54/1977

Given i Helsingfors den 14 januari 1977.

Lag om investeringsskatt på vissa husbyggen.

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på sätt 67 § riksdagsordningen föreskriver, stadgas:

1 §.

För utjämnande av konjunkturväxlingar erlägges till staten investeringsskatt på vissa husbyggen i enlighet med vad i denna lag stadgas.

Statsrådet besluter om uppbörd av investeringsskatt samt bestämmer den tid, under vilken investeringsskatt skall betalas på påbörjade byggnadsarbeten (beskattningsperiod).

2 §.

Skyldig att betala investeringsskatt är envar för vars räkning bygge utföres. Är de skattskyldiga flera, svarar envar för betalningen av skattens hela belopp.

Staten och dess inrättningar är fria från betalning av skatten.

3 §.

Investeringsskatt utgår, enligt vad statsrådet bestämmer, med minst 25 och högst 40 procent av byggnadskostnaderna.

Med byggnadskostnader avses utgifter som enligt lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet avdrages från skattepliktig inkomst genom årliga avskrivningar såsom utgifter för anskaffning av byggnad. Investeringsskatt jämte eventuella förhöjningar och tillägg anses icke såsom anskaffningsutgift.

4 §.

Skattepliktigt är byggande som påbörjats under beskattningsperioden och som omfattar följande byggnader eller byggnadsutrymmen:

1) butik, kontors-, expeditions- och banklokal, förvaltningsbyggnad och annat än för industriell produktionsverksamhet eller för lantbruksproduktion avsett lagerutrymme;

2) kyrka, museum, opera, teater, biograf -teater, konsert- eller konsthall, mötes- eller nöjeslokal, utställnings-, idrotts-, gymnastik- eller simhall:

3) servicestation och parkeringshus; samt

4) byggnad, avsedd att användas av ägaren eller hos honom anställda för semester- eller annat liknande tillfälligt bruk, utom om bygget icke omfattar mer än en byggnad och bastu, vilkas sammanlagda våningsyta understiger 80 kvadratmeter.

Är ytandelen för ovan i 1 mom. avsett byggnadsutrymme mindre än en fjärdedel av byggnadens eller byggnadsutrymmets lägenhetsyta, är uppförandet av sådan byggnad icke skattepliktigt. Är ytandelen för skattepliktigt byggnadsutrymme en fjärdedel eller mera av hela byggnaden, anses såsom skattepliktigt byggande endast den del av byggandet, som omfattar i 1 mom. nämnda byggnadsutrymmen. Är skattepliktigt byggnadsutrymmes lägenhetsyta 1 000 kvadratmeter eller mera, anses sådant byggande likväl alltid skattepliktigt.

Statsrådet skall, då det fattar beslut om uppbörd av investeringsskatt, bestämma, på vilka områden byggnadsverksamheten är skattepliktig och huruvida skattskyldigheten skall begränsas till att gälla endast visst slag av i 1 mom. avsedd byggnadsverksamhet.

5 §.

I 4 § 1 mom. avsett byggande är likväl icke skattepliktigt, om byggnadens eller byggnadsutrymmets totala våningsyta, med undantag av i punkt 4 av samma moment avsedd byggnad, är högst 200 kvadratmeter eller, såframt uträknandet av våningsytan på grund av byggnadens eller byggnadsutrymmets karaktär icke är möjligt, om byggnadskostnaderna uppgår till högst 200000 mark.

Med den totala våningsytan avses våningarnas och källarvåningens sammanräknade yta jämte den våningsyta som utrymmena på vinden utgör.

6 §.

Om byggnad, som avses i 4 §, fråntages skattskyldig genom expropriation eller annat därmed jämförligt förfarande eller frivilligt överlåtes för ändamål, för vilket mottagaren är berättigad att inlösa den genom förenämnt förfarande, eller om byggnad eller byggnadsutrymme förstöres, är uppförande av motsvarande byggnad eller byggnadsutrymme i stället för det som fråntagits eller blivit förstört icke skattepliktigt byggande.

7 §.

Skattebyrå kan på ansökan lämna bindande förhandsbesked om, huruvida byggande enligt fastställda byggnadsritningar är skattepliktigt eller icke.

8 §.

Med byggande avses i denna lag vidtagande av byggnadsåtgärder, för vilka enligt byggnadslagen till uppförande av nybyggnad berättigande byggnadslov bör utverkas.

Byggande anses, såframt ej särskilda omständigheter annat visar, påbörjat när arbetet på grunden till byggnad eller konstruktion, eventuella grävningsarbeten undantagna, har inletts.

9 §.

Statsrådet får ej bestämma längre beskattningsperiod än 18 månader, ej heller utsätta ny beskattningsperiod att begynna innan minst 12 månader förflutit från föregående beskattningsperiods utgång.

Under pågående beskattningsperiod kan statsrådet förkorta utsatt beskattningsperiod eller förlänga den till högst 18 månader samt bestämma, att investeringsskatt icke skall utgå för byggande inom ett visst område av landet.

