18/1977

Given i Helsingfors den 7 januari 1977.

Lag angående ändring av lagen om avträdelsepension.

I enlighet med riksdagens beslut

upphäves 6 § 4 mom. och 25 § 2 mom. lagen den 4 januari 1974 om avträdelsepension (16/74),

av dessa lagrum 6 § 4 mom. sådant det lyder i lag av den 23 april 1976 (356/76),

ändras 1 § 2 mom., 2 § 1 mom., 4 § 1 mom., 5 § 2 mom., 6 § 2 mom. 1 punkten, 9 § 3 mom., 10 §, 12 § 4 mom., 15 § 3 mom., 16 §, 17 § 3 mom., 18, 19 och 20 §§ samt 23 § 2 mom.,

av dessa lagrum 2 § 1 mom. och 6 § 2 mom. 1 punkten sådana de lyder i nämnda lag av den 23 april 1976, 10 § sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 23 april 1976, 15 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 13 juni 1975 (427/75) och 16 § sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 13 juni 1975, samt

fogas till lagen en ny 6 a § och till 1 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 23 april 1976, ett nytt 3 mom. som följer:

1 §.

Avträdelse anses ha skett för förbättrande av jordbrukets struktur, om den främjar bildande av fortbeståndsdugliga brukningsenheter eller om följden är att åker, som till sin kvalitet eller sitt läge är dålig, uteslutes ur jordbruksproduktionen.

Såsom fortbeståndsduglig betraktas brukningsenhet, vars användning i jordbruksproduktion är ändamålsenlig och av vilken odlaren och hans familj kan uppskattas få sin utkomst. Brukningsenhet, som är belägen inom det i lagen om främjande av den regionala utvecklingen (451/75) avsedda utvecklingsområdet, anses dock vara fortbeståndsduglig, om odlaren och hans familj kan få sin huvudsakliga utkomst av denna. Då fortbeståndsdugligheten överväges, skall beaktas åker- och skogsarealen på den lägenhet som bildas, ägornas läge och andra naturliga produktionsförutsättningar, bostads- och ekonomibyggnadernas skick samt andra med dessa jämförbara omständigheter. Härvid skall även beaktas sådan yrkesmässig fiskeverksamhet och renhushållning, som samtidigt med lägenheten avträdes till förmån för överlåtelsetagaren. Genom förordning kan stadgas närmare om grunderna för avgörandet av brukningsenhetens fortbeståndsduglighet.

2 §.

Förutsättning för erhållande av pension är:

1) att avträdaren under åtminstone fem år omedelbart före avträdelsen bedrivit gårdsbruk på en lägenhet omfattande minst två hektar åker och härvid varit bosatt på brukningsenheten;

2) att de inkomster avträdaren eller äkta makar, som är avträdare, åtnjuter av annat än gårdsbruket icke kan anses kännbart och på ett bestående sätt ha överstigit ett belopp som kan betraktas som sedvanlig inkomst utanför gårdsbruket på lägenheter, vilka motsvarar den lägenhet som är föremål för avträdelse;

3) att avträdaren då avträdelsen sker har fyllt 55 år eller, om avträdaren är sådan kvinn- lig avträdare, vars make också är berättigad till avträdelsepension, 45 år; och

4) att avträdelsen har skett under tiden mellan den 1 januari 1974 och den 31 december 1980.


4 §.

Avträdare är berättigad till pension endast om den brukningsenhet som är föremål för avträdelsen omfattar minst två hektar för jordbruksproduktion nyttjad åker.


5 §.

Såsom jordbruksjord beaktas icke område, som efter den 31 december 1975 anskaffats eller erhållits på annat sätt än genom arv.

6 §.

Brukningsenhets ägare anses likaså ha avstått från att bedriva jordbruk på i denna lag åsyftat sätt, om han

1) till ovan i 1 mom. nämnd överlåtelsetagare överlåter sin brukningsenhets åker samt sådan skogsmark, som kan användas som ändamålsenligt skogstillskottsområde, och samtidigt förbinder sig att icke överlåta annan skogsmark som han förbehållit sig av lägenheten, ej heller dess impediment, till annan än jordbruksstyrelsen, som tillskottsjord till enskild odlare, till den kommun där det förbehållna området är beläget, eller under förutsättning att skogsmarken vid tidpunkten för försäljningen icke kan användas som ändamålsenligt skogstillskottsområde, till forststyrelsen (försäljningsbegränsnings förbindelse); eller


6 a §.

