och överlåtelse av fastigheter;

10) tillsättande av regioninstituts delegation; samt

11) andra principiella och vittbärande ärenden.

6 §.

Institutets direktion består av ordförande och 12 andra medlemmar. Ordföranden, viceordföranden och de övriga medlemmarna samt deras personliga suppleanter förordnas av statsrådet för tre år i sänder. Ordföranden, viceordföranden och fyra andra medlemmar företräder myndigheter och anstalter inom social- och hälsovårdsförvaltningen. Till direktionen skall dessutom höra tre representanter för de centrala arbetsgivarorganisationerna och tre representanter för de centrala arbetstagarorganisationerna samt en representant för den mest representativa organisationen för personer, som självständigt utför eget arbete.

7 §.

Direktionen sammanträder på kallelse av ordföranden eller viceordföranden eller på skriftlig begäran i vilken anges den fråga som skall behandlas och som framställs av minst sju medlemmar av direktionen. Direktionen är beslutför då ordföranden eller viceordföranden och över hälften av de övriga medlemmarna med beslutanderätt är närvarande. Faller röster lika, blir den åsikt gällande, som biträtts av ordföranden.

8 §.

Direktionen har till uppgift att leda, övervaka och utveckla institutets verksamhet.

Direktionen handlägger och avgör ärenden som angår:

1) framläggande av förslag för delegationen;

2) förslag till verksamhets- och ekonomiplan, årlig budget, årsberättelse samt bokslut, vilka skall föreläggas delegationen;

3) de allmänna riktlinjerna för institutets verksamhet och frågor i anslutning till utvecklandet av verksamheten;

4) fastställande av det utbildningspolitiska programmet;

5) fastställande av det forskningspolitiska programmet;

6) fastställande av investerings- och anskaffningsprogrammet;

7) fastställande av det personalpolitiska programmet;

8) anställande och entledigande av institutets högsta funktionärer och cheferna för i 2 § avsedda verksamhetsenheter samt sådana funktionärer, av vilka enligt vad i arbetsordningen bestämts förutsättes slutexamen vid högskola;

9) institutets representation i rättsärenden;

10) de grunder, vilka bör iakttagas vid bestämmandet av villkoren i personalens anställningsförhållande och av dess avlöning;

11) tillsättande av ett redaktionsråd för den av institutet utgivna tidskriften på arbetarskyddets område;

12) andra principiella och vittbärande frågor som berör institutets verksamhet och dess utvecklande; samt

13) andra ärenden som genom arbetsordningen anvisats direktionen.

9 §.

Närmare bestämmelser om sammankallande av delegationen och direktionen, deras sammanträden, sekreterare och förandet av protokoll vid sammanträdena samt om justering av protokollen meddelas genom arbetsordningen.

Institutets funktionärer och deras uppgifter.
10 §.

Institutets chef är generaldirektören. Vid institutet finns även en forskningsdirektör och en förvaltningsdirektör samt annan personal, enligt vad i arbetsordningen bestämmes.

11 §.

Generaldirektören har till uppgift:

1) att leda, övervaka och utveckla institutets verksamhet, följa med den allmänna utvecklingen på institutets verksamhetsområde och ansvara för att institutet fungerar ekonomiskt och effektivt;

2) att bereda de ärenden som skall föreläggas direktionen samt ombesörja genomförandet av delegationens och direktionens beslut;

3) att sörja för samarbetet mellan institutets verksamhetsenheter och hålla kontakt med myndigheter och institutioner, som fungerar på arbetarskyddets och hälsovårdens områden;

4) att anställa och entlediga funktionärer, av vilka slutexamen vid högskola icke förutsättes, såvida detta icke enligt arbetsordningen ankommer på annan funktionär vid institutet;

5) att leda det internationella samarbetet vid institutet; samt

6) att handlägga och avgöra övriga på institutet ankommande ärenden, som icke har anvisats delegationen eller direktionen.

På generaldirektören ankommande uppgifter kan genom arbetsordningen överföras på den övriga personalen.

12 §.

Forskningsdirektören har till uppgift:

1) att leda, övervaka och utveckla institutets forskningsverksamhet;

2) att koordinera forskarutbildningen; samt

3) att utveckla institutets internationella och inhemska forskningssamarbete.

Förvaltningsdirektören har till uppgift:

1) att leda, övervaka och utveckla institutets förvaltnings- och ekonomifunktioner; samt

2) att verka som chef för institutets personal.

13 §.

