119/1977

Given i Helsingfors den 28 januari 1977.

Lag om frontmannapension.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §.

Frontman är berättigad till frontmannapension och fronttillägg i enlighet med vad i denna lag stadgas.

Med frontman avses person, som tilldelats frontmannatecken i enlighet med vad därom är särskilt stadgat.

Frontmannapension och fronttillägg beviljas endast finsk medborgare.

Frontmannapension utgår icke till frontman, som erhåller folkpension eller invalidpenning.

2 §.

Till frontman, som fyllt 55 men icke 60 år och som till följd av nedsatt arbetsförmåga icke förmår utföra eller skaffa sig lämpligt arbete, vilket skulle trygga hans utkomst, så även till frontman, som fyllt 60 men icke 65 år, utbetalas frontmannapension, vars fulla belopp utgör 7 464 mark om året i första kommungruppen, 7 032 mark i andra kommungruppen och 6 600 mark i tredje kommungruppen.

3 §.

Frontmannapension beviljas i enlighet med den kommungrupp, till vilken den kommun hör, där frontmannen är bosatt då pensionen beviljas.

Statsrådet verkställer för högst sex år åt gången indelningen av kommunerna i tre kommungrupper i enlighet med levnadskostnaderna.

4 §.

Frontmannapension utgår med fullt belopp, om frontmannens årsinkomst icke överstiger 3 700 mark.

Till gift frontman betalas frontmannapension till fullt belopp, om makarnas årsinkomst icke överstiger en inkomstgräns, som är 60 procent högre än den i 1 mom. avsedda inkomstgränsen.

Till frontman, vars make beviljats folkpension, betalas frontmannapension, vars fulla belopp utgör 80 procent av pensionen till fullt belopp.

5 §.

Överstiger årsinkomsten den i 4 § nämnda inkomstgränsen, utgår frontmannapension med ett belopp, som erhålles, då från frontmannapensionens fulla belopp avdrages hälften av skillnaden mellan årsinkomsten och inkomstgränsen. Åtnjuter maken till mottagare av frontmannapension folkpension, är ovan nämnda avdrag en fjärdedel av skillnaden mellan makarnas årsinkomst och inkomstgränsen.

Frontmannapension utgår dock icke, om dess belopp skulle understiga 20 mark i månaden.

6 §.

Hör frontmans barn under 16 år till samma hushåll som han eller drager frontman eller hans till samma hushåll hörande make på annat sätt försorg om barnets utkomst, beräknas frontmannapensionen så, att de fulla beloppen för frontmannapension i enlighet med 2 § samt 4 § 3 mom. höjes i första kommungruppen med 636 mark, i andra kommungruppen med 594 mark och i tredje kommungruppen med 552 mark för varje i denna paragraf avsett barn.

7 §.

Har gift frontman icke gemensamt hushåll med maken, gäller om hans frontmannapension och förutsättningarna för dess erhållande vad i denna lag är stadgat om pension för sådan frontman, som icke är gift.

Lever man och kvinna fortgående tillsammans i samma hushåll utan att ingå äktenskap men under förhållanden av äktenskaplig natur, kan vid fastställandet av frontmannapension på dem tillämpas vad i denna lag är stadgat om makar.

8 §.

Med årsinkomst, på grundval varav rätt till frontmannapension fastställes, avses den verkliga inkomst, som frontman eller, om han är gift, makarna enligt skälig uppskattning kan förutsättas fortgående årligen åtnjuta, ökad med tiondedelen av det belopp, varmed värdet av hans egendom överstiger 98 250 mark eller, om han är gift, varmed värdet av makarnas egendom överstiger 145 410 mark.

Har frontman omedelbart före beviljandet av frontmannapension erhållit folkpension eller erhåller frontmans make folkpension, vid fastställandet av vars storlek såsom årsinkomst helt eller delvis beaktats enligt i annan lag eller förordning stadgad eller på offentlig pensionsstadga grundad pension eller en motsvarande fortlöpande prestation eller ersättning, uppskattas sagda förmån vid fastställandet av årsinkomsten i enlighet med den föregående uppskattningstidpunkten, såvida förmånen fortlöper enligt tidigare grunder, likväl med beaktande av vad folkpensionernas och frontmannapensionernas indexbundenhet föranleder. Grunden för förmånen anses icke ha förändrats med anledning av att arbetslöshetspension ändrats till invaliditetspension eller någondera av dessa pensioner till ålderdomspension, om icke grunderna för pensionens belopp av denna orsak förändrats.

