936/1977

Given i Helsingfors den 16 december 1977.

Förordning angående ändring av förordningen om verkställighet av bötesstraff.

På föredragning av justitieministern

upphäves 31, 32, 34―36 och 40 §§ samt 41 § 2 mom. förordningen den 23 maj 1969 om verkställighet av bötesstraff (321/69),

av dessa lagrum 36 § sådan den lyder i förordning av den 12 december 1975 (939/75),

ändras 2 § 1 mom., 9 § 1 och 2 mom., 11 § 1 och 3 mom., 12, 13 § 2 mom., 14 och 15 §§, 17 § 1 mom., 18 § 1 mom., 19 §, 20 § 3 mom., 21―23 §§, 24 § 1 mom., 29, 30, 33, 37, 39, 42, 42 a och 43 §§, 52 § 2 mom., 64 §, 65 § 1 och 3 mom. och 66 § 1 och 3 mom., sådana de lyder, 2 § 1 mom., 39 § och 65 § 3 mom. i nämnda förordning av den 12 december 1975, 11 § 1 mom. i förordning av den 7 oktober 1977 (717/77), 13 § 2 mom. i förordning av den 5 juni 1970 (376/70), 18 § 1 mom. och 22 § i förordning av den 19 mars 1976 (258/76) och 42 a § i förordning av den 16 juli 1971 (594/71), samt

fogas till förordningen nya 21 a, 21 b, 23 a, 23 b och 52 a §§, som följer:

2 §.

I meddelande om utslag, i saköreslängd och i strafforder skall införas de uppgifter om den dömde och om beslutets innehåll, som erfordras för verkställigheten.


9 §.

Den som blivit dömd till böter eller skyldig att betala fordran skall beredas tillfälle att omedelbart betala det penningbelopp som enligt beslutet skall erläggas. I detta syfte skall i första instans dömande domstol eller annan myndighet lämna den dömde meddelande angående bötes- eller fordringsbeloppet. På det postgiroinbetalningskort som ansluter sig till meddelandet skall tillika göras de anteckningar som erfordras för betalningens fullgörande.

Är den dömde icke själv tillstädes, skall meddelandet sändas till honom med posten eller, då det prövas vara lämpligare, lämnas till hans ombud eller lagbestämda företrädare.


11 §.

I denna förordning avsedda verkställighetsärenden skall verkställas i skyndsam ordning. Utmätning skall förrättas och den utmätta egendomen säljas i så god tid att de för betalning av böter influtna medlen kan redovisas för länsstyrelsen inom sex månader och de för betalning av fordran influtna medlen inom ett år från det ansökningen om utsökning eller annan utmätningsmans skrivelse om överförande av ärendet kom utmätningsmannen till hända. Har verkställigheten förbjudits eller visar den dömde sig ha erhållit betalningstid eller har annat laga hinder framkommit skall slutredovisning avgivas inom sex månader efter det förbudet eller betalningstiden utlöpte eller hindret upphörde. Utmätningsmannen får förelägga exekutionsbiträde viss tid för utförandet av verkställighetsuppdrag.


Då betalningsanmaning göres, skall den dömde underrättas om att böter eller fordran som icke frivilligt erlägges kan hos honom indrivas i utsökningsväg och därom, att i det fall, att böterna ej ens i utsökningsväg kan indrivas, kommer den bötfällde att instämmas till rättegång för bestämmande av förvandlingsstraff. Den dömde skall även underrättas om sin möjlighet att under vissa förutsättningar på begäran få betalningstid i avseende på erläggande av böterna eller fordringen.

12 §.

Är utmätning av fastighet av nöden, skall exekutionsbiträdet därom underrätta utmätningsmannen som kan förordna exekutionsbiträdet att verkställa utmätningen. Utmätningsmannen skall likväl alltid draga försorg om avsändandet av de meddelanden som skall lämnas angående utmätningen.

13 §.

Böter och fordringar skall inbetalas på postanstalt som förmedlar girorörelse, till Postbanken eller till annan bank. Länsstyrelse och utmätningsman skall även mottaga betalning av böter eller fordran även om de ännu icke sänts till indrivning i utsökningsväg.

14 §.

