1094/1976

Given i Helsingfors den 29 december 1976.

Lag angående ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 6 § 5 punkten, 13, 26 och 52 §§, 54 § 1 mom. och 61 § 1 mom. lagen den 24 juni 1968 om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/68) samt

fogas till 6 § nya 2 och 3 mom. som följer:

6 §.

Skattepliktig inkomst äro icke:


5) dividender och räntor på andelskapital, som inhemskt aktiebolag eller andelslag erhållit från inhemskt aktiebolag eller andelslag, med nedan stadgade undantag.

Skattepliktig inkomst för penninginrättning samt försäkrings- och pensionsanstalt ävensom för den som bedriver handel med värdepapper äro dividender och räntor på aktier eller andelar, vilka icke höra till anläggningstillgångar.

Av dividender och räntor på andelskapital, vilka annat än i 2 mom. avsett inhemskt aktiebolag eller andelslag, vars huvudsakliga verksamhet omfattar ägande och innehav av värdepapper, eller vars verksamhet, till följd av att dess affärsrörelse i övrigt är obetydlig, faktiskt kan jämföras med verksamheten hos aktiebolag eller andelslag, som främst ägnar sig åt att äga eller inneha värdepapper, erhållit från annat inhemskt aktiebolag eller andelslag, utgör endast det belopp, som motsvarar de dividender eller räntor på andelskapital som aktiebolag eller andelslag för samma år utdelat till sina aktieägare eller medlemmar, skattefri inkomst. Om beloppet av de utdelade dividenderna eller räntorna på andelskapital utgör minst 80 procent av beloppet av de erhållna dividenderna eller räntorna på andelskapital eller om det är fråga om aktiebolag eller andelslag, vilket för koncern, som bedriver affärsrörelse, handhar koncernens organisation, finansiering eller inköp eller andra liknande gemensamma uppgifter, eller vilket verkar för utvecklande av industri som bör anses viktig för landets näringsliv och för främjande av dess investeringar genom att placera medel i dylika företag eller i aktier eller andelar i dessa, räknas dock icke erhållna dividender eller räntor på andelskapital ens till en del som skattepliktig inkomst. Finansministeriet besluter på ansökan av aktiebolag eller andelslag, huruvida detta utgör sådant ovan avsett samfund som verkar för utvecklande av industri vilken måste anses viktig för landets näringsliv och för främjande av dess investeringar. Innan beslut fattas skall finansministeriet inhämta utlåtande från industrins utvecklingsnämnd.

13 §.

Nyttighet hänföres till omsättningstillgångarna, räknat från den tidpunkt då den avsänts, levererats eller på annat sätt överlåtits till den skattskyldige, till dess den skattskyldige överlåtit den eller den förbrukats, förstörts eller på annat sätt förlorats, dock så, att nyttighet, som inköpts från utlandet, hänföres till den skattskyldiges omsättningstillgångar, räknat från den tidpunkt då den förts ombord på fartyg, utgivits till annan fraktförare eller, enligt vad finansministeriet närmare bestämmer, eljest överlämnats till den skattskyldige. Medelst skogsköpsavtal från ett visst område till ett fast, i markbelopp angivet pris inköpta, med avseende på kvaliteten bestämda träd hänföras till köparens omsättningstillgångar. Byggnad, konstruktion, maskin eller annan sådan av överlåtare förfärdigad nyttighet, som beställaren enligt avtal emottager efter verkställd granskning, hänföres till överlåtarens omsättningstillgångar, till dess den efter granskning emottagits.

26 §.

Kurs- och indexförluster på gäld, vilka härröra av näringsverksamhet, avdragas såsom kostnad för det skatteår, varunder kursen på utländsk valuta eller pris- eller kostnadsindex eller annan jämförelsegrund förändrats, eller, om skattskyldig det yrkar, såsom kostnad för senare skatteår, likväl så, att nämnda förluster skola avdragas senast från intäkterna för det skatteår, varunder det mot förlusten svarande beloppet erlagts.

52 §.

Vinst som uppkommit då bolag fusionerats utgör icke skattepliktig inkomst, och förlust utgör icke avdragbar utgift.

Efter det samfund fusionerats, avdragas det övertagna samfundets vid beskattningen ännu icke avdragna avdragbara utgifter från det mottagande samfundets inkomster på samma sätt, som de skulle ha avdragits från det övertagna samfundets inkomster.

Såframt det mottagande samfundet äger aktier eller andelar i det övertagna samfundet, får det, om den skattskyldige det kräver, utan hinder av vad ovan i 2 mom. stadgats, anses, att anskaffningsutgiften för de anläggningstillgångar, som överföras från det övertagna samfundet, är den andel av totalbeloppet av aktiernas anskaffningsutgift och de skulder som överföras och som motsvara sagda anläggningstillgångars andel av det övertagna samfundets hela förmögenhet, likväl icke mera än anläggningstillgångarnas gängse värde. Vid fastställande av anläggningstillgångarnas andel användas beskattningsvärdena för det övertagna samfundets egendom som grund, dock så, att såsom omsättningstillgångarnas värde anses 70 procent av anskaffningsutgiften för dem.

54 §.

Skattskyldig har rätt att, i enlighet med vad ovan stadgats, fördela en erhållen inkomstpost över flera skatteår samt att avdraga anskaffningsutgift för omsättnings- och investeringstillgångar samt reserveringar såsom kostnad blott om motsvarande poster intagits i hans bokföring.


61 §.

Med avvikelse från vad i 18 § 4 punkten stadgats, anses vid statsbeskattningen hela beloppet av dividend eller ränta på andelskapital, som enligt beslut därom skall utdelas på det av aktieägare eller medlemmar inbetalda aktie- eller andelskapitalet i sådant aktiebolag eller andelslag, som under tiden 1. 1. 1969―31. 12. 1978 anmälts till registrering, eller på betald ökning av aktie- eller andelskapital, vilken under samma tid registrerats eller influtit, som avdragbar utgift under registrerings- eller betalningsåret och de fem därpå följande åren, likväl icke under ett skatteår mera än 20 % av det aktie- eller andelskapital, som betalts till aktiebolaget eller andelslaget för aktierna eller andelarna. Såframt beslut fattats att på nytt aktie- eller andelskapital utdela större dividend eller ränta än på det övriga aktie- eller andelskapitalet och utdelningen kan antagas ha skett för undvikande av beskattning, avdrages på grund av detta moment blott dividend eller ränta i enlighet med den lägsta dividend- eller ränteprocenten.Denna lag tillämpas första gången vid beskattningen för år 1977, likväl så, att lagens 6 § 3 mom. tillämpas första gången på de dividender eller räntor på andelskapital som samfund erhållit under det skatteår, som börjar den 1 januari 1977 eller senare, och att lagens 52 § i sin ändrade ordalydelse tillämpas på de fusioner, för vilka domstols samtycke erhållits under det skatteår som börjar tidigast den 1 januari 1977 eller under skatteår som börjar senare, samt att lagens 54 § 1 mom. i sin ändrade form tillämpas första gången vid beskattningen för år 1978.

Helsingfors den 29 december 1976.

Republikens President
Urho Kekkonen

Finansminister
Esko Rekola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.