Såsom årsinkomst räknas icke:

1) pension enligt denna lag jämte eventuella tillägg;

2) folkpension jämte eventuella tillägg;

3) barnbidrag;

4) socialhjälp, underhåll eller understöd, som givits enligt lagen om socialhjälp (116/56), ej heller av arbetsgivare åt sådan arbetstagare, som icke är berättigad till i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare (395/61) avsedd, på arbets- eller tjänsteförhållande grundad pension, frivilligt bekostat eller utgivet underhåll till den del detta icke överstiger beloppet av ovan i 4 § 1 mom. avsedd inkomstgräns;

5) av kommuns eller statens medel erlagt bostadsbidrag;

6) förmån av en för eget bruk använd bostad;

7) tilläggsränta i enlighet med lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/48), ej heller extra krigspensioner;

8) underhåll på grundval av underhållsskyldighet till följd av äktenskap, ej heller frivilligt underhåll eller understöd på grund av släktskaps- eller svågerskapsförhållande eller av annan med sådant förhållande jämförlig orsak, försåvitt icke dess belopp, tillsammans med andra belopp som skall beaktas, nämnvärt överstiger beloppet av det underhåll, som jämlikt lagen om socialhjälp skall utgivas till anhörig;

9) avgångsvederlag som avses i lagen om avgångsvederlag (19/74).

Åtnjuter make till mottagaren av frontmannapension icke folkpension, beaktas av makens inkomst såsom årsinkomst endast den del, som överstiger beloppet av den i 4 § 1 mom. stadgade inkomstgränsen. Vad med arbetsinkomst avses stadgas genom förordning.

9 §.

Till frontman som uppbär folkpension utgår fronttillägg till ett belopp av 492 mark om året, likväl icke, då i hans på arbets- eller tjänsteförhållande grundade pension beaktats fronttjänst. Härvid avses med pension som grundar sig på tjänste- eller arbetsförhållande endast pension som bestämmes i enlighet med 10 § 2 eller 3 mom. lagen om statens pensioner (280/66) eller i enlighet med samma grunder bestämd annan pension, som grundar sig på lag, förordning eller offentlig pensionsstadga, eller ock tilläggspension i enlighet med lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare (202/64) eller denna motsvarande pension.

Utan hinder av vad i 1 mom. stadgats beviljas likväl fronttillägg åt frontman, som erhåller understödsdel till folkpension eller som omedelbart före beviljandet av folkpension erhållit frontmannapension.

Under samma förutsättningar som i fråga om frontman beviljas ovan i 1 mom. avsett fronttillägg även åt sådan person, vilken såsom finsk medborgare deltagit i 1918 års krig och på grund därav erhållit veterantecken i enlighet med vad som närmare stadgas genom förordning.

10 §.

Har extra krigspension utbetalts för den tid, för vilken frontman senare beviljas frontmannapension, avdrages från frontmannapensionen motsvarande extra krigspension.

11 §.

Om frontman beviljas folkpension, upphör hans rätt till frontmannapension. Har folkpension beviljats för samma tid, för vilken till frontman betalts frontmannapension, betraktas sistnämnda pension såsom förskottsbetalning av folkpension och dess tillägg.

12 §.

Har i pensionstagares ekonomiska förhållanden sådan förändring av grundläggande natur ägt rum, som har betydande inverkan på frontmannapensionens belopp, skall pensionen i motsvarande mån rättas eller indragas. Genom förordning stadgas närmare vad som avses med förändring av grundläggande natur. På pensionstagarens ansökan rättas frontmannapensionen till sitt belopp, om en så väsentlig förändring i de ekonomiska förhållandena ägt rum, att den inverkar förhöjande på pensionen. Genom förordning stadgas, under vilka förutsättningar pensionsanstalten kan höja frontmannapensionen utan ansökan. Har vid fastställandet av frontmannapensionen såsom årsinkomst beaktats enligt i annan lag eller förordning stadgad eller på offentlig pensionsstadga grundad pension eller motsvarande fortlöpande prestation eller ersättning, uppskattas denna förmån dock, såvida den fortlöper enligt tidigare grunder, då årsinkomsten ånyo fastställes, i enlighet med den föregående uppskattningstidpunkten till övriga delar förutom att därvid beaktas vad frontmannapensionernas indexbundenhet föranleder.

