921/1977

Given i Helsingfors den 8 december 1977.

Förordning om statsbidrag för arkiv av privat karaktär.

1 §.

Denna förordning gäller i 3 § lagen om statsbidrag för arkiv av privat karaktär (998/ 74) avsett lagstadgat statsbidrag och i 6 § samma Iag avsett statsbidrag enligt prövning.

2 §.

Ansökan om statsbidrag skall göras till undervisningsministeriet för ettvart år före utgången av följande mars månad.

Till ansökan skall fogas utredning om arkivets inkomster och utgifter, om dess verksamhet och personal, om i arkivet förvarade arkivalier och om arkivets upprätthållares ekonomiska ställning.

3 §.

Till arkiv erlägges i förskott 95 procent av det belopp, vartill arkivets sammanlagda årliga statsbidrag uppskattas.

Till arkivet erlägges månatligen efter den 20 i varje månad en tolftedel av förskottets totalbelopp.

För förskottets utbetalning skall arkivet före utgången av oktober det år som föregår understödsåret tillställa undervisningsministeriet ansökan jämte nödig utredning.

4 §.

Undervisningsministeriet skall innan bidrag och förskott beviljas inhämta riksarkivets utlåtande om ansökan.

I riksarkivets utlåtande skall utredas hur stor och hurudan personal det varit nödvändigt att avlöna samt vilka inventarier och anordningar som varit erforderliga för verksamheten inom det arkiv som sökt statsbidrag.

5 §

Riksarkivet eller, på förordnande av detta, landsarkiv inspekterar vården av arkiv av privat karaktär som åtnjuter statsbidrag. Över inspektionen uppgöres berättelse som skall delges undervisningsministeriet.

6 §.

Kompetensfordringar för ansvarig arkivföreståndare vid arkiv av privat karaktär som åtnjuter statsbidrag är studentexamen och vid riksarkivet avlagd lägre arkivexamen eller för uppgiften lämplig högskoleexamen samt förtrogenhet med arkivvård.

7 §.

Arkiv av privat karaktär som åtnjuter statsbidrag skall ha:

1) av riksarkivet godkänt reglemente som innefattar bestämmelser om insamlande, förvarande, ordnande och förtecknande av arkivalier samt om det sätt, varpå dessa ställes till förfogande för forskare och andra som behöver dem;

2) ordnad service för forskare, regelbundna öppethållningstider och nödiga utrymmen för forskare; samt

3) i sin tjänst minst en i huvudsyssla anställd person som uppfyller i 6 § stadgade kompetensfordringar.

8 §.

De som arbetar i arkiv av privat karaktär och för vilkas avlöning arkivet uppbär statsbidrag skall iakttaga de stadganden och bestämmelser som utfärdats om arbetstiden i statens ämbetsverk och inrättningar.

9 §.

Närmare bestämmelser om tillämpningen av denna förordning utfärdas av undervisningsministeriet.

10 §.

Genom denna förordning upphäves förordningen den 7 februari 1975 om statsbidrag för arkiv av privat karaktär (85/75).

Helsingfors den 8 december 1977.

Republikens President
Urho Kekkonen

Undervisningsminister
Kristian Gestrin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.