988/1977

Given i Helsingfors den 23 december 1977.

Förordning angående specialomsorger om utvecklingsstörda.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av lagen den 23 juni 1977 angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/77) samt 33 § lagen samma dag om införande av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (520/77):

1 kap.

Allmänna stadganden.

1 §.

Till de till specialomsorger hörande tjänster som avses i 2 § lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/77), nedan kallad lagen om utvecklingsstörda, hänföres de i 9 § 1 mom. i lagen angivna verksamheterna som följer:

1) till anstaltsvård vård av person, som för fortgående vård eller undersökning eller av annan orsak tillfälligt har intagits i centralanstalt eller annan anstalt där vård meddelas dygnet runt, varvid vården, så länge anstaltsvården fortgår, omfattar alla till specialomsorger hörande tjänster, vilka tillhandahålles den som behöver specialomsorger;

2) till dagvård, träningsundervisning och skyddat arbete sådana specialomsorger som meddelas i daghem, träningsskola, skyddad arbetsplats eller rådgivningsbyrå samt härmed jämförliga specialomsorger;

3) till familjevård individuell vård och annan omvårdnad i hem;

4) till boendevård internatsverksamhet och annat ordnande av boende; samt

5) till annan öppen vård till specialomsorgerna hörande tjänster till den del de icke ingår i andra ovan nämnda verksamhetsformer.

Varje i 1 mom. avsedd verksamhetsform omfattar även till specialomsorgerna hörande tjänster som ges vederbörande persons make, föräldrar och andra familjemedlemmar, annan vårdnadshavare eller honom eljest närstående person.

2 kap.

Ordnande av specialomsorger.

2 §.

Angående tränings- och annan erforderlig undervisning som avses i 2 § lagen om utveckligsstörda stadgas särskilt.

Såsom träningsundervisning kan även betraktas undervisning av motsvarande slag, som meddelas annorstädes än vid verksamhetsenhet för specialomsorger.

3 §.

Kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt eller kommun, som anordnar specialomsorger, ombesörjer transporter, som är nödvändiga för erhållande av specialomsorger, eller erlägger kostnaderna för transporterna.

4 §.

I 34 § lagen om utvecklingsstörda avsett specialomsorgsprogram skall innehålla plan för den specialomsorg som skall meddelas, sättet för dess förverkligande och tidpunkten då specialomsorgsprogrammet senast skall upptagas till justering.

Erhåller någon till specialomsorger hörande tjänster genom specialomsorger som anordnas såväl av kommun som av kommunalförbund, godkännes specialomsorgsprogrammet på sätt som avses i 34 § 1 mom. lagen om utvecklingsstörda.

5 §.

Socialnämnd skall utan dröjsmål underrätta kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt om i 31 § lagen om utvecklingsstörda avsett initiativ för erhållande av specialomsorger som har riktats till nämnden.

3 kap.

Statsandelar.

6 §.

Anläggningsplan skall, såvida annat icke följer av stadgandena i 12 § 1 mom. lagen om statsandelar och -understöd åt kommuner och kommunalförbund (35/73) tillställas länsstyrelsen, som skall sända planen jämte sitt utlåtande till socialstyrelsen. Socialstyrelsen gör framställning i saken hos social- och hälsovårdsministeriet.

7 §.

Utredning för godkännande av i 10 § lagen om statsandelar och -understöd åt kommuner och kommunalförbund avsett program för projektets genomförande och i 11 § nämnda lag avsedd utredning, som erfordras för erläggande av statsandel för anläggningskostnaderna, skall tillställas länsstyrelsen, vilken skall sända dem till socialstyrelsen jämte sitt utlåtande i saken. Socialstyrelsen gör framställning i saken hos social- och hälsovårdsministeriet.

8 §.