Närmare bestämmelser om generaldirektörens, forskningsdirektörens och förvaltningsdirektörens samt personalens övriga uppgifter meddelas genom arbetsordningen.

14 §.

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer institutets arbetsordning på framställning av delegationen. I arbetsordningen meddelas närmare bestämmelser om kompetensfordringarna för befattningarna vid institutet, om institutets verksamhetsenheter, förfaringssättet vid handläggning av ärenden samt om vem som skall avgöra ärendena.

15 §.

Finansministeriet fastställer avlöningen samt övriga villkor i anställningsförhållandet för personalen vid institutet för arbetshygien.

Ekonomi.
16 §.

Institutet skall årligen i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets anvisningar för godkännande tillställa ministeriet ett förslag till budget för följande år.

17 §.

Institutets redovisningsperiod är ett kalenderår. Vid handhavandet och bokföringen av institutets medel skall stadgandena i bokföringslagen (655/73) och -förordningen (783/73) samt med stöd av dem givna bestämmelser iakttagas.

18 §.

Revisorerna skall inom april tillställa delegationen en skriftlig berättelse över sin verksamhet och ett utlåtande rörande institutets förvaltning och räkenskaper.

19 §.

Institutet skall årligen före utgången av maj tillställa social- och hälsovårdsministeriet bokslut samt berättelse över sin verksamhet och situationen.

Institutet skall inom av ministeriet bestämd skälig tid lämna ministeriet även andra uppgifter om sin verksamhet, vilka erfordras för den tillsyn som avses i lagen om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering.

Närmare bestämmelser angående institutets ekonomi meddelas i ekonomireglementet.

Särskilda stadganden.
20 §.

För varje regioninstitut finns en regioninstitutets delegation, vars ordförande, viceordförande och övriga medlemmar samt deras personliga suppleanter förordnas av delegationen för tre år i sänder. Delegationens medlemmar skall företräda arbetarskydds- och hälsovårdsmyndigheter, olika samhällskretsar, de centrala arbetsmarknadsorganisationerna samt med beaktande av ettvart regioninstituts uppgifter andra centrala organisationer och samfund.

Delegationen har till uppgift att behandla förslag till årlig verksamhetsplan och budget för regioninstitutet, behandla den årliga räkenskapsredovisningen och verksamhetsberättelsen, samt följa med regioninstitutets verksamhet och främja samarbetet mellan regioninstitutet och de myndigheter som behöver dess service, arbetsmarknadsorganisationerna och andra organisationer av betydelse för utvecklandet av arbetarskyddet och arbetsförhållandena, samt att i detta syfte avgiva utlåtanden och taga initiativ i syfte att utveckla regioninstitutets verksamhet.

21 §.

Institutets namn tecknas av direktionens ordförande och viceordförande tillsammans, eller av var och en av dem särskilt tillsammans med en ordinarie medlem av direktionen eller generaldirektören eller hans ställföreträdare.

Direktionen kan befullmäktiga generaldirektören eller en annan funktionär att tillsammans med annan funktionär underteckna vid behandlingen av löpande ärenden erforderliga handlingar.

Stämning eller annan delgivning anses ha kommit till institutets kännedom, då stämningen eller delgivningen har meddelats någon av de i 1 mom. nämnda personerna till kännedom.

22 §.

Avgifterna för institutets prestationer fastställes av social- och hälsovårdsministeriet på framställning av direktionen.

23 §.

Arvodena för medlemmar av institutets delegation, institutets direktion och regioninstitutens delegationer fastställes av social- och hälsovårdsministeriet.

24 §.

Social- och hälsovårdsministeriet utfärdar vid behov närmare bestämmelser om tillämpningen av denna förordning.

25 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1978.

Av verkställigheten av denna förordning förutsatta åtgärder kan vidtagas innan förordningen träder i kraft. Social- och hälsovårdsministeriet kan även utan hinder av förordningens stadganden för institutet fastställa en interimistisk arbetsordning och ett interimistiskt ekonomireglemente samt vidtaga andra åtgärder som erfordras för inledande av verksamheten vid institutet för arbetshygien. Social- och hälsovårdsministeriet kan även fram till den 31 augusti 1978 på framställning av generaldirektören avgöra ärende, som måste avgöras snabbt för att institutets verksamhet skall kunna fortgå och dess ekonomiska ställning tryggas, utan hinder av vad i denna förordning eller i den interimistiska arbetsordningen stadgats eller bestämts om den avgöranderätt som tillkommer delegationen, direktionen eller generaldirektören.

Nådendal den 29 juni 1978.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Olavi Martikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.