159/1978

Given i Helsingfors den 24 februari 1978.

Lag om institutets för arbetshygien verksamhet och finansiering.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §.

För forsknings- och serviceverksamhet på arbetarskyddets och arbetshygienens område finns ett institut för arbetshygien, som är ett självständigt offentligrättsligt samfund. Institutets för arbetshygien hemort är Helsingfors stad.

Institutet för arbetshygien består av ett centralinstitut och flera regioninstitut.

Institutet för arbetshygien verkar under social- och hälsovårdsministeriets ledning och tillsyn.

2 §.

Institutet för arbetshygien har till uppgift att bedriva och främja forskning kring växelverkan mellan arbete och hälsa och att utföra utrednings-, mätnings-, service-, utbildnings-, publicerings- och informationsverksamhet samt diagnostisering och behandling av yrkessjukdomar i anslutning till förebyggande och avlägsnande av hälsorisker och olägenheter, vilka förekommer på arbetsplatser eller eljest i arbetsmiljön och i anslutning till andra former av arbetarskydd och arbetshälsovård, samt att handha andra till arbetarskyddets och arbetshygienens område hörande uppgifter, vilka enligt stadganden eller bestämmelser ålägges institutet.

3 §.

För finansiering av verksamheten vid institutet för arbetshygien erlägges, i enlighet med omfattningen av den verksamhet som godkänts i det årliga statsförslaget, årligen såsom statsandel fyra femtedelar av kostnaderna i institutets av social- och hälsovårdsministeriet godkända budget.

Institutet för arbetshygien kan inom ramen för statsförslaget tilldelas utökat statsbidrag för handhavande av särskilda uppgifter i anslutning till forsknings- och serviceverksamhet på arbetarskyddets och arbetshygienens område eller för verksamhetsformer som behöver särskilt stöd.

4 §.

För den högsta ledningen av institutet för arbetshygien utser statsrådet för tre år i sänder en delegation och en direktion, i vilka, enligt vad genom förordning närmare stadgas, de myndigheter och organisationer som är centrala för utvecklandet av arbetarskyddet är representerade. Om förvaltningen av institutet för arbetshygien i övrigt stadgas närmare genom förordning.

5 §.

Institutet för arbetshygien kan ingå förbindelser, i sitt namn förvärva rättigheter, äga fast egendom samt kära och svara. Institutet för arbetshygien får bedriva sådan näringsverksamhet, som är påkallad för förverkligande av institutets ändamål.

6 §.

Vid fastställandet av de avgifter som uppbäres för institutets för arbetshygien prestationer skall i tillämpliga delar beaktas vad i lagen om grunderna för avgifter till staten (980/73) är stadgat, dock sålunda, att social- och hälsovårdsministeriet bestämmer för vilka prestationer avgifter skall uppbäras ävensom de fasta avgifternas storlek och sättet för beräkning av avgifter som uppbäres särskilt för enskilda prestationer. Social- och hälsovårdsministeriet besluter likaså, i vilken utsträckning och till vilket belopp i denna paragraf avsedda avgifter kan uppbäras hos statens ämbetsverk och inrättningar.

7 §.

Delegationens och direktionens medlemmar samt institutets funktionärer handhar sina uppgifter under tjänstemannaansvar. Medlem av delegationen och direktionen åtalas för tjänstefel i Helsingfors hovrätt.

8 §.

Institutet för arbetshygien skall för granskning av institutets förvaltning och räkenskaper ha två revisorer, av vilka den ena skall vara av Centralhandelskammaren godkänd revisor. Revisorerna utses av social- och hälsovårdsministeriet.

9 §.

Institutet för arbetshygien äger rätt att mottaga donationer för sin verksamhet.

10 §.

Medlem av institutets för arbetshygien delegation och direktion samt funktionär vid institutet är skyldig att hemlighålla vad han vid fullgörandet av ovan i denna lag stadgade uppgifter har erfarit om arbetsgivares affärs- och yrkeshemligheter eller om enskild arbetstagares hälsotillstånd eller personliga förhållanden eller om annan omständighet, som på grund av särskilt stadgande eller sakens natur skall hemlighållas.

11 §.

Den som bryter mot ovan i 10 § avsedd tystnadsplikt skall, såframt gärningen ej skall bestraffas såsom brott i tjänsten, för brott mot tystnadsplikt rörande arbetarskyddsuppgifter dömas till böter eller till fängelse i högst sex månader.

För ovan i 1 mom. nämnt brott får allmän åklagare icke väcka åtal, om ej målsäganden anmält brottet till åtal.

12 §.

Närmare stadganden om tillämpning och verkställighet av denna lag utfärdas genom förordning.


Denna lag träder i kraft den 1 Juli 1978.

Då lagen träder i kraft fortsätter Institutet för Arbetshygien, som upprätthållits av den privata Stiftelsen för Arbetshygien, sin verksamhet såsom i denna lag avsett institut för arbetshygien i enlighet med vad som avtalats mellan Stiftelsen för Arbetshygien och staten. De förbindelser, för vilka staten svarat och vilka anges i det ovannämnda avtalet, övergår likväl samtidigt på institutet.

Finansieringen av verksamheten vid det offentligfättsliga institutet för arbetshygien ordnas under åren 1978 och 1979 utan hinder av vad i 3 § är stadgat. År 1978 beviljas Stiftelsen för Arbetshygien och det offentligrättsliga institutet för arbetshygien statsbidrag och andra offentliga understöd i enlighet med vad som bestämmes i statsförslaget för sagda år. År 1979 erlägges till det offentligrättsliga institutet för arbetshygien 5 procent av nettoavkastningen av den i penningautomatförordningen (676/67) avsedda penningautomatföreningens verksamhet, vilken baserar sig på lotterilagen (491/65), samt 35 procent av de i lagen om olycksfallsförsäkring (608/48) avsedda medel, som skall användas för arbetsskyddsarbete. Den statsandel som år 1979 skall erläggas till institutet bestämmes så, att från den i 3 § angivna beräknade statsandelen avdrages beloppet av de understöd, vilka tilldelas institutet av penningautomatföreningens avkastning och av de medel som skall användas för arbetsskyddsarbete.

Av verkställigheten av denna lag förutsatta åtgärder kan vidtagas innan lagen träder i kraft.

Helsingfors den 24 februari 1978.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Olavi Martikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.