Enligt stadgandena i 58 § 1 mom. lagen om utvecklingsstörda överföres med stöd av 2 mom. samma paragraf av de ärenden som skall avgöras av social- och hälsovårdsministeriet på socialstyrelsen för behandling och avgörande i 10 § 2 mom., 16 samt i 21, 27 och 28 §§ lagen om statsandelar och -understöd åt kommuner och kommunalförbund avsedda ärenden till den del de avser statsandel för grundläggningskostnader, ävensom ärenden som avses i 25 § 2 mom. och 17 §, utom då utredning som avses i 2 mom. i sistnämnda paragraf utvisar, att de erforderliga kostnaderna för arbeten och anskaffningar blir större än vad som förutsatts i social- och hälsovårdsministeriets beslut om erläggande av statsandel. Uppgifterna i samband med betalningen av slutraten av statsandelen handhas också i detta fall av socialstyrelsen.

Av de ärenden som skall avgöras av social- och hälsovårdsministeriet överföres i 14, 14 a, 18, 19, 21, 21 a, 27 och 28 §§ lagen om statsandelar och -understöd åt kommuner och kommunalförbund avsedda ärenden på länsstyrelsen för behandling och avgörande till den del de galler statsandel för driftskostnader. Likaså överföres ärenden som gäller i 56 § 1 mom. lagen om utvecklingsstörda avsett godkännande samt i 59 § nämnda lag avsedda ärenden på länsstyrelsen för behandling och avgörande.

Vad i 26 § lagen om statsandelar och -understöd åt kommuner och kommunalförbund är stadgat om vederbörande statsmyndighet skall tillämpas på socialstyrelsen eller länsstyrelsen i ärenden i vilka dessa med stöd av 1 och 2 mom. fattar beslut.

Socialstyrelsen meddelar länsstyrelserna anvisningar om de grunder enligt vilka i 18 § 2 och 3 mom. lagen om statsandelar och -understöd åt kommuner och kommunalförbund avsedda justeringar av förskott skall göras.

9 §.

Vid beviljande av statsunderstöd med stöd av 53 § 1 mom. lagen om utvecklingsstörda, betraktas till bärkraftsklasserna 1―3 hörande kommuner såsom kommuner vilkas ekonomiska bärkraft är svag.

Ansökningar om statsunderstöd som avses i 53 § lagen om utvecklingsstörda skall tillställas socialstyrelsen före utgången av augusti månad kalenderåret efter redovisningsåret.

4 kap.

Ersättningar och betalningsandelar.

10 §.

I 5 och 6 kap. lagen om utvecklingsstörda avsedda bruksdagar och besöksgånger som ligger till grund för ersättningar och statsandelar, bestämmes särskilt för sig för varje i lagens 9 § stadgad form av verksamhet.

Såsom bruksdag anses dag, under vilken den som har åtnjutit specialomsorger har fått uppehälle. Vid anstaltsvård betraktas dock icke dag, då vårdtagare avlägsnats från anstalten, såsom bruksdag.

Såsom besöksgång betraktas annan dag, då till specialomsorgerna hörande tjänster personligen har tillhandahållits mottagare av specialomsorger eller dennes vårdnadshavare

11 §.

Medlemskommunernas i 50 § 1 mom. och 51 § 1 mom. lagen om utvecklingsstörda avsedda andelar bestämmes enligt det sammanlagda antalet bruksdagar och besöksgånger för varje form av verksamhet.

Vad i 50 § 2 mom. lagen om utvecklingsstörda är stadgat, länder i tillämpliga delar till efterrättelse också när statsandel för andra än där avsedda anläggningskostnader vid kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt bestämmes för åren 1978―1980.

Vid tillämpning av 50 § 3 mom. lagen om utvecklingsstörda beaktas också bruksdagar vid verksamhetsenheter som avses i 52 § nämnda lag och i 11 § lagen om införande av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (520/77), nedan kallad lagen om införande av lagen om utvecklingsstörda.

12 §.

Vad i 62 § lagen om utvecklingsstörda är stadgat, tillämpas även på anläggningskostnader som åsamkas kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt med stöd av 6 § lagen om införande av lagen om utvecklingsstörda. Statsbidrag, som erlägges med stöd av tidigare gällande stadganden, beaktas härvid såsom avdrag från statsandelen av anläggningskostnaderna.