Då böter eller fordran betalas, skall beträffande dem företes av myndigheten utfärdat meddelande eller betalningsanmaning. Har meddelande eller betalningsanmaning förkommit eller kan av det penningbelopp som skall betalas, endast en del erläggas, skall betalningen alltid ske till länsstyrelsen eller utmätningsmannen, som tillika skall lämnas tillgängliga uppgifter om den myndighet som avkunnat eller meddelat ifrågavarande beslut eller framställt straffanspråk och om data i ärendet, samt meddelas den betalningsskyldiges adress.

Betalning, som är mindre än beloppet av en dagsbot eller, då fråga är om vite som utdömts till visst markbelopp eller om fordran, mindre än tjugo mark, och varigenom böterna eller fordringen icke blir till fullo betalda, är verkställande myndighet icke skyldig att emottaga.

15 §.

Dömd som begär betalningstid skall lämna för sakens avgörande nödiga uppgifter och utredningar.

17 §.

Följer av beviljandet av betalningstid eller av annat laga skäl att slutredovisningen dröjer utöver stadgad redovisningstid, skall utmätningsmannen utan dröjsmål meddela länsstyrelsen därom.


18 §.

Förslår icke de medel, som dömd erlagt, till betalning av alla de böter och fordringar som på samma gång indrives hos honom, skall, såvida icke annat är stadgat, de influtna medlen användas i främsta rummet till betalning av böter och av flera böter eller fordringar i främsta rummet till betalning av de böter eller fordringar som ådömts tidigast.


19 §.

Förslår icke de medel som den bötfällde betalt och de av honom indrivna medlen till att erlägga hela beloppet av de böter, som han genom laga kraft vunnet utslag dömts att betala, och är det icke sannolikt att han inom den i 11 § avsedda redovisningstiden eller inom den beviljade betalningstiden skulle erhålla medel för betalning av böterna, skall utmätningsman eller -biträde, som ombesörjer verkställigheten, stämma in den bötfällde till rättegång för bestämmande av förvandlingsstraff, om härtill icke föreligger lagstadgat hinder.

20 §.

Då utmätningsmannen överför ärende på annan, skall han till sin skrivelse foga verkställighetshandlingen och, om lön utmätts, utdrag ur utmätningsprotokollet. Duplettexemplaret av skrivelsen skall såsom slutredovisning insändas till länsstyrelsen.

21 §.

Har böter eller fordran icke kunnat uttagas ur den dömdes egendom och vet man icke den dömdes vistelseort, skall utmätningsmannen ofördröjligen återställa verkställighetshandlingen till länsstyrelsen för efterlysning.

Den bötfällde skall icke efterlysas förrän det beslut, genom vilket böterna utdömts, vunnit laga kraft.

21 a §.

Då verkställighetshandling av orsak som angives i 20 eller 21 § översändes till annan utmätningsman eller återställes till länsstyrelsen, skall till den fogas intyg av den utmätningsman eller det exekutionsbiträde, som vidtagit verkställighetsåtgärden, angående hinder som mött verkställigheten och angående den dömdes vistelseort.

21 b §.

Finner utmätningsman att ansökan om den dömdes försättande i konkurs eller annan särskild åtgärd för indrivning av fordran är av nöden, skall han ofördröjligen därom göra anmälan till länsstyrelsen och tillställa denna de i saken erhållna utredningarna och, i synnerhet då den dömde misstankes ha företagit sådan rättshandling som avses i 3 kap. 35 § utsökningslagen eller 46 § konkursstadgan, avskrifter av handlingarna i saken.

22 §.

I efterlysning skall ingå för beslutets verkställighet och för redovisningen nödiga uppgifter.

Blir böterna eller fordringen helt indrivna, instämmes den bötfällde att svara i rättegång, som gäller bestämmande av förvandlingsstraff, eller anträffas den som är förpliktad att betala fordran och det är uppenbart, att efterlysning icke längre erfordras för att han skall påträffas, skall efterlysningen återkallas. Blir böterna eller fordringen delvis indrivna eller inträffar i övrigt ändringar i de upplysningar som ingår i efterlysningen, skall efterlysningen rättas.

Efterlysningsregistret föres av centralkriminalpolisen. Återkallande och rättelse av efterlysning skall ske utan dröjsmål.

23 §.

