2/1977

Given i Helsingfors den 7 januari 1977.

Lag angående ändring av lagen om rättegången i hy resmål.

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 14, 15, 22 och 26 §§ lagen den 10 augusti 1973 om rättegången i hyresmål (650/73) samt

fogas till 20 och 37 §§ nya 2 mom. som följer:

2 kap.

Rättegången i bostadsdomstol.

14 §.

I stämningen skall svaranden kallas att inställa sig vid domstolen för att svara i målet, och samtidigt skall kalenderdagen, klockslaget och platsen för målets handläggning meddelas. I stämningen skall även angivas, huruvida part skall infinna sig personligen, samt nämnas, att svaranden kan tillställa domstolen sitt svaromål redan före målets handläggning och att målet vid svarandens utevaro kan avgöras genom tredskodom oberoende av huruvida svaranden avgivit svaromål eller ej.

Har käranden uppgivit svarandens eller dennes ombuds adress, skall bostadsdomstolens ordförande, om det icke föreligger särskilt skäl att använda annat delgivningssätt, genom postens förmedling under denna adress mot mottagningsbevis tillsända svaranden stämningen, duplett av stämningsansökan och blanketter för avgivande av svaromål. När äkta makar tillsammans innehar hyrd bostadslägenhet, sändes försändelse som expedieras mot mottagningsbevis adresserad till vardera maken. Till juridisk person riktad försändelse, som expedieras mot mottagningsbevis, skall adresseras till person, som är berättigad att på dess vägnar mottaga stämning. På försändelse som expedieras mot mottagningsbevis skall antecknas, att den endast mot kvittering utges till mottagaren eller dennes ombud.

Käranden skall ofördröjligen underrättas om tid och plats för handläggningen samt om huruvida han bör inställa sig personligen. Käranden skall samtidigt underrättas om att målet vid hans utevaro på yrkande av svaranden kan avgöras genom tredskodom.

15 §.

Har käranden ej uppgivit svarandens eller dennes ombuds adress eller är förfarandet med mottagningsbevis av annat särskilt skäl icke ändamålsenligt eller har försändelse som skall expedieras mot mottagningsbevis icke på sätt i 14 § 2 mom. är stadgat kunnat bringas svaranden till kännedom, skall bostadsdomstolens ordförande draga försorg om att delgivning verkställes i den ordning som i rättegångsbalken är stadgad för delgivning av stämning. Om tidpunkten för handläggningen härvid måste framskjutas, skall detta omedelbart meddelas käranden.

20 §.

Har i svaromål, som före målets handläggning tillställts bostadsdomstolen, anförts sådana på sakens avgörande väsentligen inverkande omständigheter, vilka skall styrkas av någondera parten, får målet vid svarandens utevaro icke avgöras vid första handläggningen, om ej erforderlig utredning framlägges redan vid detta rättegångstillfälle. I uppskovsbeslut bestämd ny handläggningstid skall ofördröjligen meddelas svaranden.

22 §.

Över ärende som handlägges i bostadsdomstol skall uppsättas protokoll, vari antecknas erforderliga uppgifter om handläggningen och parterna samt deras yrkanden, bemötanden av yrkandena, vittnesutsagor samt domstolens åtgärder. Protokollet skall omedelbart uppsättas i slutlig form. Protokoll behöver icke uppsättas i klara och enkla mål, såframt de ovan nämnda uppgifterna på tillförlitligt sätt kan införas i domen eller i särskilt utslag eller beslut.

Saken avgöres i bostadsdomstolen slutligt genom dom, som avfattas särskilt för sig. Domen och de expeditioner som skall utgivas till parterna undertecknas av ordföranden. Bostadsdomstolens övriga avgöranden meddelas i form av utslag eller beslut, vilka utfärdas särskilt för sig eller antecknas i protokollet. Om i målet uppsättes protokoll, skall detta undertecknas av protokollföraren.

Domen skall upptaga en kort redogörelse för själva tvisten samt motivering för avgörandet, de tillämpade lagrummen, domslutet och undervisning om hur ändring sökes. Redogörelsen för tvisten kan ersättas med till domen fogade avskrifter av stämningsansökan och svaromålet. Av de tillkomna handlingarna och protokollet, såframt sådant uppsatts, sammanställes en särskild akt, till vilken domen i original fogas.

3 kap.

Ändringssökande i hy resmål.

26 §.

Dupletterna av besvärsskrift och dess bilagor sändes genom bostadsdomstolens försorg med posten till ändringssökandens motpart. Svaranden skall anses ha fått del av handlingarna inom den tid som stadgas i 6 § lagen om insändande av vissa handlingar till domstolar (248/65). Vill motparten bemöta besvärsskriften, skall han inom en vecka från delfåendet av ändringsansökan tillställa bostadsdomstolens kansli sitt bemötande jämte eventuella bilagor. Samtidigt skall han inlämna dupletter av bemötandet och av bilagorna, vilka ändringssökanden utfår i kansliet.

4 kap.

Särskilda stadganden.

37 §.

Mål som avses i denna lag får, såvitt icke 20 § 2 mom. skall tillämpas, avgöras genom tredskodom, om någondera parten utan laga förfall uteblir från målets första handläggning. Angående förfarandet vid givande av tredskodom gäller vad i rättegångsbalken är stadgat.


Denna lag träder i kraft den 15 januari 1977. Den tillämpas på mål, i vilka ansökan om stämning ingivits till bostadsdomstols kansli eller domare efter lagens ikraftträdande.

Helsingfors den 7 januari 1977.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Kristian Gestrin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.