896/1977

Given i Helsingfors den 8 december 1977.

Lag om främjande av växtförädlingsverksamheten

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

För främjande av växtförädlingsverksamheten vidtages i denna lag stadgade åtgärder.

2 §

För sådan enligt lagen om handel med förvara (669/75) kontrollerad frövara av nedan nämnda inom åker- och vallodling nyttjade växtarter, vilken får säljas eller överlåtas för sådd, skall till staten erläggas växtförädlingsavgift.

Växtförädlingsavgiften är för varje helt hundratal kilogram, förpackningens vikt medräknad, enligt växtartsgrupp följande:

mk
stråsädes- och baljväxter 1,70
vall- och grönyteväxter 12,00
olje- och spånadsväxter 30,00
potatis 0,35
3 §

Statens frökontrollanstalt ombesörjer fastställandet, debiteringen och uppbörden av växtförädlingsavgiften för varje fröparti.

4 §

Skyldighet att erlägga växtförädlingsavgift uppstår den dag det första till försäljning berättigande beviset om utförd kontroll utfärdas. Då det är fråga on importerad frövara, vilken statens frökontrollanstalt enligt 11 § lagen on handel med frövara godkänner på basen av utländsk kotroll, uppstår skyldighet att erlägga avgift den dag statens frökontrollanstalt godkänner det utländska kontrollbeviset.

Skyldig att erlägga växtförädlingsavgift är den som har ansökt om att kontroll skall utföras eller importören av varan, såframt skyldigheten att erlägga avgiften uppstår vid import av vara.

5 §

Besvär över beslut av statens frökontrollanstalt angående fastställande av växtförädlingsavgift får anföras hos jordbruksstyrelsen i den ordning som är stadgad i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden. I jordbruksstyrelsens beslut får ändring icke sökas genom besvär.

6 §

I statsförslaget skall årligen upptagas ett anslag att användas till främjande av växtförädlingsverksamheten, vilket skall motsvara det belopp som under ifrågavarande år beräknas inflyta i växtförädlingsavgifter vilka erlägges enligt denna lag för annan frövara än frövara av sorter som förädlats genom försorg av lantbrukets forskningscentral.

7 §

Av det i 6 § avsedda anslaget erlägges till andra växtförädlare än lantbrukets forskningscentral i växtförädlingsstöd ett belopp som motsvarar beloppet av de avgifter som uppburits för de av förädlaren frambragta sorterna. Växtförädlingsstöd kan erläggas även till utländsk växtförädlare under förutsättning att finsk växtförädlare på grund av ömsesidighet äger rätt att erhålla motsvarande stöd i den utländska växtförädlarens hemland.

Den del av de i växtförädlingsavgifter för annan frövara än frövara av sorter, förädlare genom försorg av lantbrukets forskningscentral, influtna medlen som icke användes i enlighet med 1 mom. användes till främjande av den inhemska växtförädlingsverksamheten och till därtill ansluten forskning.

Anslaget fördelas av jord- och skogsbruksministeriet.

8 §

Växtförädlingsavgift som icke erlagts indrives i utsökningsväg på sätt om utsökning av skatter är stadgat.

9 §

Den som uppsåtligen lämnar oriktig uppgift eller anmälan om mängden eller sorten av frövara som är föremål för ovan i 2 § 1 mom. avsedd kontroll skall straffas med böter, såframt ej annorstädes i lag strängare straff är stadgat.

Anmälan till åtal för förseelse, som avses i 1 mom., göres på statens vägnar av statens frökontrollanstalt. Om förseelsen bör anses ringa, ankommer det på statens frökontrollanstalt att överväga, huruvida förseelsen skall anmälas till åtal.

10 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

11 §

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1978.

Helsingfors den 8 december 1977

Republikens President
URHO KEKKONEN

Jord- och skogsbruksminister
Johannes Virolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.