47/1977

Given i Helsingfors den 14 januari 1977.

Förordning angående ändring av förordningen om avträdelsepension.

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

ändras 3 §, 4 § 1 mom., 10 och 19 §§ förordningen den 29 mars 1974 om avträdelsepension (258/74),

av dessa lagrum 4 § 1 mom. och 10 §, sådana de lyder i förordning av den 21 maj 1976 (416/76) och 19 §, sådan den lyder i förordning av den 4 juli 1975 (536/75), samt

fogas till 3 a §, sådan den lyder i nämnda förordning av den 21 maj 1976, ett nytt 4 mom. som följer:

3 §.

Med enskild odlare avses i lagen om avträdelsepension sådan odlare med lantbruk såsom yrke, som på grund av sina personliga egenskaper skulle kunna beviljas jordinköpslån för anskaffning av tillskottsområde med stöd av gällande lagstiftning om brukningsenheter.

Brukningsenhet i ovan i 1 mom. avsedd odlares ägo skall med avseende på storleken samt de på lägenheten befintliga byggnadernas storlek och skick vara sådan, att för anskaffning av tillskottsområde skulle kunna beviljas jordinköpslån som avses i 1 mom. Särskilt avseende bör även fästas vid att tillskottsområdet och den brukningsenhet odlaren tidigare äger med hänsyn till omständigheterna är belägna så ändamålsenligt som möjligt i förhållande till varandra.

3a §.

Skogsmark som är underkastad försäljningsbegränsningsförbindelse kan säljas till forststyrelsen, om de förutsättningar, vilka ovan enligt denna paragraf fordras för att skogsmarken skall få behållas av ägaren, föreligger vid försäljningstillfället.

4 §.

Har ägare, som överlåtit sin brukningsenhet eller del därav till jordbruksstyrelsen, i sin besittning behållit i 6 a § 1 mom. lagen om avträdelsepension avsett område samt förbehållit sig och medlemmarna av sin familj rätt att tillsvidare eller för viss tid bo i bostadsbyggnad på den avträdda lägenheten samt rätt att använda även andra byggnader på lägenheten, får han använda området och byggnaderna utan ersättning. Ägaren är likväl skyldig att ombesörja nödiga årsreparationer på byggnaderna och att hålla byggnaderna brandförsäkrade till fulla värdet, vid äventyr att sagda rättigheter eljest kan anses förverkade. I fråga om boenderätten iakttages i övrigt i tillämpliga delar vad vid den aktuella tidpunkten i hyreslagen är stadgat om hyresgästs rättigheter och skyldigheter.


10 §.

Börjar pensionstagare bedriva jordbruksproduktion i större omfattning än i 6 a § 1 mom. lagen om avträdelsepension är stadgat, eller överlåtes från brukningsenhet skogsmark eller impediment, varom i 6 § 2 mom. lagen om avträdelsepension avsedd försäljningsbegränsningsförbindelse är i kraft, skall pensionstagaren utan dröjsmål anmäla detta till vederbörande lantbruksbyrå.

19 §.

I jordbruksstyrelsens och lantbruksbyråernas utlåtanden enligt 15 § 2 och 3 mom. lagen om avträdelsepension får ändring ej sökas, då fråga är om annat utlåtande än avböjande utlåtande angående i 1 § 2 och 3 mom., 6 §, 6 a § eller 7 § 2 mom. sagda lag nämnda omständigheter.


Denna förordning tillämpas från och med den 1 januari 1977.

Denna förordnings 3 § och 3 a § 4 mom. tillämpas, om överlåtelse sker eller, såvida pensionen grundas på i 17 § lagen om avträdelsepension avsett villkorligt beslut, sagda beslut gives den 1 januari 1977 eller därefter.

Helsingfors den 14 januari 1977.

Republikens President
Urho Kekkonen

Tf. jord- och skogsbruksminister
Marjatta Väänänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.