3/1977

Given i Helsingfors den 7 januari 1977.

Lag angående ändring av 6 och 10 §§ lagen om fri rättegång.

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 6 § 2 mom. lagen den 2 februari 1973 om fri rättegång (87/73) samt

fogas till 10 § nya 2 och 3 mom. som följer:

6 §.

Förmår part skäligen svara för en del av de utgifter som ärendets handläggning kräver, skall domstolen, då den beviljar parten fri rättegång, i sitt beslut samtidigt bestämma hur mycket av sagda utgifter han högst kan bli nödgad att ersätta staten. I beslut om beviljande av fri rättegång skall utöver i 1 mom. angivna omständigheter nämnas, huruvida den som erhållit fri rättegång är ersättningsskyldig gentemot staten eller ej.

10 §.

I enkla brottmål, i vilka enligt allmän straffpraxis strängare straff än böter icke är att vänta, får biträde ej förordnas, om ej särskilt skäl därtill föreligger.

Förordnandet av biträde kan begränsas att gälla vissa åtgärder. Sådant förordnande kan under rättegången utvidgas.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 1977.

Helsingfors den 7 januari 1977.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Kristian Gestrin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.