608/1977

Given i Helsingfors den 5 augusti 1977.

Förköpslag

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Allmänna stadganden.

1 §.

Kommun har förköpsrätt vid köp som gäller i kommunen belägen fastighet, av vars areal mera än hälften ligger

1) inom område, för vilket när köpet ingås stads- eller byggnadsplan är fastställd;

2) inom område som, när köpet ingås, i generalplan godkänd av kommunfullmäktige är anvisat i huvudsak för bildande av bostadsområde eller därmed omedelbart sammanhängande byggande av samhällen; samt

3) inom område, för vilket när köpet ingås byggnadsförbud i den omfattning som avses i 1 eller 2 punkten gäller för uppgörande eller ändring av plan.

Har flera fastigheter sålts genom samma köpebrev, skall mera än hälften av deras sammanräknade areal ingå i område avsett i 1 mom.

Förköpsrätt kan nyttjas för anskaffning av mark för byggande av samhällen.

2 §.

Med förköpsrätt avses kommuns rätt att inlösa såld fastighet. Då kommun nyttjar sin förköpsrätt (förköp) anses den, sedan förköpet slutförts, vid tidpunkten för köpslutet ha trätt i stället för den i överlåtelsebrevet angivna köparen, på där nämnda villkor.

Såsom fastighetsköp anses sådan överlåtelse av fastighet mot vederlag, vid vilken annan än fast egendom utgör huvuddelen av vederlagets värde.

3 §.

Har fastigheter inom två eller flera kommuners område sålts genom samma överlåtelsebrev, har den kommun förköpsrätt, inom vars område största delen av fastigheternas sammanlagda areal är belägen.

4 §.

Vad i denna lag är stadgat om fastighet gäller även viss kvotdel av fastighet samt från fastighet överlåtet outbrutet område.

Fastighets areal beräknas vid tillämpningen av denna lag enligt dess markareal.

Såsom arealen av kvotdel som sålts från fastighet anses den proportionella andel av hela fastighetens areal som motsvarar kvotdelen.

5 §.

Förköpsrätt föreligger icke, om

1) fastigheten eller, när medelst samma överlåtelsebrev eller eljest genom överlåtelser, vilka bör anses såsom ett och samma köp, säljes fastigheter, dessa tillsammans omfattar en areal av 6 000 kvadratmeter eller mindre;

2) köparen är säljarens make eller person, som enligt stadgandena i 2 och 4 kap. ärvdabalken (40/65) skulle kunna ärva säljaren, eller sådan persons make;

3) köparen eller säljaren är staten eller statlig inrättning; eller

4) försäljningen sker genom exekutiv auktion.

Vid beräkning av ovan i 1 mom. 1 punkten avsedd areal beaktas även fastighetsköp, som under de två senaste åren i samma kommun slutits mellan samma köpare och samma säljare, samt köp, i vilka fastighet genom tredje man övergått från samma säljare till samma köpare.

Vad i 1 mom. 2 punkten är stadgat tillämpas icke, om fastighet överlåtes till där avsedd och annan köpare gemensamt.

6 §.

Förköpsrätt föreligger icke, om dess nyttjande, med beaktande av förhållandet mellan köparen och säljaren, överlåtelsevillkoren eller andra omständigheter, bör anses uppenbart oskäligt.

7 §.

Förköp omfattar hela den genom samma överlåtelsebrev sålda fasta och lösa egendomen.

2 kap.

Förköpsförfarandet.

8 §.

På skriftlig begäran av fastighetsägare, vari bör utredas föremålet för köpet, köpeskillingen och övriga köpevillkor samt anges fastighetsägarens adress, kan kommunen på förhand meddela, att den icke kommer att nyttja sin förköpsrätt, såframt fastigheten säljes på de uppgivna villkoren inom två år, räknat från kommunens beslut.

9 §.

Har kommun beslutat nyttja sin förköpsrätt till såld fastighet, skall kommunen skriftligt anmäla detta till köparen och säljaren samt den häradshövding eller fastighetsdomare, inom vars domkrets fastigheten är belägen. Anmälningarna skall göras inom två månader efter det överlåtelsebrevet blivit bestyrkt. Kommunen skall till anmälan till häradshövdingen eller fastighetsdomaren foga intyg över att kommunens beslut om nyttjande av förköpsrätten delgivits köparen och säljaren i enlighet med 3 mom.

Omfattar överlåtelsen fastigheter inom två eller flera domkretsars område, skall i 1 mom. avsedd anmälan göras särskilt för sig till respektive häradshövding och fastighetsdomare.

Ovan i 1 mom. avsett beslut skall delgivas köparen och säljaren på sätt i 8 § lagen om delgivning i förvaltningsärenden (232/66) är stadgat.

10 §.

Försummar kommun vad som ålagts den i 9 §, är förköpsrätten förverkad.

11 §.

Förköp är slutfört, när kommunens beslut om nyttjande av förköpsrätten vunnit laga kraft.

12 §.

Om nyttjande av förköpsrätt skall anteckning göras i inteckningsregistret. Anteckningarna skall strykas när förköpet slutförts.

13 §.

När förköp slutförts, skall köparen tillställa kommunen överlåtelsebrevet och de handlingar angående fastigheten, vilka köparen fått i sin besittning och vilka är av betydelse för kommunen såsom fastighetens ägare.

