182/1977

Given i Helsingfors den 18 februari 1977.

Förordning om tryggande av underhåll för barn.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 28 § 4 mom., 30 § 3 mom., 37 § 2 mom. och 47 § lagen om tryggande av underhåll för barn den 28 januari 1977 (122/77):

Allmänna stadganden.
1 §.

Ärenden, som enligt lagen om tryggande av underhåll för barn (122/77), nedan kallad lag om underhållstrygghet, och enligt denna förordning ankommer på länsstyrelse, handlägges vid dennas social- och hälsovårdsavdelning.

Ärenden, som enligt 28 § 3 mom. lagen om underhållstrygghet ankommer på social- och hälsovårdsministeriet, överföres till länsstyrelserna för handläggning och avgörande.

2 §.

Socialnämnd skall föra kartotek över sådana ärenden angående underhållstrygghet som avses i lagen om underhållstrygghet och i denna förordning.

Av kartoteken skall, särskilt för varje barn, framgå erforderliga uppgifter:

1) om beviljande av underhållsstöd;

2) om obetalda underhållsstödsrater;

3) om återindrivning av utan rättslig grund erlagda underhållsstödsrater eller avstående från indrivning;

4) om obetalda underhållsbidragsrater;

5) om indrivning av obetalda underhållsbidragsrater eller avstående från indrivning;

6) om användning av indrivna underhållsbidragsrater till erläggande av underhållsstöd för barnet;

7) om användning av indrivna underhållsbidragsrater som ersättning för erlagt underhållsstöd; samt

8) om andra åtgärder för tryggande av barnets underhåll.

3 §.

Socialnämnd skall, på sätt socialstyrelsen närmare bestämmer, ombesörja, att erforderlig information i frågor som gäller underhållsskydd anordnas i kommunen.

Ansökan om och erläggande av underhållsstöd.
4 §.

Ansökan om underhållsstöd skall göras hos socialnämnden i den kommun där barnets förmyndare har i lagen om befolkningsböcker (141/69) avsedd hemort eller, om barnet icke är i dennes vårdnad, där barnet är bosatt.

Ansökan om underhållsstöd skall göras på blankett som fastställts av socialstyrelsen.

Socialnämnden skall tillse, att i 2 mom. avsedda blanketter finns att tillgå.

5 §.

Till ansökan, som avses i 4 §, skall fogas ämbetsbevis för barnet och dess föräldrar eller annan tillförlitlig utredning om deras identitet.

6 §.

Då underhållsstöd sökes på grunder som nämnes i 6 § 1 och 4 punkterna lagen om underhållstrygghet, skall till ansökan utöver vad i 5 § stadgas fogas ett verkställbart domstolsbeslut om fastställande av underhållsbidrag eller av socialnämnd fastställt skriftligt avtal eller utredning om, att beslutet eller avtalet finns i utsökningsmyndighets besittning.

Då underhållsstöd sökes på grunder som nämnes i 6 § 3 punkten lagen om underhållstrygghet, skall till ansökan utöver vad i 5 § stadgas fogas:

1) domares beslut om godkännande av erkännande av faderskapet eller domstols laga kraft vunna dom om faderskapets fastställande i original eller i officiellt styrkt avskrift; samt dessutom

2) då sex månader förflutit sedan i 1 mom. nämnda beslut givits, intyg om att talan om fastställande av underhållsbidrag har anhängiggjorts inom sagda tid.

När underhållsstöd sökes på grund av att underhållsskyldig försummat att betala underhållsbidrag, skall till ansökan dessutom fogas utredning om förfallna obetalda underhållsbidragsrater.

7 §.

Socialnämnd skall vid behov bistå den som ansöker om underhållsstöd med ansökans uppgörande. Om till socialnämnd inlämnad ansökan är bristfällig, och den icke kan kompletteras med uppgifter, som eljest står nämnden till buds, kan nämnden fastställa en skälig tid, inom vilken sökanden skall komplettera sin ansökan, vid äventyr att ansökan efter utgången av nämnda tid förkastas i brist på erforderlig utredning.

Överföring av ärende som gäller underhållsstöd.
8 §.

Ändras hemorten för barns förmyndare eller, om barnet icke är i dennes vårdnad, barnets boningsort till annan kommun, skall förmyndare eller annan mottagare av underhållsstödet i god tid före nämnda ändring av hem- eller boningsort underrätta den socialnämnd som erlägger underhållsstöd, om detta.

Sedan den socialnämnd som senast har erlagt underhållsstöd erhållit i 1 mom. avsett meddelande eller eljest blivit underrättad om att förmyndaren eller barnet flyttat till annan kommun, skall sagda nämnd ofördröjligen överföra underhållsstödsärendet till socialnämnden i den kommun, till vilken förmyndaren eller barnet flyttat, och samtidigt tillställa sagda nämnd de handlingar angående underhållsstödet till barnet som den har i sin besittning och utdrag ur det i 2 § avsedda kartoteket till den del det gäller barnet.

Socialnämnd, till vilken underhållsstödsärende i enlighet med 2 mom. har överförts, skall underrätta den utsökningsmyndighet som handhar indrivningen av underhållsbidraget, om överföringen.

9 §.

Socialnämnd, till vilken underhållsstödsärendet har överförts, skall utan särskild ansökan bevilja barnet underhållsstöd, räknat från början av den kalendermånad som följer efter överföringstidpunkten.

Indrivning av underhållsbidrag.
10 §.

Utsökningsmyndighet skall vid redovisning av influtna underhållsbidrag till socialnämnden specificera, vilka underhållsbidragsrater som indrivits genom utmätning från underhållsskyldigs lön.

11 §.