10 §.

Beslut som statsrådet med stöd av 1 § 2 mom., 3 § 1 mom. och 4 § 3 mom. har fattat angående uppbörd av investeringsskatt skall utfärdas minst en månad före beskattningsperiodens början. Statsrådets med stöd av 9 § fattade beslut skall utfärdas minst en månad före beslutets ikraftträdande. Innan beslutet fattas, skall utlåtande i saken inhämtas av Finlands Banks direktion, såframt ej denna gjort framställning i saken.

11 §.

Den som under beskattningsperiod låter uppföra eller för egen räkning uppför sådana i 4 § 1 mom. nämnda byggnader eller byggnadsutrymmen, vilkas uppförande enligt beslut av statsrådet är skattepliktigt under beskattningsperioden, är skyldig att till skattebyrån i det skattedistrikt, inom vars område byggnadsplatsen ligger, avgiva skattedeklaration, varvid blankett som fastställts av skattestyrelsen skall användas. Samma skyldighet åligger den som låter uppföra eller uppför byggnad eller byggnadsutrymme, för vilket med stöd av ovan i 5 § 1 mom. ingående stadgande om byggnadskostnaderna skatt icke utgår.

Skattedeklaration skall avgivas inom en månad från det byggandet påbörjades.

12 §.

Skattebyrå skall utan dröjsmål fastställa och debitera investeringsskatt.

Har skattedeklaration ej avgivits eller icke inlämnats inom stadgad tid, höjes investeringsskatten med högst 25 procent, och på den skall räknas en ränta, som motsvarar ett årligt skattetillägg om 20 procent och som skall betalas från ingången av kvartalet näst efter det då byggandet inleddes, till utsatt betalningsdag.

Skatten fastställes i fulla tio mark med utelämnande av överskjutande belopp.

13 §.

Sedan bygge blivit färdigt, skall skattskyldig på blankett som fastställts av skattestyrelsen tillställa skattebyrån utredning om byggnadskostnadernas slutliga belopp (skatteutredning).

Bygge skall anses fullbordat, när de byggnader eller byggnadsutrymmen det omfattar till huvudsaklig del är färdiga att tagas i bruk för sitt ändamål.

14 §.

Om byggnadskostnadernas slutliga belopp med minst 20 procent överstiger det belopp som lagts till grund vid fastställandet av skatten, skall skattebyrån rätta beskattningen och påföra den skattskyldige en skatt, som motsvarar kostnadsskillnaden, och på denna skatt en ränta, som motsvarar ett årligt skattetillägg på 20 procent, räknat från ingången av kvartalet näst efter det då bygget inleddes, till utsatt betalningsdag.

Om de byggnadskostnader som lagts till grund för fastställandet av skatt överstiger byggnadskostnadernas slutliga belopp med minst 10 procent, skall beskattningen likaså rättas och till den skattskyldige återbäras den mot kostnadsskillnaden svarande skatten och på denna 6 procents årlig ränta, räknad från den dag då skatten betalades, till återbetalningsdagen.

15 §.

Skattebyrån skall uppskatta byggnadskostnadernas belopp, om den skattskyldige, trots uppmaning, försummar att avgiva deklaration eller skatteutredning eller dessa är så bristfälliga att de icke ens efter rättelse kan läggas till grund för beskattningen.

Om i skattedeklaration uppgivet byggnadskostnadsbelopp med hänsyn till byggnadens volym, byggnadssättet eller byggnadernas beskaffenhet bör anses uppenbart för lågt, har skattebyrån, sedan den skattskyldige beretts tillfälle att bli hörd i saken, rätt att fastställa byggnadskostnadernas belopp enligt uppskattning.

16 §.

Skattskyldig skall ordna sin bokföring så eller eljest föra sådan bok, att tillförlitlig utredning om byggnadskostnaderna för skattepliktig byggnadsverksamhet kan erhållas.

17 §.

Skattskyldig och skatteinspektör vid vederbörande länsstyrelse äger rätt att inom trettio dagar från delfåendet söka ändring i av skattebyrån givet beslut, som avses i denna lag, hos länsstyrelsen i det län, inom vilket investeringsskatten är fastställd eller borde ha blivit fastställd. Länsstyrelsen skall behandla besvären i brådskande ordning.

Då ändring sökes i länsstyrelsens beslut, föres statens talan av skattestyrelsen.

18 §.

Skatt, skatteförhöjning och ränta som motsvarar skattetillägg, vilka avses i denna lag, skall på dag som bestämmes av skattebyrån inbetalas på ett av skattebyrån för ändamålet öppnat postgirokonto. Har betalning ej erlagts på föreskriven tid, skall på investeringsskatt, skatteförhöjning och ränta som motsvarar skattetillägg betalas skattetillägg på sätt därom är stadgat särskilt. Vid uppbörd av investeringsskatt iakttages i övrigt i tillämpliga delar vad i beskattningslagen och med stöd av den är stadgat om skatteuppbörd.