Då utmätningsman anträffar den som är efterlyst för böter eller fordring eller ock förmögenhet som tillhör honom, skall han påbörja indrivningen. Kan böterna icke till fullo indrivas då, skall han instämma den bötfällde till rättegång för bestämmande av förvandlingsstraff för de utestående böterna, om härtill icke föreligger laga hinder. Kan fordringen icke då indrivas, skall han meddela den länsstyrelse, som har utfärdat efterlysningen, den dömdes adress, om denne har stadigvarande boningsort.

Då polisman anträffar den som är efterlyst för böter, skall han instämma den bötfällde till rättegång för bestämmande av förvandlingsstraff, såframt denne ej omedelbart betalar böterna eller för stämning föreligger laga hinder. Betalar den bötfällde härvid en del av böterna, skall han instämmas för den obetalda delen av böterna. Då polisman påträffar den som är efterlyst för fordring, skall han emottaga dennes frivilliga betalning.

23 a §.

Då utmätningsman konstaterar, att den dömde saknar medel för betalning av fordringen, skall han återställa verkställighetshandlingen, försedd med hinderintyg till länsstyrelsen. Då det senare yppar sig anledning att fortsätta verkställigheten, skall länsstyrelsen ånyo sända fordringen för att verkställas.

Får utmätningsman vetskap om sådana omständigheter, på grund av vilka det skulle vara möjligt att indriva fordring, som baserar sig på verkställighetshandling, vilken återställts till länsstyrelsen med hinderintyg, skall han inbegära verkställighetshandlingen av länsstyrelsen för påbörjande av indrivning.

23 b §.

Är fordringens belopp eller utestående del därav mindre än tio mark, får länsstyrelsen avstå från verkställigheten.

Har tio år förflutit från dagen för avkunnandet eller meddelandet av laga kraft vunnet beslut beträffande fordringen och utgör fordringens belopp mindre än tvåtusen mark, får länsstyrelsen avstå från verkställigheten, om det är sannolikt att fordringen ej kan indrivas.

24 §.

Är beloppet av ränta, som skall betalas enligt 24 § lagen om verkställighet av bötesstraff, mindre än fem mark, erlägges ej ränta.


29 §.

Då bötfälld instämmes till rättegång om bestämmande av förvandlingsstraff för böter, skall på stämningsbeviset, som bör avfattas på en enligt fastställt formulär uppgjord blankett, även lämnas däri förutsatta uppgifter om den bötfällde och göras anteckning om de utestående böterna. Till den bötfällde skall utges stämningsbevis. Av beviset skall ett exemplar tillsändas domstolen, åklagaren och utmätningsmannen samt den länsstyrelse, som har anhållit om verkställighet av böterna eller utfärdat efterlysning därom. Utmätningsmannen skall foga verkställighetshandlingen rörande böterna till det exemplar som tillsändes åklagaren. Det exemplar av stämningsbeviset, som utmätningsmannen tillsänt länsstyrelsen, anses som slutlig redovisning för böterna.

Då den bötfällde instämmes, skall han erhålla inbetalningskort, med vilket han kan betala de böter, för vilka han instämts, på utmätningsmannens på stämningsorten postgirokonto. Han skall även givas anvisningar om betalningen av böterna.

Betalas böterna till fullo eller delvis efter det stämningsbeviset tillsänts åklagaren, men innan underrätten avgjort saken, skall mottagaren av betalningen ofördröjligen underrätta åklagaren om betalningen.

30 §.

Åklagaren skall, när skäl därtill är, vidtaga erforderliga åtgärder för klarläggande av sådana omständigheter som är av betydelse vid avgörande av mål angående bestämmande av förvandlingsstraff för böter.

Åklagaren skall före rättegången från justitieministeriets straffregisterbyrå införskaffa utredning om förvandlingsstraff som möjligen bestämts för den bötfällde. Framgår det härvid att den bötfällde med stöd av 7 kap. 8 a § 2 mom. strafflagen befriats från att som förvandlingsstraff erlägga i stämningen omnämnda böter, skall åklagaren ofördröjligen ombesörja att den delgivna stämningen återkallas. Åklagaren skall om saken underrätta den länsstyrelse, som sänt böterna för att verkställas eller utfärdat efterlysning härom, samt till meddelandet foga verkställighetshandlingen beträffande böterna. Om saken skall även meddelas till utmätningsmannen på stämningsorten.

33 §.

