Ursprungliga författningar: 1977

Nr 1101./1977
Lag angående ändring av 1 § lagen om Finlands fiskezon.
1100/1977
Lag angående ändring av 15 § lagen om lärarutbildning.
1088/1977
Lag om ändring av 35 § sjukförsäkringslagen.
1086/1977
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen.
1080/1977
Förordning om ändring av byggnadsförordningen.
1074/1977
Förordning angående ändring av 3 § förordningen om statens familjepensioner.
1073/1977
Förordning angående ändring av 8 § förordningen om statens pensioner.
1069/1977
Lag angående ändring av lagen om skatt på motorfordon.
1037/1977
Förordning angående ändring av 1 § förordningen om rättegången i hyresmål.
1035/1977
Förordning angående ändring av 14 § förordningen om verkställighet av fängelsestraff.
1032/1977
Lag angående ändring av lagen om statsbidrag för arkiv av privat karaktär.
1031./1977
Lag angående ändring av lagen om statsgarantier för fartygsanskaffningar.
1002/1977
Lag om ändring av beskattningslagen.
1001/1977
Lag angående ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet.
998/1977
Förordning angående ändring av förordningen om enskilda vägar.
988/1977
Förordning angående specialomsorger om utvecklingsstörda.
983/1977
Lag om ändring av byggnadslagen.
982/1977
Lag om allmänna vatten- och avloppsverk.
981/1977
Arbetarskyddsstyrelsens beslut Angående största tillåtna buller i besättningens bostadsutrymmen ombord på fartyg.
972/1977
Ändringar i instruktionen för riksdagens justitieombudsman.
961/1977
Lag om ändring av lagen angående rätt att idka näring.
959/1977
Lag om ändring av 7 § tryckfrihetslagen.
956/1977
Lag angående ändring av 1 och 2 §§ lagen om notarius publicus.
951/1977
Lag om hushållsarbetstagares arbetsförhållande.
938/1977
Förordning om verkställighet av nordiska domar angående privaträttsligt anspråk.
936/1977
Förordning angående ändring av förordningen om verkställighet av bötesstraff.
933/1977
Lag angående giltighetstiden för lagen om temporär ändring av konkursstadgan.
921/1977
Förordning om statsbidrag för arkiv av privat karaktär.
896/1977
Lag om främjande av växtförädlingsverksamheten
881/1977
Lag angående godkännande av vissa bestämmelser i den mellan de nordiska länderna ingångna konventionen om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område och om konventionen tillämpning.
870/1977
Lag om medlems av statsrådet rätt till pension och om familjepension efter honom.
863/1977
Lag angående ändring av lagen om tryggande av underhåll för barn.
862/1977
Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt.
Nr 749./1977
Förordning om ändring av 10 § förordningen angående skjutvapen och skjutförnödenheter.
Nr 731./1977
Förordning angående ändring av 1 § förordningen innefattande vissa undantag i fråga om allmänna handlingars offentlighet.
730/1977
Förordning om ändring av 5 § radioansvarighetsförordningen.
728/1977
Lag angående ändring av lagen om enskilda vägar.
702/1977
Förordning om högsta förvaltningsdomstolen.
609/1977
Lag om ändring av byggnadslagen.
608/1977
Förköpslag
604/1977
Lag om ändring av byggnadslagen.
603/1977
Lag om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter.
596/1977
Lag angående ändring av lagen om verkställighet i utsökningsväg av bötesstraff samt av vissa andra straffrättsliga påföljder och staten tilldömda ersättningar.
592/1977
Lag angående ändring av lagen om verkställighet i utsökningsväg av bötesstraff samt av vissa andra straffrättsliga påföljder och staten tilldömda ersättningar.
591/1977
Lag angående ändring av 12 § lagen om skyldighet att i vissa fall inställa sig vid domstol i annat nordiskt land.
588/1977
Lag om erkännande och verkställighet av nordiska domar angående privaträttsligt anspråk.
580/1977
Lag om ändring av byggnadslagen.
579/1977
Lag angående ändring av lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare.