Såsom i 73 § lagen om utvecklingsstörda avsedda skulder beaktas också det proportionella belopp som i statsandel och -understöd erhållits för anskaffning av tillgångar.

13 §.

Grund för ersättning som avses i 47 § lagen om utvecklingsstörda är de till statsandel berättigande driftskostnaderna för vederbörande verksamhetsform under det kalenderår, då de specialomsorger som skall ersättas har meddelats. När statsandel erlägges, avdrages från driftskostnaderna de inkomster som skall räknas såsom avdrag på driftskostnaderna, dock icke ersättningar som avses i 44 och 47 §§ lagen om utvecklingsstörda. Skillnaden divideras med det sammanlagda antalet bruksdagar och besöksgånger för ifrågavarande verksamhetsformer. Kvoten multipliceras med antalet bruksdagar och besöksgånger för den som har åtnjutit sådana specialomsorger som skall ersättas. Från den sålunda uträknade ersättningen avdrages sådana avgifter för uppehälle vilka uppbäres för specialomsorger som skall ersättas och betalas av den ersättningsskyldiga.

I 47 § lagen om utvecklingsstörda avsedd ersättningsskyldig erlägger även till mottagaren av specialomsorger ersättning för de faktiska kostnaderna för hjälpmedel och hjälpmaterial för personligt bruk, vilka verksamhetsenhet har anskaffat.

Ersättningar, som uppbäres enligt 1 mom. ovan, bestämmes kalenderårsvis i efterhand. På ersättningarna uppbäres förskott enligt kostnaderna under föregående kalenderår. Erlagt förskott beaktas när slutlig ersättning uppbäres.

14 §.

Vid bestämmande av medlemskommunernas andelar med stöd av 73 § lagen om utvecklingsstörda beaktas såsom andelar i anläggningskostnaderna för varje räkenskapsår de betalningsandelar av anläggningskostnaderna som har påförts medlemskommunerna, minskade med de belopp som kommunalförbundet har erlagt till dem. Den årliga värdeminskningen utgör i fråga om andelar av anläggningskostnader 4 procent. Medlemskommunernas andelar av anläggningskostnaderna omvandlas till penningvärdet vid den tidpunkt då andelarna bestämmes, genom att de höjes eller sänkes i samma proportion som byggnadskostnadsindexets av statistikcentralen publicerade indextal för totalkostnaderna har förändrats i jämförelse med indextalet för den månad då andelarna bestämmes, från värdet av indextalen för det räkenskapsår under vilket anläggningskostnadsandelarna har uppstått.

5 kap.

Statliga verksamhetsenheter för specialomsorger.

15 §.

Utöver vad i lagen om utvecklingsstörda är stadgat, kan statliga verksamhetsenheter för specialomsorger ordna tränings- och annan erforderlig undervisning samt yrkesutbildning.

16 §.

Statliga verksamhetsenheter för specialomsorger är Alavo och Perttula yrkesutbildningscentraler samt Kuhankosken opetuskoti benämnda lärohem.

17 §.

Statlig verksamhetsenhet för specialomsorger skall ha reglemente, som fastställes av socialstyrelsen, sedan denna i fråga om undervisningen har inbegärt utlåtande av undervisningsmyndighet, som avses i 3 § 2 mom. lagen om utvecklingsstörda.

Reglementet skall innehålla bestämmelser om direktionens sammanträden och beslutanderätt, om direktionens och de ledande tjänsteinnehavarnas uppgifter samt om enhetens verksamhet, med beaktande av vad i denna förordning stadgas.

18 §.

Verksamhetsenhet skall ha en direktion, vars mandattid är fyra kalenderår. Direktionen består av sju medlemmar, av vilka socialstyrelsen tillsätter sex och yrkesutbildningsstyrelsen en. Socialstyrelsen förordnar en av medlemmarna till ordförande i direktionen. Direktionen utser inom sig en viceordförande.

