1001/1977

Given i Helsingfors den 23 december 1977.

Lag angående ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet.

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 24 juni 1968 om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/68) 5 § 4 och 5 punkterna, 8 § 1 punkten, 18 § 4 punkten temporärt, 29 §, 47 § 1 mom. och 61 § 1 mom.,

av dessa lagrum 61 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 29 december 1976 (1094/ 76), samt

fogas till 5 § en ny 6 punkt och till lagen en ny 21 a § som följer:

5 §.

Ovan i 4 § avsedda skattepliktiga näringsinkomster äro bland andra:


4) ersättning för uthyrning av rörelse eller yrke eller därtill hörande egendom, rättighet eller förmån,

5) vinster på finansieringstillgångar, med nedan i 6 § stadgade undantag, samt

6) i inhemska försäkringsbolags, ömsesidiga skadeförsäkringsföreningars, understödskassors och andra därmed jämförbara försäkringsanstalters bokföring gjorda uppskrivningar av investeringstillgångar.

8 §.

Ovan i 7 § avsedda avdragbara utgifter äro bland andra:

1) utgifter för anskaffning av omsättnings- och investeringstillgångar samt i 5 § 6 punkten avsedda uppskrivningar av investeringstillgångar.


18 §.

Avdragbara utgifter äro även:


4) vid statsbeskattningen 60 procent av det belopp, som aktiebolag eller andelslag utdelat i dividende och ränta på andelskapital, minskat med erhållna, i 6 § 5 punkten avsedda skattefria dividender och räntor.

21 a §.

Uppskrivning av försäkringsanstalts investeringstillgångar utgör intäkt för det skatteår, under vilket uppskrivningen gjorts i bokföringen.

29 §.

Anskaffningsutgiften för investeringstillgångar samt i 5 § 6 punkten avsedd uppskrivning utgöra kostnad för det skatteår, varunder investeringstillgångarna överlåtits eller förlorats. Anskaffningsutgiften för de investeringstillgångar, som penninginrättning samt försäkrings- och pensionsanstalt inneha vid skatteårets utgång, samt ovan nämnda uppskrivning utgöra dock kostnad för skatteåret till den del, varmed de överstiga den sannolika utgiften för anskaffning av motsvarande investeringstillgångar vid skatteårets utgång eller det överlåtelsepris, som vid samma tidpunkt sannolikt skulle erhållas för ifrågavarande investeringstillgångar. På den skattskyldiges yrkande betraktas som kostnad för skatteåret ytterligare högst 6 procent av den del av anskaffningsutgiften eller ovan nämnda uppskrivning som enligt stadgandena ovan i denna paragraf ej betraktats som kostnad.

Med avvikelse från vad i 1 mom. är stadgat avskrivas anskaffningsutgift för byggnad, som hör till investeringstillgångarna, och den del av ovan i 5 § 6 punkten avsedda uppskrivning som motsvarar sagda utgift, på samma sätt som anskaffningsutgiften för motsvarande till anläggningstillgångarna hörande byggnad.

47 §.

Skattskyldig, som bedriver byggnads-, skeppsbyggnads- eller metallindustriverksamhet och som på grund av garantiförbindelse eller annan motsvarande förpliktelse ansvarar för framkomna fel i av honom producerad byggnad, bro, kaj, väg, damm eller med dessa jämförbar konstruktion, luftfartyg, sådana fartyg, vilkas skrov har en största längd om minst 10 meter, eller större maskinenhet, får under det skatteår, varunder han överlåtit arbetsresultatet till beställaren, avdraga gjord garantireservering, som icke överstiger 3 procent av entreprenadsumman eller sådant större belopp i sannolika garantireparationsutgifter, som den skattskyldige visat.


61 §.

Med avvikelse från vad i 18 § 4 punkten är stadgat anses vid statsbeskattningen hela beloppet av dividend eller ränta på andelskapital, som enligt beslut därom skall utdelas på det av aktieägare eller medlemmar inbetalda aktie- eller andelskapitalet i sådant aktiebolag eller andelslag, som under tiden 1.1. 1969―31. 12. 1980 anmälts till registrering, eller på betald ökning av aktie- eller andelskapital, vilken under samma tid registrerats eller influtit, som avdragbar utgift under registrerings- eller betalningsåret och de fem därpå följande åren, likväl icke under ett skatteår mera än 20 procent av det aktie- eller andelskapital, som betalts till aktiebolaget eller andelslaget för aktierna eller andelarna. Såframt beslut fattats att på nytt aktie- eller andelskapital utdela större dividend eller ränta än på det övriga aktie- eller andelskapitalet och utdelningen kan antagas ha skett för undvikande av beskattning, avdrages med stöd av detta moment blott dividend eller ränta i enlighet med den lägsta dividend- eller ränteprocenten.Denna lag tillämpas första gången vid beskattningen för år 1978 dock så, att lagens 18 § 4 punkt i den form den har i denna lag temporärt tillämpas på de dividender och räntor på andelskapital, som samfund utdelar för räkenskaosperioder, vilka utlöpt under åren 1977―1980.

Helsingfors den 23 december 1977.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Esko Rekola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.