728/1977

Given i Helsingfors den 14 oktober 1977.

Lag angående ändring av lagen om enskilda vägar.

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 15 juni 1962 om enskilda vägar (358/62) 51 a § 1 mom. 7 och 8 punkterna ävensom 3 mom., 52 § 4 mom., 67 § 1 mom. 7 punkten, rubriken för 13 kap., 93, 94 och 96 §§ samt 97 § 1 mom.,

av dessa lagrum 51 a § 1 mom. 7 och 8 punkterna ävensom 3 mom., 52 § 4 mom. och 67 § 1 mom. 7 punkten sådana de lyder i lag av den 4 juli 1975 (521/75), samt

fogas till 51 a § 1 mom., sådant det lyder i nämnda lag av den 4 juli 1975, en ny 9 punkt som följer:

51 a §.

Lantmäterikontoret för register över de enskilda vägar, i fråga om vilka väglag grundats för skötseln av angelägenheter som röra vägen. Är väg belägen inom flera läns områden, föres registret av lantmäterikontoret i det län, inom vilket största delen av vägen löper. I registret införas följande uppgifter:


7) vägs eller vägdels anslutning till eller avskiljande från väglags väg ävensom sammanslagning av två eller flera väglag eller delning eller upplösning av väglag;

8) upphörande eller återgång av vägdelägarskap och rättigheter som avses i 3―6 punkterna ävensom indragning av väglags väg eller del därav; samt

9) i 80 § 1 mom. nämnt förbud.


Lantmäterikontoret skall, sedan i 1 mom. 1 och 2 samt 9 punkterna avsedd anteckning gjorts i registret, sända utdrag därur till vägnämnden i vederbörande kommun samt till väg- och vattenbyggnadsdistrikt. Jämte utdraget skall sändas avskrift av karta, såframt fråga är om väglags väg, som tillkommit vid vägförrättning.


52 §.

Vägnämnden skall lämna lantmäterikontoret i 51 a § 1 mom, 1―4 och 7―9 punkterna avsedda uppgifter, när vägnämnden i saken fattat beslut, som vunnit laga kraft. Har vid väglagsstämma tillkommet beslut i sak, som avses i 67 § 7 punkten, hänskjutits till vägnämnden för avgörande, skall nämnden underrätta lantmäterikontoret därom och om sitt beslut i saken, sedan detta vunnit laga kraft.

67 §.

Syssloman eller bestyrelse åligger:


7) att lämna lantmäterikontoret i 51 a § 1 mom. 2―4 samt 8 och 9 punkterna avsedda uppgifter, när väglaget vid stämma fattat beslut i saken.


13 kap.

Statligt och kommunalt bidrag för väghållning.

93 §.

Av statens medel utgivas årligen bidrag för underhåll av sådan enskild väg, i fråga om vilken grundats väglag för skötseln av angelägenheter, som röra vägen, och vilken på orten är av avsevärd betydelse för samfärdseln eller vilken erfordras som tillfartsväg till fast bosättning.

Såsom grunder för bestämmandet av statsbidrags storlek skola beaktas vägens regionala läge, vägens betydelse för annan trafik än vägdelägarnas, väghållningskostnadernas storlek och vägdelägarnas ekonomiska ställning, på sätt varom närmare stadgas genom förordning.

94 §.

Av statens medel kan för byggande av ovan i 93 § 1 mom. avsedd väg årligen beviljas bidrag inom ramen för ett i statsförslaget upptaget anslag, i enlighet med vad som närmare stadgas genom förordning. Av särskilda skäl kan statsbidrag beviljas även för byggande av sådan enskild väg, i fråga om vilken väglag för skötseln av angelägenheter, som röra vägen, icke grundats.

96 §.

Såsom villkor för statligt eller kommunalt bidrag kan uppställas, att väglag grundas för skötseln av angelägenheter som röra vägen.

Beviljar staten eller kommun bidrag för underhållet av enskild väg, får begagnande av vägen för annat än transporter, som ske vägdelägarna till godo, icke förbjudas. För idkande av regelbunden trafik på vägen erfordras även härvid väglagets eller vägdelägarnas samtycke.

Har staten eller kommun beviljat bidrag för byggandet av enskild väg, skall under en tid av tio år efter det den sista bidragsraten lyfts iakttagas vad ovan i 2 mom. är stadgat.

97 §.

Då statsbidrag sökts för underhåll eller byggande av enskild väg, skall kommuns vägnämnd granska ansökningens sakenlighet och vid behov påyrka kompletteringar av ansökningen samt i ärendet införskaffa erforderliga utlåtanden och avgiva eget utlåtande.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1978. Har statsbidrag för underhåll av enskild väg givits före denna lags ikraftträdande, kan bidrag alltjämt erläggas till utgången av år 1982, även om väglag icke grundats för skötseln av de angelägenheter som rör vägen.

Helsingfors den 14 oktober 1977.

Republikens President
Urho Kekkonen

Tf. trafikminister
Eino Uusitalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.