19 §.

Vid statlig verksamhetsenhet för specialomsorger kan finnas föreståndar-, biträdande föreståndar-, lärar- och yrkeslärartjänster samt överskötar-, socialkurators-, sjukskötar-, arbetsledar-, handledar-, undermaskinmästar-, överuppsyningsmanna-, uppsyningsmanna-, kosthållerske-, kanslist-, byråbiträdes-, biträdande lärar-, nattvakts- och sömmerskebefattningar. Dessutom kan vid verksamhetsenhet för specialomsorger finnas extraordinarie befattningshavare och tillfälliga funktionärer samt personal i arbetsavtalsförhållande.

20 §.

Kompetensvillkor för tjänster och befattningar vid statlig verksamhetsenhet för specialomsorger är, att vederbörande genom tidigare verksamhet har ådagalagt att han besitter sådan insikt och förmåga som ett framgångsrikt handhavande av tjänsten eller befattningen förutsätter.

Dessutom fordras:

1) av föreståndare och biträdande föreståndare för tjänsten lämplig högre högskoleexamen;

2) av lärare speciallärarexamen eller på annat sätt inhämtad speciallärarkompetens;

3) av yrkeslärare lärarutbildning inom vederbörande område samt speciallärarutbildning som har godkänts av yrkesutbildningsstyrelsen;

4) av överskötare specialexamen för hälsovårdare eller annan lämplig specialexamen för sjukskötare och av sjukskötare sjukskötarexamen;

5) av socialkurator socialkurators-, socialskötar- eller annan motsvarande socialarbetarutbildning;

6) av handledare sådan handledarutbildning som har godkänts av socialstyrelsen;

7) av undermaskinmästare sådan kompetens som kräves för erhållande av undermaskinmästarbrev;

8) av överuppsyningsman, uppsyningsman och arbetsledare yrkesutbildning inom vederbörande område;

9) av kosthållerska lämplig yrkesutbildning i näringsekonomi; samt

10) av kanslist, byråbiträde och andra befattningshavare för befattningen lämplig utbildning.

21 §.

Föreståndare och biträdande föreståndare för verksamhetsenhet utnämnes eller antages av socialstyrelsen.

Övriga innehavare av tjänster eller befattningar vid verksamhetsenhet utnämnes av verksamhetsenhetens direktion, vilken även antager extraordinarie befattningshavare, tillfälliga funktionärer och personal i arbetsavtalsförhållande.

I reglemente kan dock bestämmas, att tillfälliga funktionärer och personal i arbetsavtalsförhållande antages av verksamhetsenhetens föreståndare.

22 §.

Innehavare av tjänst eller befattning vid verksamhetsenhet beviljas tjänstledighet och avsked av den myndighet på vilken det ankommer att besätta tjänsten eller befattningen. Tjänstledighet för kortare tid än tre månader beviljas dock föreståndare av direktionen och övriga anställda av föreståndaren.

Myndighet, som beviljar tjänstledighet, besluter om handhavandet av tjänst eller befattning under tiden för tjänstledighet.

Interimistisk handhavare av vakant tjänst eller befattning förordnas av den myndighet som beviljar tjänstledighet från tjänsten eller befattningen.

6 kap.

Särskilda stadganden.

23 §.

Kompetensvillkor för direktörstjänst i specialomsorgsdistrikt är för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt god förtrogenhet med specialomsorger om utvecklingsstörda.

Angående kompetens för övriga tjänster vid kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt samt i kommun som anordnas specialomsorger bestämmes i reglemente eller instruktion.

24 §.

Arbete, som den som erhåller specialomsorger utför vid verksamhetsenhet för specialomsorger, och arbete, som verksamhetsenheten ordnat för honom, kommer verksamhetsenheten till godo. Till den som deltager i arbetsverksamhet kan dock, i enlighet med grunder som fastställes av socialstyrelsen, erläggas flitpenning.

I specialomsorgsprogram kan bestämmas, att resultat av arbete skall komma den person till godo som erhåller specialomsorger.