Investeringsskatt som influtit med stöd av denna lag, på den fastställd skatteförhöjning och mot skattetillägg svarande ränta skall överföras till den i lagen om statens konjunkturfond (891/69) nämnda konjunkturfonden. Till dess beslut om överföring av medlen till fonden fattats i statsförslaget, skall dessa temporärt hållas deponerade på ett särskilt konto i Finlands Bank. För medel på detta konto erlägger Finlands Bank samma ränta som för medel som deponerats i statens konjunkturfond.

19 §.

Envar skall på anmodan av skattebyrå lämna sådana för fastställande av investeringsskatt erforderliga uppgifter som framgår av handlingar i hans besittning eller som han eljest äger kännedom om.

20 §.

Myndighet som beviljar byggnadslov skall, så snart beskattningsperiod begynt, tillställa vederbörande skattebyrå uppgifter om sådana före beskattningsperiodens ingång givna beslut om byggnadslov, vilka avser byggande som enligt sagda myndighets anteckningar icke hade påbörjats före beskattningsperiodens ingång. Angående beslut om byggnadslov som utfärdats under beskattningsperiodens lopp skall den myndighet som beviljar byggnadslov sända uppgifter till skattebyrån.

Myndighet som utövar tillsyn Över byggandet skall på begäran av skattebyrå verkställa för tillämpningen av denna lag nödig syn samt lämna utredning och avgiva utlåtande i saken.

21 §.

Skattskyldig äger icke rätt att vare sig vid stats- eller kommunalbeskattningen från sin skattepliktiga inkomst avdraga skatt, skatteförhöjning eller mot skattetillägg svarande ränta, vilka avses i denna lag.

22 §.

Kan av avbrott i byggnadsarbete eller annan liknande omständighet den slutsatsen dragas, att byggande påbörjats före beskattningsperiodens ingång i uppenbar avsikt att erhålla befrielse från investeringsskatt eller del därav, kan i denna lag avsedd beskattning likväl verkställas.

Har förhållande eller åtgärd givits sådan innebörd eller form, som ej motsvarar sakens egentliga natur eller syftemål, eller har annan åtgärd vidtagits i uppenbar avsikt att erhålla befrielse från investeringsskatt, skall vid be- skattningen förfaras i enlighet med sakens egentliga natur eller syftemål.

23 §.

Har skattskyldig med anledning av att han underlåtit att avgiva skattedeklaration eller skatteutredning eller lämnat bristfällig eller felaktig deklaration eller utredning helt eller till någon del undgått skatt, skall honom under något av de tre år som följer näst efter beskattningsperiodens utgång påföras den skatt som icke blivit debiterad. Skatten kan härvid höjas högst till det dubbla, och på den skall beräknas den mot tilläggsskatt svarande ränta som avses i 12 § 2 mom.

24 §.

Vid beskattningsförfarande enligt denna lag iakttages i tillämpliga delar även vad i beskattningslagen och med stöd av den givna författningar är stadgat om deklarationsskyldighet, granskning av affärs- och andra handlingar, handräckning och tystnadsplikt.

25 §.

Finansministeriet kan på ansökan av synnerligen vägande skäl helt eller delvis befria visst bygge från skatteplikt. Är omständigheterna ömmande eller uppbärandet av skatten eljest oskäligt, kan finansministeriet på ansökan helt eller delvis medgiva befrielse från erläggande av skatt samt förhöjning eller tillägg på den eller, om dessa redan erlagts, förordna om återbäring av dem till den skattskyldige.

Har skattskyldig avbrutit påbörjat bygge för minst den tid beskattningsperioden omfattar, kan skattestyrelsen på villkor som den bestämmer på ansökan sänka den verkställda beskattningen till högst ett belopp som motsvarar investeringsskatten på byggnadskostnaderna för det som byggts före avbrottet. På synnerliga skäl kan skattestyrelsen på ansökan medgiva anstånd med betalningen av skatten.

26 §.

Av statsrådet med stöd av denna lags 1 § 2 mom., 3 § 1 mom. och 4 § 3 mom. utfärdat beslut om uppbörd av investeringsskatt samt med stöd av 9 § 2 mom. utfärdat beslut om förlängning av beskattningsperiod skall ofördröjligen delgivas riksdagens talman, som skall bringa det till riksdagens kännedom omedelbart eller, om riksdagen icke är samlad, så snart den sammanträtt, och beslutet skall upphävas, om riksdagen så besluter.

Om riksdagen besluter, att statsrådets beslut skall upphävas, skall uppbörden av skatten inställas och de belopp som uppburits omedelbart återbäras.

.27 §.

Skattestyrelsen handhar den allmänna ledningen i fråga om bestämmandet och debiteringen av investeringsskatt.

28 §.

Närmare bestämmelser om verkställigheten och tillämpningen av denna lag utfärdas vid behov av statsrådet.

29 §.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1977.

Helsingfors den 14 januari 1977.

Republikens President
Urho Kekkonen

Finansminister
Esko Rekola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.