306/1977

Given i Helsingfors den 7 april 1977.

Förordning angående ändring av förordningen om semester för statens tjänstemän.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till finansministeriets verksamhetsområde upphäves 4 § 2 mom. förordningen den 31 augusti 1973 om semester för statens tjänstemän, ändras 2 och 5 §§ samt 16 § 1 och 4 mom., av dessa 2 § och 16 § 4 mom. sådana de lyder i förordningen av den 5 mars 1976 (219/76), samt fogas till 6 § ett nytt 3 mom. som följer:

Semesterns längd.
2 §.

Tjänsteman åtnjuter semester:

1) två vardagar för varje hel semesterkvalifikationsmånad; tjänsteman äger likväl rätt att åtnjuta semester under tjugosex vardagar för tolv hela semesterkvalifikationsmånader; och

2) tre vardagar för varje hel semesterkvalifikationsmånad, om han före semesterns början har en till semester berättigande tjänstetid på minst femton år.

Om tjänsteman före utgången av semesteråret, varmed avses kalenderår, uppnår i 1 mom. 2 punkten avsedd tjänstetid som berättigar till längre semester, erhåller han, oaktat tidigare åtnjuten semester, härav föranledd semesterförlängning. Icke åtnjuten semester eller del därav kan icke framskjutas till följande semesterår, ej heller äger vederbörande rätt till ersättning härför.

5 §.

För sin egen utbildning i statens tjänst anställd praktikant, som icke står i arbetsavtals- eller läroavtalsförhållande till staten, tillkommer semester i enlighet med 2 §.

6 §.

Utan tjänstemans samtycke får icke bestämmas att semester eller del därav skall börja på tjänstemannens fridag, såvida detta skulle medföra att antalet semesterdagar minskas.

Vinter semester förlängning.
16 §.

Om en del av semester som bestämmes enligt 2 § 1 mom. 1 punkten hålles under annan tid än semesterperioden men senast före den 1 maj påföljande år, beviljas semestern till denna del förlängd med hälften.


Har semester på grund av avbrott i tjänsteutövningen icke kunnat hållas under semesterperioden eller då det är fråga om semester, som beviljats enligt 2 § 2 mom., ävensom då tjänsteförhållande avbrytes före semesterperiodens början eller inträde efter den föregående semesterperiodens slut, har vederbörande icke rätt till förlängning av semester. Avbrott i tjänsteutövningen under semesterperioden förorsakar likväl icke förlust av rätt till förlängning, såframt

1) avbrottet har föranletts av tjänstemannens sjukdom eller av havandeskap eller förlossning till den del till vilken moderskapspenning, som utgår enligt sjukförsäkringslagen, anses hänföra sig; eller

2) avbrottet har föranletts av andra än ovan under 1 punkten nämnda orsaker, men tjänstemannen under semesterperioden har tjänstgjort eller varit på semester minst 70 dagar.


Denna förordning tillämpas för första gången räknat från den 1 april 1977 vid bestämmande av semester och semesterersättning, som har intjänats på grund av det kvalifikationsår som gick till ända 31.3.1977.

Helsingfors den 7 april 1977.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Jouko Loikkanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.