Har olika kommuners socialnämnder för skilda tidsperioder betalat underhållsstöd till barn, skall den socialnämnd som senast har erlagt underhållsstöd fördela den del av de hos den underhållsskyldiga indrivna medlen som enligt 23 § lagen om underhållstrygghet och med beaktande av 4 kap. 6 § 4 mom. utsökningslagen kan användas som ersättning för underhållsstöd, mellan de kommuner, som icke fått full ersättning för de underhållsstödsrater som de erlagt, i proportion till de underhållsstöd som dessa nämnder har betalat.

12 §.

Socialnämnd skall kalenderårsvis före utgången av februari månad därpå följande år erlägga de andra kommunernas andelar av de i enlighet med 11 § fördelade medlen och samtidigt tillställa nämnda kommuner redovisning för de indrivna medlens fördelning. Till redovisningen skall till erforderliga delar fogas avskrift av det i 2 § avsedda kartoteket.

13 §.

Länsstyrelsen skall delgiva underhållsskyldig och socialnämnd i 21 § 2 mom. lagen om underhållstrygghet avsett beslut om att underhållsbidrag icke skall indrivas. Nämnden skall underrätta den utsökningsmyndighet, som handhar indrivningen av underhållsbidraget, om beslutet.

Har underhållsstödsärende överförts till annan nämnd, skall den nämnd som delgivits beslutet sända beslutet vidare den nämnd till kännedom, till vilken underhållsstödsärendet har överförts, och denna nämnd skall underrätta utsökningsmyndigheten om beslutet.

Löneinnehållning.
14 §.

Vid löneinnehållning som avses i 30 § 3 mom. lagen om underhållstrygghet och som gäller regelbundet utbetalad lön, bestämmes den del av lönen som förälder bör anses behöva för sitt uppehälle under tiden till nästa löneutbetalningsdag, på sätt som stadgas i förordningen om det belopp som skall undantagas vid utmätning av lön (905/73).

15 §.

Ändras hemorten för barns förmyndare eller, om barnet icke är i dennes vårdnad, barnets boningsort efter det socialnämnden fattat i 29 § lagen om underhållstrygghet avsett beslut om löneinnehållning gäller i fråga om skyldighet för nämnd, som beslutat om löneinnehållningen, att överföra löneinnehållningsärendet till annan nämnd, på motsvarande sätt vad i 8 § är stadgat. Löneinnehållnmgsbeslut, vilket fattats av den nämnd som överfört ärendet, skall efter överföringen fortfarande iakttagas, såvida icke annat följer av 31 § lagen om underhållstrygghet.

Förbud mot beviljande av pass.
16 §.

Till socialnämnds i 34 § lagen om underhållstrygghet avsedda framställning till länsrätten om förbud mot beviljande av pass skall fogas:

1) ämbetsbevis för barnet och den underhållsskyldiga, av vilka dessas familjeförhållanden framgår;

2) officiellt styrkt avskrift av verkställbart domstolsbeslut om fastställande av underhållsbidrag eller av socialnämnd fastställt skriftligt avtal;

3) utredning om de omständigheter, på basen av vilka det är skäl att befara att underhållsskyldig ämnar lämna landet;

4) utredning om att utresa från landet skulle äventyra erhållande av underhållsbidraget för barnet; samt

5) tillgänglig utredning om i 34 § 3 mom. lagen om underhållstrygghet avsedda omständigheter.

17 §.

Länsrätten skall ofördröjligen utfärda temporärt eller slutligt förbud mot beviljande av pass samt återkallande av förbud, vilka på statens bekostnad publiceras på sätt om allmän efterlysning är bestämt särskilt.

Såframt socialnämnd av underhållsskyldig eller på annat sätt erhåller kännedom om förändringar i fråga om omständigheter som påverkar förutsättningarna för förbud mot beviljande av pass, skall socialnämnden ofördröjligen därom underrätta den länsrätt som har utfärdat förbudet.

Särskilda stadganden.
18 §.

I 37 § 2 mom. lagen om underhållstrygghet avsett yrkande på att beslut, som någon under socialnämnden lydande tjänsteinnehavare har fattat i den ordning som anges i 11 § nämnda lag, skall bringas till behandling i socialnämnden, skall framföras skriftligt till nämnden eller muntligt under tjänstetid på tjänstestället till nämndens ordförande eller av nämnden utsedd tjänsteinnehavare. Yrkande kan även sändas till nämnden med posten på sätt som är stadgat i lagen om översändande av handlingar (74/54).

Socialnämnd skall upptaga i 1 mom. avsett ärende till behandling inom 30 dagar efter det yrkandet har gjorts.

19 §.

Närmare bestämmelser och föreskrifter om verkställighet och tillämpning av denna förordning utfärdas av socialstyrelsen.

Ikraftträdelsestadganden.
20 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1977.

21 §.

Har beslut av domare i ärende som rör godkännande av erkännande av faderskap eller domstolsbeslut om fastställande av faderskap givits innan lagen om underhålls trygghet trädde i kraft eller har barnet före den 1 oktober 1976 haft erkänt barns ställning, skall vid ansökan om underhållsstöd med stöd av 6 § 3 punkten lagen om underhållstrygghet på motsvarande sätt tillämpas vad i 6 § 2 mom. denna förordning är stadgat. Dock skall i stället för det i 1 punkten i nämnda mom. avsedda beslutet till ansökan i fråga om barn i erkänt barns ställning fogas utredning om denna ställning och att den tid för väckande av talan som avses i momentets 2 punkt i förenämnda fall räknas från den dag då lagen om underhållstrygghet trädde i kraft.

22 §.

Av verkställigheten av denna förordning förutsatta åtgärder kan vidtagas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 18 februari 1977.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Orvokki Kangas

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.