259/1977

Given i Helsingfors den 11 mars 1977.

Förordning angående reglering av vissa områden i registret över allmänna områden.

På föredragning av jord- och skogsbruksministern stadgas med stöd av 26 § lagen den 21 januari 1977 angående reglering av vissa områden i registret över allmänna områden (82/77):

1 §.

I längd som avses i 2 § lagen angående reglering av vissa områden i registret över allmänna områden (82/77), nedan kallad kompletteringslagen, skall angående områdena angivas:

stadsdel eller -delar enligt gällande indelning;

områdets benämning och det ändamål vartill området har avsatts; samt

områdets registermärke.

Utöver ovan i 1 mom. nämnda uppgifter skall i mån av möjlighet angivas:

by, områdets namn och registernummer eller andra motsvarande identifieringsuppgifter, då området ingår även i jordregistret; samt

kvarter och tomt, då området ingår även i tomtregistret.

Finns i staden icke i 2 § kompletteringslagen avsedda områden, skall fastighetsingenjören inom den tid som stadgats för upprättande av längden anmäla detta hos magistraten.

2 §.

De områden som skall intagas i den i 2 § kompletteringslagen avsedda längden skall antecknas på karta, som i första hand bör vara utdrag ur tomtbokskarta. Angående områdena skall på kartan antecknas uppgifter, som är erforderliga för identifiering av deras läge.

3 §.

I 4 § 1 mom. kompletteringslagen avsett kallelsebrev skall tillställas den statliga myndighet i vars besittning området i sin helhet eller huvudsakligen är. Då det är oklart, vilken statlig myndighet som skall erhålla meddelande om sammanträdet, skall tillkännagivandet tillställas byggnadsstyrelsen.

Då i 4 § 1 mom. kompletteringslagen avsett kallelsebrev borde inlämnas till sådan evangelisk-luthersk församling, som tillsammans med en annan församling har gemensam ekonomi, skall kallelsebrevet tillställas församlingarnas gemensamma kyrkoförvaltningsnämnd. Kallelsebrev, som är avsett för ortodox församling, skall tillställas församlingsrådet.

4 §.

Såsom förrättningskarta vid utredningsförrättning skall i första hand användas utdrag ur tomtbokskarta, som har kompletterats till erforderliga delar.

Förrättningskartan kan i fråga om de områden, beträffande vilka tydligheten det kräver, uppgöras i större skala än tomtbokskartan. Då det för ett visst områdes vidkommande inte finns någon tomtbokskarta, skall förrättningskartan uppgöras på annan för ändamålet lämplig karta, för vilken i tillämpliga delar gäller vad om tomtbokskarta är stadgat.

På förrättningskartan skall angivas den gräns för stadsplaneområdet som inverkar på den i 7 § kompletteringslagen avsedda grupperingen. Särskilt för sig skall på kartan angivas i 8 § kompletteringslagen avsedd gräns, som är underkastad tvist. Yrkanden, som gäller gränsens sträckning, skall införas i protokollet eller dess bilaga.

5 §.

Har vid utredningsförrättning anmälts missnöje mot avgörande om stadsplaneområdes gräns, skall förrättningsbehandlingen i fråga om sådana registerenheter som skall bildas vid förrättningen och som sträcker sig till den oklara gränsen, avskiljas till en särskild förrättning.

Även i annat än i 1 mom. avsett fall kan förrättningsbehandlingen uppdelas på flera förrättningar, såframt detta bör anses erforderligt för en skyndsam behandling av något område eller eljest för ett ändamålsenligt verkställande av förrättningen.

6 §.

Har fastighetsingenjören, kännedom om att yrkanden har framställts om att området tillhör annan än staden, skall han uppmana dem vilkas rätt det är fråga om, att förete erforderliga utredningar för avgörande, som avses i 11 § 2 mom. kompletteringslagen.

7 §.

I protokollet över utredningsförrättningen eller i en särskild förklaring skall nämnas de allmänna områden, lägenheter, expropriationsenheter och övriga registerenheter som skall bildas samt de tomter, som enligt 12 § 2 mom. kompletteringslagen kvarstår i tomtregistret. Likaså skall fastställas, huruvida det område som skall införas i registret över allmänna områden eller som kvarstår i tomtregistret skall avföras ur jordregistret.

Arealen för den registerenhet som skall bildas bestämmes av fastighetsingenjören på sätt han finner ändamålsenligt.

8 §.

Då område bildas till lägenhet skall utöver vad som är stadgat i kompletteringslagen i tillämpliga delar iakttagas de särskilda stadganden som gäller i fråga om bildande av fristående område till lägenhet.

9 §.

Då anteckningar görs i tomtboken och jordregistret, skall i tillämpliga delar iakttagas, vad i 3 och 4 kap. förordningen den 11 juli 1960 om skifte inom planläggningsområde (353/60) samt 16 kap. förordningen den 28 november 1952 om skifte (407/52) är stadgat.

10 §.

Föranleder utredningsförrättning anteckningar i jordregistret, skall magistraten tillställa lantmäterikontoret till erforderliga delar uppgjorda utdrag ur protokollet och förklaringen samt kartan.

11 §.

Genom denna förordning upphäves 59 § förordningen den 11 juli 1960 om skifte inom planläggningsområde (353/60) jämte däri senare vidtagna ändringar.

12 §.

Närmare bestämmelser om tillämpningen av denna förordning utfärdas vid behov av lantmäteristyrelsen.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1977.

Helsingfors den 11 mars 1977.

Republikens President
Urho Kekkonen

Tf. jord- och skogsbruksminister
Marjatta Väänänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.