1018/1976

Given i Helsingfors den 23 december 1976.

Lag angående ändring av lagen om förskottsuppbörd.

I enlighet med riksdagens beslut

upphäves 30 § lagen den 28 november 1959 om förskottsuppbörd (418/59) och

ändras 8 och 12 §§, 13 § 2 mom. samt 16 § 2 mom., av dessa lagrum 12 § sådan den lyder i lag av den 28 december 1962 (652/62) och 13 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 13 augusti 1976 (670/76), som följer:

8 §.

Gottgörelse, som erlagts såsom ersättning för kostnader, vilka åsamkas löntagare för arbetets utförande, betraktas icke såsom lön, såframt den ej överstiger det beräknade beloppet av dessa kostnader.

Har löntagare för utförande av arbetet sådana kostnader, som vid beskattningen få avdragas och för vilka han icke erhåller särskild ersättning, få dessa kostnader avdragas från lönebeloppet, innan förskottsinnehållning verkställes.

Ovan i 1 och 2 mom. avsedda kostnader äro dock icke medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationer, avgifter till arbetslöshetskassor, resekostnader från bostaden till den egentliga arbetsplatsen och tillbaka, ej heller utgifter föranledda av anskaffande av facklitteratur. Anordnar arbetsgivare utan ersättning för sina arbetstagare gemensam eller annan motsvarande transport till den egentliga arbetsplatsen och tillbaka, betraktas sådan förmån icke såsom lön.

På skattestyrelsen ankommer att fastställa grunderna för beräkning av de kostnader, som avses i 1 och 2 mom.

12 §.

Åt de skattskyldiga, beträffande vilka förskottsinnehållning kan komma i fråga, giver skattedirektören för varje skatteår en skattebok i enlighet med formulär, som fastställes av skattestyrelsen.

Skatteboken gives åt den skattskyldige av skattedirektören för det skattedistrikt, till vilket den skattskyldiges hemkommun hör. På ansökan kan skattebok även utgivas av skattedirektören för annat skattedistrikt.

Då skatteboken utgives, skall skattedirektören bestämma en förskottsinnehållningskod, som utvisar den innehållningstabell, enligt vilken förskottsinnehållning under skatteåret skall verkställas hos den skattskyldige. Genom förordning stadgas på vilket sätt innehållningstabellerna skola finnas tillgängliga för de skattskyldiga och arbetsgivarna.

Då skäl därtill yppas, skall skattedirektören ånyo bestämma förskottsinnehållningskoden.

Genom förordning kan stadgas, att skattemyndighet får giva pensionstagares förskottsinnehållningskod och andra vid förskottsinnehållningen erforderliga uppgifter, som skola antecknas i skatteboken, direkt till utbetalaren av pensionen. Härvid erhåller pensionstagaren ingen skattebok, utan honom meddelas motsvarande uppgifter på sätt skattestyrelsen föreskriver.

13 §.

Företer löntagare i fall, som avses i 1 mom., icke sin skattebok, skall förskottsinnehållning verkställas i enlighet med tabell, som skattestyrelsen bestämmer. På samma sätt skall förfaras, om utbetalare av pension icke på sätt som avses i 12 § 5 mom. erhåller uppgift om pensionstagares förskottsinnehållningskod och pensionstagare icke företer sin skattebok.


16 §.

Då löntagare enligt stadgandena om stats- eller kommunalskatt kan beviljas andra än i 8 § 2 mom. avsedda avdrag, som icke beaktats vid utarbetandet av de tabeller, vilka nämnas i 11 §, kan i 1 mom. avsedd skattedirektör på anhållan av löntagaren förordna, att den förskottsinnehållning, varom stadgas i 13 § 1 mom., skall verkställas till mindre belopp än vad som annars borde ske. Skattestyrelsen fastställer minimibeloppen för de avdrag, vilka beaktas vid sänkning av förskottsinnehållning. Skulle i 13 § 3 mom. avsedd innehållning uppenbarligen vara alltför stor, jämförd med det belopp, som slutligt skall erläggas, kan skattedirektören likaså förordna, att innehållningen skall ske till mindre belopp.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1977, dock så, att 30 § ännu år 1977 tillämpas på den förskottsinnehållning som verkställes på statens familjepensioner.

Helsingfors den 23 december 1976.

Republikens President
Urho Kekkonen

Finansminister
Esko Rekola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.