Brukningsenhets ägare är berättigad att av sin brukningsenhet vid avträdelsen i sin ägo eller besittning behålla ett område som omfattar driftscentrum samt ett trädgårds- och åkerområde för odling av potatis samt trädgårdsprodokter som behöves i det egna hushållet. Han kan även förbehålla sig själv och medlemmar av sin familj rätt att bo i en på den överlåtna brukningsenheten belägen bostadsbyggnad och att använda även andra byggnader på lägenheten.

Ägaren är ytterligare, såvida åtgärden icke är till förfång för ändamålsenlig överlåtelse av lägenheten för gårdsbruk, berättigad att av lägenheten förbehålla

1) sig själv eller annan en tomt för byggande av fast bostad eller fritidsbostad, dock så, att tomten icke får förbehållas ägaren själv eller maken, om ägaren utnyttjar sin i 1 mom. nämnda rätt till förbehåll; och

2) sig själv eller annan ett område, som har avsevärt större värde om det användes för annat ändamål än gårdsbruk.

Med jordbruksstyrelsens samtycke kan undantag göras från stadgandena i 6 § om överlåtande, såframt det området, som undantaget gäller, är oväsentligt med tanke på överlåtandet av lägenheten.

9 §.

Om en del av brukningsenhet äges av person, som icke åtnjuter avträdelsepension och som icke är make till avträdelsepensionstagare, lämnas ett område jordbruksjord, som motsvarar den andel han äger, obeaktat vid fastställandet av avträdelsepensionen. Om lägenhet äges av änka eller änkling tillsammans med sitt barn, som då avträdelsen sker icke har fyllt 18 år, beaktas detta barns andel vid beräknandet av änkans eller änklingens avträdelsepension.

10 §.

Beloppet av minskad avträdelsepension är 40 procent av pensionstagares fulla avträdelsepension, dock minst 74 mark i månaden.

12 §.

Börjar avträdare bedriva jordbruksproduktion i större omfattning än i 6 a § 1 mom. är stadgat eller har försäljningsbegränsnings- eller beskogningsrörbindelse icke iakttagits, indrages avträdelsepensionen, om icke särskilt skäl till fortsatt utbetalning föreligger. Pensionen kan indragas från den tidpunkt då den verksamhet inleddes, som orsakade indragningen, eller då försummelsen skedde.

15 §.

Jordbruksstyrelsen kan inom de gränser den bestämmer överföra i 2 mom. avsedd beslutanderätt på lantbruksdistriktens lantbruksbyråer. Anser lantbruksbyrå, att i 1 § 2 och 3 mom., 6 §, 6 a § eller 7 § 2 mom. avsedda förut- sättningar för erhållande av avträdelsepension icke föreligger, avgives utlåtande till pensionsanstalten dock alltid av jordbruksstyrelsen.

16 §.

Pensionsanstalten avgör pensionsansökningar samt handhar andra uppgifter i anslutning till fastställandet och utanordningen av pensioner. Pensionsanstalten har icke rätt att i sina beslut avvika från ovan i 15 § 2 eller 3 mom. nämnt utlåtande till den del detta gäller i 1 § 2 och 3 mom., 6 §, 6 a § eller 7 § 2 mom. avsedda förutsättningar för erhållande av avträdelsepension.

Det ankommer på lantbruksbyrå och lantbruksnämnd att jämte pensionsanstalten övervaka att avträdare på sätt som förutsättes i denna lag avstår från att bedriva jordbruk och att försäljningsbegränsnings- och beskogningsförbindelserna blir uppfyllda.

17 §.

Om avträdelsepension beviljas villkorligt, anses såsom begynnelsetidpunkt för pensionen vid tillämpningen av stadgandet i 11 § 1 mom. ingången av den kalendermånad, under vilken det villkorliga pensionsbeslutet gavs.