519/1977
Lag angående specialomsorger om utvecklingsstörda.
512/1977
Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt.
511/1977
Lag om ändring av beskattningslagen.
Nr 500./1977
Förordning om ändring av trafikförsäkringsförordningen.
Nr 499./1977
Lag om ändring av 15 § trafikförsäkringslagen.
498/1977
Lag om ändring av 9 a § lagen om statens pensioner.
490/1977
Lag om ändring av 23 § Regeringsformen för Finland.
484/1977
Lag angående ändring av lagen om bostadsbidrag.
476/1977
Förordning angående ändring av 17 § förordningen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg.
466/1977
Lag angående ändring av 3 § lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift.
464/1977
Lag angående ändring av 1 § lagen om riksdagsmannaarvode.
429/1977
Lag angående ändring av lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare.
421/1977
Lag angående ändring av lagen om begränsning av nyttjande av åker.
409/1977
Förordning om eggvapen.
406/1977
Lag angående ändring av 3 § 1 mom. och 34 § 2 mom. lagen om skatt på motorfordon.
359/1977
Förordning om upphävande av 2 § förordningen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden.
358/1977
Förordning om upphävande av 5 § förordningen om pension för arbetstagare.
353/1977
Lag angående ändring av 12 § lagen om familjepensioner inom den evangelisk-lutherska kyrkan.
351/1977
Lag angående ändring av lagen om ortodoxa kyrkosamfundet.
Nr 330./1977
Förordning om ändring av lotsningsförordningen.
318/1977
Lag angående ändring av lagen om lärarutbildning.
314/1977
Förordning om Suomalais-venäläinen koulu benämnda skola.
306/1977
Förordning angående ändring av förordningen om semester för statens tjänstemän.
292/1977
Förordning om ädelmetallarbeten.
271/1977
Förordning om frontmannapension.
269/1977
Förordning angående ändring av förordningen om befrielse från fullgörande av värnplikt i vissa fall.
259/1977
Förordning angående reglering av vissa områden i registret över allmänna områden.
225/1977
Förordning om åtgärder för inskränkande av tobaksrökning.
209/1977
Förordning om arbetskraftsattachéer.
182/1977
Förordning om tryggande av underhåll för barn.
159/1977
Förordning om ändring av 4 § sjukförsäkringsförordningen.
148/1977
Förordning om planläggnings- och byggnadsrådet.
140/1977
Förordning angående ändring av förordningen om inteckningsregister.
138/1977
Förordning angående ändring av förordningen om skifte.
130/1977
Förordning om tillämpning av 30-32 §§ atomansvarighetslagen .
128/1977
Lag om ändring av 30 § atomansvarighetslagen.
122/1977
Lag om tryggande av underhåll för barn.
119/1977
Lag om frontmannapension.
Nr 108./1977
Lag om eggvapen.
90/1977
Förordning om ceremonielet vid riksdags öppnande och avslutning.
89/1977
Lag om ändring av 12 § lagen angående stämpelskatt.
88/1977
Lag om ändring av 4 § lagen angående radioanläggningar.
85 /1977
Förordning angående ändring av förordningen om pension för lantbruksföretagare.
73/1977
Lag om kommunindelning.
54/1977
Lag om investeringsskatt på vissa husbyggen.
53/1977
Lag om konjunkturdepositioner vid affärsverksamhet.
47/1977
Förordning angående ändring av förordningen om avträdelsepension.
46/1977
Förordning angående införande av lagen om luftbefordringsavtal.
45/1977
Lag om luftbefordringsavtal.
44/1977
Lag om ändring av 10 kap. 26 § vattenlagen
37/1977
Statsrådets beslut om extra journalistpensioner
18/1977
Lag angående ändring av lagen om avträdelsepension.
5/1977
Lag angående ändring av 1 och 22 §§ lagen om inteckning i bil.
3/1977
Lag angående ändring av 6 och 10 §§ lagen om fri rättegång.
2/1977
Lag angående ändring av lagen om rättegången i hy resmål.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.