429/1977

Given i Helsingfors den 3 juni 1977.

Lag angående ändring av lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare.

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 § 3 mom. lagen den 30 april 1964 om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare (202/64),

sådant sagda lagrum lyder i lag av den 14 juli 1967 (327/67), och

fogas till sagda 3 § ett nytt 4 mom. som följer:

3 §.

Om tilläggspension får förordnas enligt två eller flera alternativa system. Tilläggspensionsskyddet kan även utgöras av ekonomiskt stöd, som erlägges efter tjänsteinnehavares eller arbetstagares död.

I pensionsstadgan kan bestämmas, att ekonomiskt stöd erlägges jämväl efter ovan i 1 § 5 mom. avsedd tjänsteinnehavare eller arbetstagare samt efter sådan tjänsteinnehavare eller arbetstagare, som med stöd av 16 § 1 eller 3 mom. bibehållit sin rätt att erhålla pension från medlemssamfund.


Denna lag tillämpas från den 1 januari 1977.

Helsingfors den 3 juni 1977.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister för inrikesärendena
Eino Uusitalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.