18 §.

Jordbruksstyrelsen kan med gårdsbrukets utvecklingsfonds medel köpa i denna lag avsedda lägenheter och områden för att enligt lagen om gårdsbruksenheter användas som tillskottsområden.

Likaså kan jordbruksstyrelsen med gårdsbrukets utvecklingsfonds medel köpa sådana lägenheter och områden, som icke är lämpliga att användas för ändamål som avses i lagen om gårdsbruksenheter. Vid senare användning av lägenheter och områden av sådant slag skall i tillämpliga delar iakttagas vad i 13, 14 och 15 §§ lagen om avträdelsevederlag är stadgat. Vid bestämmandet av straffränta med stöd av 14 § 2 mom. lagen om avträdelsevederlag anses såsom övre gräns för straffräntan kapitalvärdet av den avträdelsepension, som skulle ha kunnat bestämmas på grund av det antal hektar jordbruksjord som motsvarar det område, för vars del villkoren icke följts.

Pensionens i 2 mom. avsedda kapitalvärde bestämmes enligt av social- och hälsovårdsministeriet fastställda grunder.

19 §.

Överlåtes brukningsenhet eller del därav som tillskottsområde till enskild odlare, kan jordbruksstyrelsen bestämma, att i överlåtelsehandlingen skall intagas villkoret, att lägenhetens åker eller del därav skall beskogas inom en viss tid.

Beviljas för finansiering av i 1 mom. avsett köp kredit med stöd av lagen om gårdsbruksenheter, skall i skuldebrevet intagas villkoret, att lånet, såframt icke särskilda skäl till annat förfarande föreligger, skall uppsägas till omedelbar återbetalning, såvida åker som är avsedd att beskogas icke inom utsatt tid har beskogats eller om den tagits i användning för jordbruksproduktion.

20 §.

Jordbruksstyrelsen skall för varje kalenderår före utgången av april månad följande år till statsrådet avgiva berättelse om verkställigheten av denna lag. I berättelsen skall speciellt utredas, hur de i 1 § 2 mom. nämnda syftemålen i lagen har uppnåtts. Till berättelsen skall såsom bilaga fogas pensionsanstaltens utredning om sin verksamhet vid verkställigheten av lagen.

Om det läge som råder vid marknadsföring av jordbruksproduktionens överskott eller andra på saken inverkande omständigheter så kräver, skall statsrådet efter att ha emottagit berättelsen, och vid behov även eljest, utfärda närmare anvisningar för jordbruksstyrelsen om hur de i 1 § 2 mom. nämnda syftemålen skall förverkligas och vad i övrigt skall iakttagas vid verkställigheten av lagen.

23 §.

Har pensionsansökan avslagits på grund av att i 1 § 2 och 3 mom., 6 §, 6 a § eller 7 § 2 mom. avsedda förutsättningar för erhållande av pension icke föreligger, får ändring i beslutet icke sökas.


Denna lag tillämpas från den 1 januari 1977.

Stadgandena i 1 § 2 och 3 mom., 2 § 1 mom., 4 § 1 mom., 5 § 2 mom., 6 § 2 mom. 1 punkten, 6 a §, 9 § 3 mom., 10 § och 17 § 3 mom. i denna lag tillämpas, om avträdelse sker eller, om pensionen grundar sig på i 17 § lagen om avträdelsepension avsett villkorligt beslut, sagda beslut gives efter den 31 december 1976.

I 10 § av denna lag stadgade belopp i mark motsvarar det levnadskostnadsindex som gäller för år 1974.

I 20 § 1 mom. av denna lag nämnd berättelse skall första gången avgivas för år 1977.

Stadgandet i 25 § 2 mom. lagen om avträdelsepension tillämpas sådant det lyder i lag av den 4 januari 1974 (16/74), om avträdelse sker eller, om pensionen grundar sig på i 17 § lagen om avträdelsepension avsett villkorligt beslut, sagda beslut gives före den 1 januari 1977.

Helsingfors den 7 januari 1977.

Republikens President
Urho Kekkonen

Tf. jord- och skogsbruksminister
Marjatta Väänänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.