870/1977

Given i Helsingfors den 2 december 1977.

Lag om medlems av statsrådet rätt till pension och om familjepension efter honom.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §.

Medlem av statsrådet äger rätt till pension av statens medel på det sätt som är stadgat i lagen om pension för riksdagsmän (329/67).

Har person som varit medlem av statsrådet avlidit, utgår efter honom familjepension på det sätt som är stadgat i lagen om familjepension efter riksdagsman (791/68).

Angående arvode, som utgör grund för pension och familjepension, samt angående samordning av pensionen och familjepensionen med andra pensioner och ersättningar gäller dock vad i denna lag stadgas.

Pensions- och familjepensionsskyddet ombesörjes av statskontoret.

2 §.

Såsom pensionsgrundande arvode betraktas det arvode som enligt lagen om medlemmarnas av statsrådet arvode skall erläggas till medlem av statsrådet.

3 §.

För samordning av pension, som utgår enligt denna lag, med andra pensioner och ersättningar ökas pensionen med till pensionstagaren utgående grunddel av folkpension och för ettvart i 10 a § lagen om statens pensioner (280/66) avsett barn under 16 år med i 30 b § folkpensionslagen (347/56) stadgat barntillägg i enlighet med den i 27 § av nämnda lag avsedda tredje kommungruppen, med pension i enlighet med annan lag eller förordning, med livränta grundad på stadgandena i lagen om olycksfallsförsäkring (608/48), med jämlikt trafikförsäkringslagen (279/59) utgående fortlöpande ersättning för skada, som drabbat honom själv, eller med livränta enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/48). Om dessa prestationer sammanlagt överstiger 66 procent av det pensionsgrundande arvodet, avdrages den överskjutande delen från den pension, som avses i denna lag, då pensionen utbetalas.

4 §.

För samordning av familjepension, som utgår enligt denna lag, med andra familjepensioner och ersättningar ökas familjepensionen med det sammanräknade beloppet av pension, som med anledning av samma persons död enligt familjepensionslagen (38/69) och den i 27 § folkpensionslagen avsedda tredje kommungruppen utgår till barn under 16 år, vilka är mottagare av familjepension, samt, ifall även änka är familjepensionstagare enligt denna lag, med grunddelen av änkepension enligt familjepensionslagen, ävensom med familjepension enligt annan lag eller förordning och med ersättning med natur av familjepension, överstiger dessa prestationer sammanlagt 30 procent av det pensionsgrundande arvodet då endast en person är familjepensionstagare, 45 procent då antalet familjepensionstagare är två, 60 procent då antalet familjepensionstagare är tre och 66 procent då antalet familjepensionstagare är fyra eller flera, avdrages den överskjutande delen från den familjepension, som avses i denna lag, då pensionen utbetalas.

5 §.

Angående det förfarande som skall iakttagas i pensions- och familjepensionsärenden som avses i denna lag samt angående förhandsbesked i pensionsärenden ävensom beträffande rättelseyrkande och sökande av ändring i statskontorets beslut gäller vad i lagen om pension för riksdagsmän (329/67) och lagen om familjepension efter riksdagsman (791/68) är stadgat.

6 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1978 och tillämpas på person, som varit medlem av statsrådet den 8 juli 1961 eller därefter.

Helsingfors den 2 december 1977.

Republikens President
Urho Kekkonen

Statsminister
Kalevi Sorsa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.