Förändras pensionstagares familjeförhållanden, skall frontmannapensionen till sitt belopp i motsvarande mån rättas.

Har pensionstagare under ett år utan avbrott bott i kommun eller kommuner, hörande till en dyrare kommungrupp än den kommun, enligt vilken hans frontmannapension utgår, höjes pensionen, räknat från ingången av följande pensionsperiod så, att den överensstämmer med pensionen för den kommungrupp, till vilken den kommun hör, där han då är bosatt. På motsvarande sätt nedsättes frontmannapensionen, om pensionstagaren bott ett år i kommun eller kommuner, hörande till en billigare kommungrupp.

13 §.

Frontmannapension kan förvägras eller minskas antingen för viss tid eller varaktigt:

1) om vederbörande genom att till förmån för annan avhända sig sin egendom eller förstöra densamma eller på annat sätt försvagat sin ekonomiska ställning till den grad, att det inverkat på hans rätt att erhålla frontmannapension eller väsentligen påverkat beloppet av pensionen, likväl endast i det fall, att han vetat eller hade bort veta, att han genom att sålunda försvaga sin ställning kunde åstadkomma sådan påföljd; eller

2) om vederbörande i ansökan eller anmälan angående fastställande av frontmannapension uppsåtligen lämnat oriktiga uppgifter om sin eller sin makes inkomst eller förmögenhet.

Befinnes det senare, att laga kraft vunnet beslut, medelst vilket frontmannapension med stöd av 1 mom. förvägrats eller minskats, är obilligt mot frontman, kan pensionsanstalten rätta beslutet.

14 §.

Folkpensionsanstalten handhar i denna lag avsedda uppgifter, varvid i fråga om administrationen stadgandena i folkpensionslagen iakttages.

15 §.

De kostnader, som åsamkas folkpensionsanstalten av pensioner som beviljas enligt denna lag, ersättes av statens medel. Staten erlägger i förskott 90 procent av beloppet av de pensioner som utanordnats. Förvaltningskostnaderna för den i denna lag åsyftade verksamheten betraktas såsom folkpensionsanstaltens förvaltningskostnader.

16 §.

Frontmannapension och fronttillägg är fria från skatter till staten och kommun.

17 §.

Såframt av denna lag icke annat följer, gäller i tillämpliga delar ytterligare vad i 35―40, 42―46, 67, 69―76, 79 och 81―89 §§ folkpensionslagen samt i lagen den 8 juni 1956 om bindande av de i folkpensionslagen stadgade pensionerna och understöden vid levnadskostnaderna (348/56) är stadgat.

18 §.

I denna lag stadgade markbelopp motsvarar det poängtal för det officiella levnadskostnadsindex, enligt vilket storleken av de folkpensioner som förfallit till betalning i oktober 1976 är beräknad.

19 §.

Närmare föreskrifter om verkställighet och tillämpning av denna lag utfärdas genom förordning.

20 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1977, och genom densamma upphäves lagen den 23 april 1971 om frontmannapension (294/71) jämte däri senare gjorda ändringar. Före år 1978 är frontmannapensionens fulla belopp för frontman, som fyllt 55 men icke 60 år, i första kommungruppen 3 732 mark, i andra kommungruppen 3 516 mark och i tredje kommungruppen 3 300 mark om året. Pensionen för dylik frontman ändras utan särskild ansökan vid ingången av år 1978 till pension i enlighet med 2 §. På samma sätt ändras sådan frontmans pension, som före år 1978 fyller 60 år.

Pensionerna enligt lagen om frontmannapension ändras till att motsvara pensionerna enligt denna lag räknat från lagens ikraftträdande, och i stället för den frontmannapension, som utgått utöver folkpensionen, utbetalas till pensionen fronttillägg enligt denna lag.

Har frontman, som uppbär folkpension, omedelbart före denna lags ikraftträdande ägt rätt till frontmannapension som erlagts utöver folkpensionen, utgår till honom fronttillägg i enlighet med denna lag utan hinder av vad i 9 § är stadgat.

Helsingfors den 28 januari 1977.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Orvokki Kangas

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.