88/1977

Given i Helsingfors den 21 januari 1977.

Lag om ändring av 4 § lagen angående radioanläggningar.

I enlighet med riksdagens beslut ändras 4 § lagen den 17 januari 1927 angående radioanläggningar (8/27) som följer:

4 §.

Statsrådet kan förordna, att avgifter skola erläggas för byggande och nyttjande av radioanläggning samt för inspektion, som med stöd av denna lag förrättas av statsmyndighet.

Avgifter uppbäras likväl icke för byggande och utnyttjande samt inspektion av radiostation tillhörande radioamatör eller samfund, som enbart bedriver frivillig sjöräddnings- eller annan räddningsverksamhet, icke heller för inspektion av radioanläggning som nyttjas för utsändning och förmedling av rundradiosändningar eller för härtill ansluten styrning.

Av de avgifter, som uppbäras för tillstånd till nyttjande av för mottagning av rundradiosändningar avsedda radioanläggningar, bildas en särskild fond, vars medel enligt statsrådets prövning kunna användas till rundradioverksamhetens främjande.

Vid bestämmandet av andra än i 3 mom. avsedda avgifters storlek skall iakttagas vad i lagen om grunderna för avgifter till staten (980/73) är stadgat.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 1977.

Helsingfors den 21 januari 1977.

Republikens President
Urho Kekkonen

Trafikminister
Ragnar Granvik

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.