946/1976

Given i Helsingfors den 3 december 1976.

Förordning angående ändring av förordningen om verkställighet av fängelsestraff.

På föredragning av justitieministern

ändras 1 § 1 mom. samt 2 och 3 §§ förordningen den 13 juni 1975 om verkställighet av fängelsestraff (447/75),

av dem 1 § 1 mom. och 2 § sådana de lyder delvis ändrade genom förordning av den 12 december 1975 (937/75), samt

fogas till förordningen nya 2 a och 2 b §§ som följer:

1 §.

För verkställighet av ovillkorligt fängelsestraff och av villkorligt fängelsestraff, som förordnats till verkställighet, samt ifråga om förverkad villkorlig frihet skall allmän underrätt och hovrätt i andra instans uppgöra meddelande om utslag i enlighet med ett av justitieministeriet fastställt domslutsformulär och i distributionsanvisningen anteckna, att avskrift av meddelandet om utslag (verkställighetshandling) skall tillställas länsstyrelsen i det län, inom vilket underrätten har sin ordinarie sammanträdesplats. Anteckning i distributionsanvisningen göres icke i underställt mål eller i mål, vilket hovrätt eller underrätt, utan att slutligt avgöra målet, hänskjuter till annan domstol för avgörande. Har saken handlagts av hovrätt i första instans, skall i distributionsanvisningen antecknas, att verkställighetshandlingen skall tillställas länsstyrelsen i det län, inom vilket hovrätten har sitt säte.


2 §.

Allmän underrätt skall sända meddelandet om utslag beträffande de personer, som dömts under respektive månad, till justitieministeriet före den 15 nästföljande månad. Meddelandet får icke sändas förrän den stadgade tiden för missnöjesanmälan utgått.

Hovrätt skall sända meddelandet om utslag till justitieministeriet efter utgången av den för missnöjesanmälan stadgade tiden och senast 30 dagar efter det att utslaget har givits. Meddelande om utslag skall sändas även försåvitt någon, som i underrätt har ådömts fängelsestraff, vilket skall verkställas, i hovrätt befrias från sådan påföljd eller försåvida saken icke upptages till prövning beträffande straffet. Då hovrätt förordnar ett av underrätt såsom villkorligt ådömt fängelsestraff till verkställighet eller skärper bötesstraff till fängelsestraff, skall den till meddelandet om utslag foga avskrift av underrättens domslut eller avskrift av utslaget. I mål angående häktad person skall hovrätten dock omedelbart tillsända vederbörande länsstyrelse meddelande om utslaget (temporär verkställighelshandling).

Justitieministeriet skall i enlighet med distributionsanvisningen för meddelande om utslag befordra verkställighetshandlingen jämte eventuella bilagor till länsstyrelsen.

Vattendomstol skall inom tid, som är stadgad i 1 mom., till länsstyrelsen i det län, inom vilket vattendomstolen har sin ordinarie sammanträdesplats översända utdrag ur strafflängden (verkställighetshandling) särskilt för sig beträffande envar som är antecknad i strafflängden. Om insändande av utdrag ur strafflängd, som föres vid krigsrätt i och för verkställighet är stadgat särskilt.

2 a §.

Då domstol, när den avgör mål, förordnar att dömd person skall hållas häktad, skall i fångpasset (temporär verkställighetshandling) införas för verkställigheten erforderliga uppgifter.

Då domstol har avgjort brottmål, som gäller fånge, skall i fångpasset antecknas huruvida den åtalade har dömts till straff. Har åtalet förkastats eller har den åtalade ej dömts till straff, skall i fångpasset i korthet angivas den gärning, för vilken straff har yrkats för den åtalade eller vilken räknats honom till last. Har fånge dömts till straff, skall i fångpasset antecknas det brott, för vilket straffet har ådömts samt straffpåföljderna.

2 b §.

Då underrätt har dömt åtalad för ett eller flera brott till fängelse i minst två år, skall den inom 30 dagar efter det att utslaget har avkunnats angående målet sända ett protokollsutdrag, som innefattar åtalet och utslaget i målet jämte motivering, i fråga om häktad person till länsfängelset och i fråga om annan person till jusdtieministeriet. För envar åtalad, som har dömts medelst ett och samma utslag, skall sändas ett särskilt utdrag. Sålunda skall förfaras även då mål har underställts eller hänskjutits till annan domstol eller då straffet är villkorligt.

3 §.

Då högsta domstolen dömer till ovan i 1 c 1 mom. nämnd påföljd eller ej beviljar full följdstillstånd i mål, i vilket tillstånd hade kunnat beviljas med stöd av 30 kap. 3 § 1 punkten rättegångsbalken, utgör en avskrift av utslaget verkställighetshandling.

Länsstyrelsen skall tillsändas en avskrift beträffande envar som blivit dömd. Avskrift skall sändas även försåvitt den som vid lägre domstol dömts till fängelsestraff, vilket skall verkställas, i högsta domstolen befrias från sådan påföljd eller försåvitt saken icke upptages till prövning beträffande straffet. Har i underrätten icke gjorts anteckning i strafflängden angående den som dömts till fängelsestraff, skall personuppgifterna om den dömde samt dennes adress antecknas i den avskrift som utgör verkställighetshandling. Vid behov skall till avskriften även fogas avskrift av den lägre domstolens domslut eller utslag.

Verkställighetshandlingen tillsändes länsstyrelsen i det län, inom vilket underrätten har sin ordinarie sammanträdesplats eller, såframt saken har handlagts av hovrätt i första instans, länsstyrelsen i det län, inom vilket hovrätten har sitt säte.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1977.

Hovrätt kan likväl i mål, som avgjorts eller i vilka föredragningen eller förberedelserna för föredragningen påbörjats före den 1 januari 1977, för verkställighet tillställa länsstyrelsen avskrift av utslag i fråga om de straff, vilka avses i 1 § 1 mom.

Helsingfors den 3 december 1976.

Republikens President
Urho Kekkonen

Tf. justitieminister
Esko Rekola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.