938/1977

Given i Helsingfors den 16 december 1977.

Förordning om verkställighet av nordiska domar angående privaträttsligt anspråk.

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 15 § lagen den 21 juli 1977 om erkännande och verkställighet av nordiska domar angående privaträttsligt anspråk (588/ 77) och 3 § lagen den 28 oktober 1977 angående godkännande av vissa bestämmelser i den mellan de nordiska länderna ingångna konventionen om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område och om konventionens tillämpning (881/77):

Förordningens tillämpningsområde.
1 §.

Denna förordning gäller verkställighet som grundar sig på den mellan Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige den 11 oktober 1977 ingångna konventionen om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område.

Verkställighet i Finland.
2 §.

Har den som med stöd av lagen om erkännande och verkställighet av nordiska domar angående privaträttsligt anspråk (588/77), nedan benämnd domslagen, icke kunnat utreda vilken överexekutor som enligt 3 kap. 21 § 1 mom. utsökningslagen är behörig, får ansökan tillställas länsstyrelsen i Nylands län.

3 §.

Har ansökan inkommit till överexekutor som icke är behörig eller med stöd av 2 § till länsstyrelsen i Nylands län, skall ansökningen, om annan överexekutor befinnes behörig, översändas till denna.

4 §.

Såsom i 10 § 2 mom. domslagen avsedd utredning om att dom äger laga kraft eller är verkställbar, i 3 mom. av sagda paragraf avsett bevis om förliknings verkställbarhet samt utredning om att i 4 mom. av sagda paragraf avsedd handling kan utgöra grund för verkställighet skall godkännas av domstol samt av justitieministerium eller annan behörig administrativ myndighet i vederbörande stat utfärdat intyg.

5 §.

Är ansökan om verkställighet eller därtill fogad handling avfattad på danska eller norska, får utsökningsmyndigheten vid behov låta översätta handlingen till finska eller svenska.

Utgifterna för ovan i 1 mom. avsett översättningsarbete erlägges av länsstyrelsen på verksamhetsområdet för den utsökningsmyndighet som låtit översätta handlingen.

Verkställighet i annat nordiskt land.
6 §.

Ansökan om verkställighet göres:

i Danmark hos fogedretten;

i Norge hos namsretten; och i Sverige hos kronofogdemyndigheten eller i de fall som anges i 8 § domslagen hos länsrätten.

Särskilda stadganden.
7 §.

Justitieministeriet utfärdar vid behov närmare anvisningar om verkställighet och tillämpning av förordningen.

8 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1978.

Helsingfors den 16 december 1977.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Tuure Salo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.