274/1978

Given i Helsingfors den 14 april 1978.

Lag angående ändring av lagen om pension för arbetstagare.

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 4 b § 1 mom. och 7 b § lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare,

sådana de lyder, 4 b § 1 mom. i lag av den 16 december 1966 (639/66) och 7 b § i lag av den 20 december 1968 (690/68), samt

fogas till 19 b §, sådan den lyder ändrad genom nämnda lag av den 16 december 1966 och lag av den 20 september 1974 (749/74), ett nytt 4 mom. som följer:

4 b §.

Rätten att erhålla familjepension begynner vid ingången av den månad, som följer efter förmånslåtarens död, likväl i fråga om sådant barn, som födes efter förmånslåtarens död, vid ingången av den månad, som följer efter födelsen. Utan särskilda skäl utgår pensionen icke retroaktivt för längre tid än ett år före den månad, som följer efter pensionsansökningen.


7 b §.

Har arbetstagare erhållit dagunderstöd i enlighet med lagen om riksomfattande arbetslöshetskassor, förnöjes pensionen med arbetslöshetstillägg. Har arbetstagare under hela kalenderåret stått i samma av denna lag omfattat arbetsförhållande, berättigar för detta år utbetalt dagunderstöd likväl icke till arbetslöshetstillägg, om arbetstagarens arbetsförhållande, som omfattas av denna lag, icke upphört inom tre år efter utgången av förstnämnda kalenderår eller om arbetstagaren under samma kalenderår icke förtjänat lön, som avses i lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden, till minst det i 5 § 1 mom. i sagda lag avsedda gränsbeloppet. Dagunderstöd, som erlagts för tiden före början av det kalenderår under vilket arbetstagaren fyllt 23 år, samt för det år, under vilket pensionsfallet inträffat, och för det föregående kalenderåret, berättigar likväl icke till arbetslöshetstillägg.

Arbetslöshetstillägget uträknas genom att multiplicera pensionens belopp med antalet arbetslöshetsmånader och dividera produkten med det tal, som erhålles genom att subtrahera antalet arbetslöshetsmånader från antalet sådana fulla månader, som ingå i tiden från det arbetstagaren fyllt 23 år, likväl tidigast från och med den 1 juli 1962, tills han uppnått 65 års ålder. Arbetslöshetsmånaderna bestämmas såsom fulla månader på basen av det sammanlagda antalet sådana dagar, för vilka arbetstagaren erhållit understöd, som enligt 1 mom. berättigar till arbetslöshetstillägg, och så; att månaden anses ha 22 dagar.

19 b §.

Understiger beloppet av ålders- eller familjepension eller sådan full invalidpension, vars storlek icke bestämts med tillämpning av 6 § 3 mom., före förrättandet av ovan i 8 § avsedd samordning 2,50 mark i månaden, äger pensionsanstalten rätt att utbetala pensionen i ett för allt, varvid beloppet beräknas enligt av social- och hälsovårdsministeriet fastställda grunder. Den som erhållit dylik betalning i ett för allt är därefter icke med anledning av samma pensionsfall berättigad till pension på grund av de arbetsförhållanden, på basen av vilka pension, som motsvarar det utbetalda beloppet, skulle ha utgått. Har för bestämd tid beviljad invalidpension utbetalts i ett för allt, kan pensionstagaren likväl beviljas pension för den tid hans arbetsoförmåga fortgår efter den bestämda tidens utgång. Ovan avsett markbelopp justeras årligen från ingången av januari månad i enlighet med det löneindextal, som skall fastställas i och för tillämpning av 9 § 1 mom.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 1978.

Vid tillämpning av stadgandena i 7 b § 1 mom. av denna lag beaktas, om ej annat föranledes av stadgandena, de dagunderstöd som utbetalts för tiden efter år 1977.

Stadgandena i 19 b § 4 mom. av denna lag tillämpas även på sådana pensioner, vilka beviljats på basen av pensionsfall som inträffat före denna lags ikraftträdande.

I 19 b § 4 mom. av denna lag stadgat markbelopp motsvarar det löneindextal som fastställts för år 1966.

Helsingfors den 14 april 1978.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
Pirkko Työläjärvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.