Länsstyrelsen skall, sedan den fått kännedom om att den efterlyste instämts, ofördröjligen insända verkställighetshandlingen beträffande böterna till åklagaren på den ort, till vars underrätt den bötfällde instämts att svara.

37 §.

Underrätt skall, sedan den avgjort mål om bestämmande av förvandlingsstraff, till länsstyrelsen i det län, inom vars område underrättens ordinarie sammanträdesplats är belägen, inom den i 4 § 3 mom. stadgade tiden 1 två exemplar insända meddelande, avfattat på en enligt fastställt formulär uppgjord blankett, om avgörandet. Till anmälan skall fogas verkställighetshandlingen beträffande böterna.

Finner underrätten i ärende, som angår bestämmande av förvandlingsstraff, att målet icke kan avgöras, skall underrätten återställa handlingarna till allmänna åklagaren och bifoga meddelande angående sitt beslut. Underrätten skall anmäla om beslutet även till vederbörande länsstyrelse.

39 §.

Verkställighetshandling beträffande förvandlingsstraff utgöres av domstolens meddelande om ärendets avgörande eller avskrift eller transumt av domstolens beslut.

42 §.

Utmätningsman skall draga försorg om att person, som genom laga kraft vunnet beslut förordnats att avtjäna förvandlingsstraff, ofördröjligen förpassas till vederbörande straffanstalt samt sända verkställighetshandlingarna till fängelsedirektören, som även skall tillsändas från justitieministeriets straffregisterbyrå införskaffad utredning angående förvandlingsstraff som möjligen bestämts för den dömde.

Beträffande överförande av verkställighetsuppdrag på annan utmätningsman och beträffande återställande till länsstyrelsen av handlingar i och för utfärdande av efterlysning samt beträffande efterlysning och återkallelse därav är i tillämpliga delar gällande vad i 20, 21, 21 a, 22 och 23 §§ är stadgat. I efterlysningen skall även angivas det obetalda penningbeloppet av de förvandlade böterna.

Innan den dömde förpassas till straffanstalt skall han tillfrågas, huruvida han under de tre senaste månaderna vårdats i anstalt som åsyftas i 2 kap. 1 e § förordningen om verkställighet av straff samt, om detta är fallet, underrättas om att verkställigheten kan uppskjutas på begäran av den dömde. Anser utmätningsmannen, att verkställigheten bör inledas, skall han härom och om orsakerna därtill göra anteckning i verkställighetshandlingen. Meddelar den som anträffats på grund av efterlysning att han ämnar begära anstånd, skall polisman ofördröjligen taga kontakt med utsökningsmannen. Meddelar utsökningsmannen anstånd med verkställigheten, skall den dömde ofördröjligen försättas på fri fot och länsstyrelsen underrättas om anståndet och tidpunkten för dess utgång. Länsstyrelsen skall göra anteckning om anståndet i verkställighetshandlingen och sända meddelande härom till efterlysningsregistret.

42 a §.

Finner åklagare eller myndighet som ombesörjer verkställighet av böter eller förvandlings- straff, att beslut om bestämmande av förvandlingsstraff eller gemensamt förvandlingsstraff med stöd av 6 kap. 13 § förordningen om verkställighet av straff borde rättas, skall han härom underrätta vederbörande domstol eller ordförande i rådstuvurätt samt till meddelandet foga utredning om verkställda betalningar och, om det är möjligt, förvandlingsstraffets verkställighetshandling.

Domstol eller domare, som verkställt rättelse, skall göra anteckning om rättelsen även i de meddelanden som åsyftas i 37 §. Sker rättelsen först efter det att meddelandet sänts, skall anteckning om rättelsen göras i förvandlingsstraffets verkställighetshandling, som returnerats till domstolen, eller, om handlingen e] finnes till hända, skall länsstyrelsen på annat sätt ofördröjligen underrättas om rättelsen

43 §.

Erlägger den bötfällde, efter det förvandlingsstraff bestämts, men innan han har börjat avtjäna förvandlingsstraff, hela penningbeloppet av bötesstraffet eller bötesstraffen till den del de icke erlagts i penningar eller avsonats såsom förvandlingsstraff, skall den som emottagit betalningen om betalningen ofördröjligen underrätta den länsstyrelse eller utmätningsman, som drager försorg om verkställigheten.