25 §.

Av länsstyrelsen förordnad tjänsteman skall, innan godkännande som avses i 72 § lagen om utvecklingsstörda gives, verkställa granskning av verksamhetsenhets arbetsutrymmen efter det att byggnads-, utvidgnings- eller väsentliga ändringsarbeten blivit utförda. Den som upprätthåller verksamhetsenheten skall på förhand underrättas om tidpunkten för granskningen.

26 §.

Myndigheter som ansvarar för specialomsorger, samfund som tillhandahåller till specialomsorger hörande tjänster, myndigheter som ansvarar för allmän service och samfund som tillhandahåller sådan service, skall verka i intimt samarbete.

27 §.

Tjänsteinnehavare som arbetar med specialomsorger är i sin tjänsteutövning berättigad att erhålla handräckning av vederbörande statliga och kommunala myndigheter.

28 §.

Behörig i ärenden, vilka nämnes lagen om utvecklingsstörda och lagen om dess införande samt i denna förordning och vilka skall handläggas av länsstyrelsen, är, såvida icke annorstädes i lag eller förordning är annorlunda stadgat, länsstyrelsen i det län där kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt har sin hemort.

I ärenden angående person, vilka avses i 29, 30, 33, 36, 38 och 41 §§ lagen om utvecklingsstörda, är dock länsstyrelsen i det län där personen har sin hemort behörig och i ärenden, som gäller i 72 § lagen om utvecklingsstörda avsett godkännande, i 25 § denna förordning avsedd granskning av verksamhetsenhets arbetsutrymmen och i ärenden som gäller privata verksamhetsenheter för specialomsorger, länsstyrelsen i det län där verksamhetsenheten är belägen.

I 1 mom. avsedd länsstyrelse skall, då till specialomsorgsdistrikt även hör kommuner inom annat län, anskaffa utlåtande av länsstyrelsen i detta län innan den fastställer verksamhetsplan eller reglemente för specialomsorgsdistrikt eller ändring av dem.

29 §.

Vad i denna förordning är stadgat om kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt gäller i tillämpliga delar även kommunalförbund för specialomsorger.

30 §.

Närmare bestämmelser och anvisningar om tillämpningen av denna förordning utfärdas av socialstyrelsen.

7 kap.

Ikraftträdelsestadganden.

31 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1978.

32 §.

Av verkställigheten av denna förordning förutsatta åtgärder kan vidtagas innan förordningen träder i kraft.

33 §.

Såframt i 6 § 2 mom. lagen om utvecklingsstörda avsett kommunalförbund för specialomsorger grundas efter det nämnda lag har trätt i kraft, skall kommunalförbundet ordna sådana specialomsorger, som i sagda lag har ålagts kommunerna, senast från ingången av den andra kalendermånaden efter den då kommunalförbundet grundades.

I 5 § 1 mom. lagen om införande av lagen om utvecklingsstörda avsedd kommunal anstalt för psykiskt efterblivna eller annan kommunal verksamhetsenhet för specialomsorger kan fortsätta sin verksamhet i den omfattning som avses i 4 § 1 mom. samma lag till dess kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt har grundats och börjar ordna specialomsorger på sätt som anges i 1 mom. Därefter iakttages vad i 14 § 1 mom. lagen om utvecklingsstörda är stadgat.

På kommunalförbund som upprätthåller anstalt eller annan verksamhetsenhet, vilken anordnar specialomsorger, tillämpas under den tid som avses i 2 mom. vad i lagen om utvecklingsstörda är stadgat om kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt.

34 §.

Den som före denna förordnings ikraftträdande har innehaft kompetens för tjänst eller befattning vid statlig anstalt för psykiskt efterblivna och som när denna förordning träder i kraft innehar sådan tjänst eller befattning, bibehåller sin kompetens för motsvarande tjänst eller befattning vid statlig verksamhetsenhet för specialomsorger när denna förordning träder i kraft.

Helsingfors den 23 december 1977.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Olavi Martikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.