14 §.

Sådan vidareöverlåtelse av fastighet, som ägt rum innan tiden för förköpets nyttjande utgått eller frågan huruvida kommunen har förköpsrätt avgjorts genom utslag som vunnit laga kraft, utgör icke hinder för kommunen att göra sin förköpsrätt gällande.

3 kap.

Prestationsskyldighet på grund av förköp.

15 §.

Till dess förköp slutförts skall köparen draga försorg om uppfyllandet av de förpliktelser som åvilar tillträdaren enligt köpebrevet eller eljest. När förköpet slutförts, skall kommunen ersätta köparen vad denne därförinnan erlagt, dock icke betalningar som föranletts av köparens försummelse. Ytterligare skall kommunen ersätta köparen nödiga kostnader på grund av köpet. Detsamma gäller nödiga kostnader för fastighetens förvaltning eller skötsel, försåvitt de överskrider vad som bör anses motsvara den nytta som köparen haft av egendomen.

På köparens i 1 mom. avsedda prestationer skall kommunen erlägga 5 procents ränta, räknat från respektive betalningsdag.

Har värdet av såld egendom nedgått genom köparens åtgärder, har kommunen rätt att erhålla skälig ersättning för detta.

16 §.

Har köparen innan förköp slutförts uppfyllt förpliktelser som grundar sig på köpet, får kommunen räkna sig dessa till godo i sitt förhållande till säljaren.

17 §.

Kan villkor vid fastighetsköp på grund av villkorets art icke uppfyllas i oförändrad form, när kommunen trätt i köparens ställe, skall den i villkoret innefattade förpliktelsen omvandlas till en penningprestation som motsvarar förpliktelsens fulla värde. På yrkande av säljaren skall villkoret rörande köparens prestationsskyldighet dock uppfyllas på ett sätt som är jämförbart med det ursprungliga villkoret, om kommunen skäligen bör anses kunna uppfylla villkoret på detta sätt.

18 §.

Laga domstol i tvister, som rör i 15 och 17 §§ avsedda ärenden, är underrätten på den ort, inom vars domkrets fastigheten eller, om fastigheter inom två eller flera domkretsar sålts genom samma överlåtelsebrev, största delen av deras sammanlagda areal är belägen. Talan skall väckas inom sex månader från det förköpet slutfördes.

4 kap.

Lagfart.

19 §.

Lagfart får icke beviljas på fastighetsköp, genom vilket fastighet som är belägen på ovan i 1 § 1 mom. 1, 2 eller 3 punkten nämnt område har sålts, och den tid, inom vilken köparen är skyldig att söka lagfart, begynner icke heller förrän den i 9 § 1 mom. för nyttjande av förköpsrätt utsatta tiden har utgått eller, om kommunen har beslutat nyttja sm förköpsrätt, förrän det genom utslag som vunnit laga kraft blivit avgjort, att kommunen icke har sådan rätt.

Vad i 1 mom. är stadgat skall icke iakttagas, då fråga är om fastighetsköp, som avses i 5 § 1 mom. 2―4 punkterna, eller om fastighetsköp, vid vilket kommunen i enlighet med intyg som den utfärdat icke nyttjar sin förköpsrätt. Likaså skall lagfart beviljas i fall, som avses i 5 § 1 mom. 1 punkten, om till ansökningen fogats säljarens skriftliga försäkran om att i samma paragrafs 2 mom. avsedda överlåtelser icke skett.

20 §.

Den tid, inom vilken kommun skall söka lagfart på fastighet som förvärvats genom förköp, räknas från den tidpunkt då förköpet blivit slutfört. Såsom kommunens åtkomsthandling anses köparens exemplar av överlåtelsebrevet eller av offentligt köp vittne styrkt avskrift därav.

5 kap.

Särskilda stadganden.

21 §.

De uppgifter, som enligt denna lag och med stöd därav utfärdade stadganden ankommer på kommun, handhas av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kan i den omfattning, som framgår av dess beslut, överföra de avgöranden, som går ut på att kommunen icke nyttjar sin förköpsrätt, på tjänsteinnehavare som kommunstyrelsen därtill förordnat.

22 §.

Ändring i ovan i 9 § 1 mom. avsett beslut kan köparen och, i fall som avses i 6 §, även säljaren söka genom besvär hos länsstyrelsen inom 30 dagar från det beslutet delgavs.

Har kommun beslutat, att den icke nyttjar sin förköpsrätt, får ändring i beslutet ej sökas medelst besvär.

23 §.

Om offentligt köpvittnes skyldighet att anmäla fastighetsköp till kommun och om ersättning som kommunen skall erlägga på grund därav ävensom om kommunens skyldighet att tillställa lagfartsmyndigheterna erforderliga uppgifter om planläggningssituationen i kommunen stadgas genom förordning. Genom förordning kan även utfärdas närmare stadganden angående verkställigheten av denna lag.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1977, och genom densamma upphäves lagen den 29 augusti 1975 om kommuns förköpsrätt vid fastighetsköp (692/75).

Denna lag gäller ej fastighetsköp, som ingåtts före dagen för lagens ikraftträdande.

Helsingfors den 5 augusti 1977.

Republikens President
Urho Kekkonen

Tf. minister för inrikesärendena
Tuure Salo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.