Sedan den till förvandlingsstraff dömde börjat avtjäna förvandlingsstraff et får betalning av böterna icke tagas emot. Det belopp som erlagts efter det avtjänandet påbörjats skall ofördröjligen återställas till den som betalt beloppet.

52 §.

Beloppet av ett eller flera bötesstraff, som avses i 6 kap. 12 § förordningen om verkställighet av straff och som förvandlats till fängelsestraff, och som erlagts i sin helhet, skall redovisas till den länsstyrelse, vilken drager försorg om förvandlingsstraffets verkställighet.

52 a §.

Då polisman emottagit betalning av en för böter eller fordran efterlyst person, skall han inom tid som föreskrivits av polisdistriktets chef redovisa de influtna medlen till polisdistriktets kansli. Kansliet skall redovisa medlen till länsstyrelsen, och om redovisningen gäller i tillämpliga delar vad om utmätningsmans redovisning ovan är stadgat. Om kvitto för betalningen gäller vad i 48 § är stadgat.

64 §.

Länsstyrelse skall i avskriften av förvandlingsstraffets verkställighetshandling anteckna datum för dess ankomst, länsstyrelsens åtgärder i ärendet och tiden för deras vidtagande, de åtgärder, om vilka utmätningsman meddelat länsstyrelsen, hinder som mött verkställigheten samt när den till förvandlingsstraff dömde emottagits på straffanstalt eller när han, genom att innan avtjänandet av förvandlingsstraffet påbörjats i dess helhet betala det utestående beloppet av böterna befriats från avtjänande av förvandlingsstraffet samt det betalda penningbeloppet.

65 §.

Påtager sig statlig myndighet, Finlands Bank, Postbanken eller folkpensionsanstalten indrivningen av skadestånd eller ersättning för rättegångskostnader, vilka i brottmål tilldömts staten eller ovan nämnd statlig inrättning eller anstalt, skall därom anmälas till den domstol, vilken handlägger målet i första instans, eller till dess ordförande, innan beslut avkunnas eller meddelas.


Angående ovan avsedd anmälan till domstol skall anteckning göras i domstolens beslut och meddelande om utslag eller i saköreslängd.

66 §.

Då anteckning om i 65 § avsedd anmälan av statlig myndighet eller anstalt gjorts i verkställighetshandling som inkommit till länsstyrelse, skall denna översända verks tällighetshandlingen rörande den i anmälan avsedda fordran eller utdrag ur handlingen till sagda statliga myndighet eller anstalt, som hos vederbörande utmätningsman skall anhålla om verkställighet av fordran. Sedan verkställighet ägt rum, skall utmätningsmannen redovisa de influtna medlen till den myndighet eller anstalt, som anhållit om verkställighet, och denna skall därefter underrätta länsstyrelsen om indrivningens resultat.


Skall av den dömde erlagda och till ifrågavarande myndighet eller anstalt redovisade medel i enlighet med 24 § lagen om verkställighet av bötesstraff återbäras till honom, skall myndigheten eller anstalten därom underrätta länsstyrelsen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1978.

Stadgandet i 11 § 1 mom. av denna förordning om tidpunkten för slutredovisning tillämpas även i det fall att ansökan om utsökning eller annan utmätningsmans skrivelse om överföring av ärende kommit utmätningsmannen till hända innan denna förordning träder i kraft.

Har förvandlingsstraff, med vars verkställighet anstånd beviljats med stöd av 5 mom. ikraftträdelsestadgandet i lagen angående ändring av förordningen om verkställighet av straff (595/77), förordnats att gå i verkställighet på grund av brott, begånget under tiden för anståndet, eller har högre domstol avgjort sådant mål, gäller på motsvarande sätt om handläggningen av målet, om sändande av meddelanden och om verkställigheten av förvandlingsstraff vad i denna förordning är stadgat. I meddelanden, som tillsändes länsstyrelsen, och i eventuell efterlysning skall härvid göras anteckning om det obetalda penningbeloppet av förvandlade böter. Har anstånd beviljats med verkställigheten av förvandlingsstraff och bestämmes då i stället för förvandlade böter och böter som skall förvandlas gemensamt straff, med vars verkställighet ytterligare anstånd beviljas, gäller om handläggningen av målet och om sändande av meddelanden på motsvarande sätt vad i denna förordning är stadgat.

Helsingfors den 16 december 1977.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Tuure Salo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.