1069/1977

Given i Helsingfors den 30 december 1977.

Lag angående ändring av lagen om skatt på motorfordon.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 4 §, 5 § 1 mom. och 16 § lagen den 30 december 1966 om skatt på motorfordon (722/66),

av dessa lagrum 4 § och 5 § 1 mom. sådana de lyder i lag av den 20 december 1974 (957/74), som följer:

4 §.

Egentlig fordonsskatt skall erläggas för motorfordon, som skall registreras med stöd av lagen om vägtrafik. Skatten fastställes på basen av de vikter och övriga uppgifter, vilka meddelats eller hade bort meddelas den myndighet, som för registret. Angående anmälningsskyldigheten är stadgat särskilt.

5 §.

Den egentliga fordonsskatten är för motorfordon, som är avsett att drivas med dieselolja, motorpetroleum eller elektricitet, eller som drives med gengas eller flytgas:

1) för person- och paketbil för varje 100 kilogram eller del därav av fordonets totalvikt 15 mark;

2) för buss för varje 100 kilogram eller del därav av fordonets totalvikt 9 mark;

3) för annan än i 4 punkten avsedd last- och specialbil med dubbla axlar intill en totalvikt av 14 000 kilogram för varje 100 kilogram eller del därav av fordonets totalvikt 15 mark och för varje överstigande 100 kilogram eller del därav av fordonets totalvikt 30 mark;

4) för lastbil med dubbla axlar, vilken godkänts och används för dragning av påhängsvagn, för varje 100 kilogram eller del därav av totalvikten 24 mark, och för lastbil med dubbla axlar, vilken godkänts och användes för dragning av egentlig släpvagn, för varje 100 kilogram eller del därav av totalvikten 25 mark;

5) för annan än i 6 punkten avsedd last- och specialbil med boggiekonstruktion samt för last- och specialbil med tre eller flera axlar intill en totalvikt av 19 000 kilogram för varje 100 kilogram eller del därav av fordonets totalvikt 15 mark och för varje överstigande 100 kilogram eller del därav av fordonets totalvikt 30 mark;

6) för lastbil med boggiekonstruktion, vilken bil godkänts och användes för dragning av påhängsvagn, för varje 100 kilogram eller del därav av totalvikten 21 mark, och för lastbil med boggiekonstruktion samt för last- och specialbil med tre eller flera axlar, vilken bil godkänts och användes för dragning av egentlig släpvagn, för varje 100 kilogram eller del därav av totalvikten 25 mark; samt

7) för motorcykel 72 mark.


16 §.

Tilläggsskatten utgör för de motorfordon, för vilka egentlig fordonsskatt skall erläggas eller för vilka fordonsskatt på grund av fordonets art kan uträknas, varvid skatten för fordon, som är avsett att drivas med bensin, skall beräknas enligt i 5 § stadgade grunder, det tjugofaldiga beloppet av sagda skatt, likväl minst 5 000 mark. För övriga motorfordon utgör tilläggsskatten 5 000 mark.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1978. Med tillämpning av stadgandena i denna lag kan skatt debiteras redan före sagda dag. Bilregistercentralen äger rätt att vid fordonsbeskattningen för år 1978 debitera skatt i enlighet med denna lag oberoende av stadgandena i lagen om skatt på motorfordon och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

Helsingfors den 30 december 1977.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Esko Rekola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.