209/1977

Given i Helsingfors den 25 februari 1977.

Förordning om arbetskraftsattachéer.

På föredragning av arbetskraftsministern stadgas:

1 §.

För att följa med utländska arbetsmarknader och för att bevaka den på dessa verksamma finska arbetskraftens intressen kan vid arbetskraftsministeriet inom ramen för statsförslaget inrättas extraordinarie arbetskraftsattachébefattningar.

Arbetskraftsattachéerna till biträde kan finnas extraordinarie byråsekreterare och kanslister samt personal i arbetsavtalsförhållande.

2 §.

Arbetsikraftsministeriet kan förordna arbetskraftsattaché och tjänsteman, som biträder honom, att handha åligganden utomlands.

3 §.

Arbetskraftsattachéerna, byråsekreterarna och kanslisterna skall vara finska medborgare. Dem till biträde avlönade personer i arbetsavtalsförhållande kan vara medborgare i annat land än Finland.

4 §.

Angående arbetskraftsattaché, byråsekreterare och kanslist tillkommande avlöning och ortstillägg under den tid de är stationerade utomlands, gäller i tillämpliga delar vad om innehavare av tjänst eller befattning inom utrikesrepresentationen tillkommande avlöning är stadgat eller vad genom tjänstekollektivavtal är överenskommet.

Angående ovannämnda tjänstemäns arbetstid, semester, semesterpremie och tjänsteledighet medan de är stationerade utomlands gäller i tillämpliga delar vad i förordningen om utrikesrepresentationen (159/64) är stadgat eller vad genom tjänstekollektivavtal är överenskommet. Angående utrustningsersättning, ersättning för installeringskostnader, bostadsersättning, skolningsersättning, representationsersättning och ersättning för särskilda kostnader gäller i tillämpliga delar vad som är stadgat i förordningen om innehavare av tjänst eller befattning inom utrikesrepresentationen tillkommande avlöning, ortstillägg och särskilda ersättningar (477/76). Angående kostnader för flyttning och semesterresa till hemlandet gäller i tillämpliga delar vad i förordningen om tjänstemän inom utrikesrepresentationen tillkommande ersättning för kostnader för flyttning och för semesterresa till hemlandet (478/76) är stadgat.

Arbetskraftsministeriet avgör för arbetskraftsattachés, byråsekreterares och kanslists vidkommande de ärenden, som enligt ovannämnda förordningar avgörs av ministeriet för utrikesärendena.

5 §.

Då arbetskraftsattaché, byråsekreterare eller kanslist tjäntgör vid finsk diplomatisk beskickning, särskild delegation eller av utsänd konsul lett konsulat, skall chefen för denna beredas tillfälle att avgiva utlåtande om ärenden som rör arbetskraftsattachés, byråsekreterares och kanslists semester, tjänstledighet och tjänsteresa.

6 §.

Kompetensfordringar för arbetskraftsattachébefattning är högskoleexamen samt förtrogenhet med arbetskraftsfrågor och sådan språkkunskap som skötseln av befattningen förutsätter.

7 §.

Arbetskraftsattaché, byråsekreterare och kanslist skall, då han tillträder sin befattning, ofördröjligen skriftligen försäkra att han icke utan vederbörligt tillstånd för utomstående eller för andra i arbetskraftsministeriets eller utrikesförvaltningens tjänst yppar någon sådan omständighet, som berör arbetskraftsministeriet eller ministeriet för utrikesärendena eller hänför sig till dessas verksamhetsområde och som antingen är betecknad som hemlig eller som till sin natur är hemlig eller som eljest icke är ämnad för offentligheten eller för utomstående. Denna tystnadsplikt upphör icke då vederbörande avgått från arbetskraftsministeriets tjänst.

8 §.

Arbetskraftsministeriet fastställer en arbetsordning för arbetskraftsattachéerna och för de dem biträdande byråsekreterarna och kanslisterna, ger dem nödiga anvisningar för fullgörande av deras åligganden samt bestämmer, efter att ha hört ministeriet för utrikesärendena, deras stationeringsorter och verksamhetsområden.

9 §.

Närmare bestämmelser om tillämpning av denna förordning utfärdas vid behov av arbetskraftsministeriet.

10 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1977.

Vid utrikesrepresentationen den 28 februari 1977 tjänstgörande arbetskraftsattaché kan, utan hinder av vad i 6 § är stadgat, förordnas till extraordinarie arbetskraftsattachébefattning.

Helsingfors den 25 februari 1977.

Republikens President
Urho Kekkonen

Tf. arbetskraftsminister
Seppo Westerlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.