282/1978

Given i Helsingfors den 21 april 1978.

Förordning angående ändring av förordningen om semester för statens tjänsteman.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden, hörande till finansministeriets verksamhetsområde, upphäves 21 § 2 mom. förordningen den 31 augusti 1973 om semester för statens tjänstemän samt ändras 2 §, 3 § 3 mom. 2 punkten, 7 § 3 mom., 13 § 3 mom., 16 § samt 19 § 1 och 3 mom., av dessa lagrum 2 § sådan den lyder i förordning av den 7 april 1977 (306/77), 3 § 3 mom. 2 punkten sådan den lyder i förordning av den 14 juni 1974 (472/74) och 16 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 14 juni 1974 och förordning av den 7 april 1977 (472/74 och 306/77), som följer:

Semesterns längd.
2 §.

Tjänsteman åtnjuter semester:

1) två vardagar för varje hel kvalifikationsmånad; tjänsteman äger likväl rätt att åtnjuta semester under tjugosex vardagar för tolv hela kvalifikationsmånader;

2) två och en halv vardag för varje hel kvalifikationsmånad, om han före utgången av semesterårets mars månad har en till semester berättigande oavbruten tjänstetid på minst sju år; och

3) tre vardagar för varje hel kvalifikationsmånad, om han före semesterns början har en till semester berättigande tjänstetid på sammanlagt minst femton år.

Om tjänsteman före utgången av semesteråret, varmed avses kalenderår, uppnår i 1 mom. 3 punkten avsedd tjänstetid som berättigar till längre semester, erhåller han, oaktat tidigare åtnjuten semester, under samma semesterår härav föranledd semesterförlängning. Icke åtnjuten semesterförlängning eller del därav kan icke framskjutas till följande semesterår, ej heller äger vederbörande rätt till ersättning härför.

Blir vid beräkningen av semesterns längd antalet semesterdagar icke ett helt tal, gives del av dag som full semesterdag.

3 §.

Såsom med tjänstgöringsdagar jämställda dagar anses vid fastställandet av semesterns längd även semester samt frånvaro;


2) under tjänstledighet på grund av havandeskap och barnsbörd, under tjänstledighet som beviljats manlig tjänsteman för deltagande i vården av sitt nyfödda barn eller kvinnlig tjänsteman på grund av adoption, till den del, till vilken enligt sjukförsäkringslagen utgående moderskapspenning anses hänföra sig;


7 §.

Om till semester berättigande tjänsteförhållande eller arbetsavtalsförhållande ej avbrytes, avbrytes ej heller den oavbrutna tjänstgöring, som utgör förutsättning för semestern, av i tjänsteutövningen eller arbetsförhållandet förekommande avbrott utan lön.

13 §.

Är tjänsteman vid den tidpunkt då semestern eller del därav begynner oförmögen till arbete på grund av sjukdom eller olycksfall eller tjänstledig på grund av havandeskap och barnsbörd eller manlig tjänsteman på grund av deltagande i vården av sitt nyfödda barn eller kvinnlig tjänsteman på grund av adoption, under den tid, till vilken enligt sjukförsäkringslagen utgående moderskapspenning anses hänföra sig, skall semestern, om tjänstemannen det begär, framskjutas till en senare tidpunkt. Tjänsteman tillkommer motsvarande rätt att uppskjuta semester eller del därav om det, då semestern eller del av den begynner, är känt, att tjänstemannen under semestertiden kommer att undergå sådan sjuk- eller annan därmed jämförlig vård, att han på grund av denna är oförmögen till arbete, eller att manlig tjänsteman kommer att erhålla tjänstledighet för deltagande i vården av sitt nyfödda barn och kvinnlig tjänsteman rör adoption, till den del ovan har nämnts.


Vintersemester förlängning.
16 §.

Hålles del av semester som bestämmes enligt 2 § 1 mom. 1 och 2 punkterna under annan tid än semesterperioden, beviljas semestern till denna del förlängd med hälften, dock högst för hälften av vederbörandes hela semester och så, att förlängningen vid semester enligt 1 punkten är högst sju och vid semester enligt 2 punkten högst sex vardagar.

Åtnjutes av semester som bestämmes enligt 2 § 1 mom. 3 punkten högst trettio vardagar under semesterperioden, beviljas semestern förlängd med tre vardagar. Rätt till semesterförlängning har tjänsteman, som är berättigad till semester för tolv kvalifikationsmånader.

Blir vid beräkningen av semesterförlägningen antalet semesterdagar icke ett helt tal, gives del av dag som full semesterdag.

Har semester på grund av avbrott i tjänsteutövningen icke kunnat hållas under semesterperioden eller då fråga är om semester som beviljats enligt 2 § 2 mom. ävensom då tjänsteförhållande avbryts före semesterperiodens början eller börjar efter semesterperiodens slut, har vederbörande icke rätt till semesterförlängning. Avbrott i tjänsteutövningen under semesterperioden förorsakar likväl icke förlust av rätt till förlängning, såframt

1) avbrottet har föranletts av tjänstemannens sjukdom eller av havandeskap och barnsbörd, manlig tjänstemans deltagande i vården av sitt nyfödda barn och kvinnlig tjänstemans adoption, till den del, till vilken enligt sjukförsäkringslagen utgående moderskapspenning anses hänföra sig; eller

2) avbrottet har föranletts av andra än ovan nämnda orsaker, men tjänstemannen under semesterperioden har tjänstgjort eller varit på semester minst 70 dagar.

Semesterersättning då tjänsteförhållandet upphör.
19 §.

Upphör tjänsteförhållandet till staten, är tjänsteman berättigad till semesterersättning, motsvarande den ordinarie avlöningen, eller till semester för lika många kvalifikationsmånader, för vilka han enligt 2―6 §§ skulle få semester på grund av tjänstgöring till utgången av det i 3 § avsedda kvalifikationsåret, (för de kalendermånader före tjänsteförhållandets upphörande, för vilka han icke har åtnjutit semester eller ersättning.


Ovan i denna paragraf avsedd rätt till semesterersättning eller semester tillkommer även tjänsteman som såsom värnpliktig inträder i aktiv tjänst, om han så önskar, även om hans tjänsteförhållande icke har upphört.


Denna förordning tillämpas räknat från den 1 april 1978, dock så, att 3 § 3 mom. 2 punkten tillämpas räknat från den 1 mars 1978 och att rätt till semester enligt 2 § 1 mom. 2 punkten inträder för det kvalifikationsår som begynner den 1 april 1978. För kvalifikationsåret 1.4. 1977―31.3. 1978 äger tjänsteman, som före den 31 mars 1978 har en till semester berättigande oavbruten tjänstetid på minst sju år, rätt att åtnjuta semester under tjugoåtta vardagar för tolv hela kvalifikationsmånader samt i enlighet med 16 § 1 mom. beräknad vintersemesterförlängning under högst sex vardagar.

Helsingfors den 21 april 1978.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Esko Rekola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.