943/1976

Given i Helsingfors den 3 december 1976.

Förordning om vissa avgifter till patent- och registerstyrelsen,

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden, hörande till handels- och industriministeriets verksamhetsområde, stadgas med stöd av 73 § patentlagen den 15 december 1967 (550/67), 58 § varumärkeslagen den 10 januari 1964 (7/64), 47 § mönsterrättslagen den 12 mars 1971 (221/71) och 11 § lagen den 30 december 1965 om patent- och registerstyrelsen (749/65) samt 1 § lagen den 15 december 1967 om patentombud (552/67):

1 §.

I ärenden rörande ansökan om patent skall erläggas följande avgifter:

mk
Ansökningsavgift enligt 9 § 5 mom. patentlagen 450
Återupptagningsavgift enligt 15 § 3 mom. och 20 § 1 mom. patentlagen 160
om ansökningen tidigare återupptagits 320
Tryckningsavgift enligt 20 § 1 mom. patentlagen:
grundavgift 260
tilläggsavgift för varje sida som ansökningen omfattar utöver sex sidor; antalet sidor beräknas efter de för tryckning avsedda handlingarna 40
Beställningsavgift för referenshandlingar vid föreläggande 30

Patentverket utfärdar närmare föreskrifter om huru i 20 § 2 mom. patentlagen avsedd befrielse från erläggande av tryckningsavgift sökes.

2 §.

För patent, som icke är tilläggspatent, skall erläggas följande årsavgifter:

mk
1 patentåret 100
2 " 100
3 " 150
4 " 180
5 " 230
6 " 300
7 " 350
8 " 430
9 " 520
10 " 630
11 " 740
12 " 850
13 " 970
14 " 1 100
15 " 1 230
16 " 1 360
17 " 1 490

Årsavgift, som enligt 42 § 3 mom. patentlagen erlägges senare än första dagen av patentåret, utgår med 20 procents förhöjning.

3 §.

I ärenden rörande patent skall erläggas följande avgifter:

mk
Återupprättningsavgift enligt 51 § 2 mom. patentlagen 450
Utöver denna avgift skall erläggas förfallen årsavgift med 20 procents förhöjning.
Ansökan om anteckning i patentregistret,
vilken avser
ny innehavare eller namnändring 70
licens 70
panträtt 70
annan än ovan avsedd anteckning 60
4 §.

För översättning till finska eller svenska språket av beskrivningen av uppfinningen samt patentkraven skall såsom i 9 § 4 mom. och 31 § patentlagen avsedd översättningsavgift erläggas 60 mark för varje sida eller del av sida av den text, som skall översättas.

Vid beräknande av sidantal anses som en sida en maskinskriven sida, upptagande högst 30 rader och på varje rad i medeltal högst 25 stavelser.

5 §.

Ovan i denna förordning nämnd avgift, som icke erlagts i rätt tid eller erlagts med otillräckligt belopp så att betalning icke kan godtagas, skall återbetalas.

Avslås ansökan om återupprättande av patent, återbetalas sådan förhöjd årsavgift som erlagts enligt 3 § 2 mom. patentlagen.

6 §.

För av patentansökningar oberoende utredningar och nyhetsgranskningar, vilka utföres på vederbörandes anhållan vid patent- och registerstyrelsens patentavdelning, erlägges åt staten i ersättning för de vid patent- och registerstyrelsen på uppdraget använda arbetstimmarna 70 mark per timme.

För av patent- och registerstyrelsen utförd prövning, varigenom medelst prioritetsdata i för ändamålet avsedda mikrokort utredes, i vilka länder patentansökan rörande en bestämd uppfinning har inlämnats, utgår i ersättning 150 mark per prövning.

7 §.

Vid ingivande av ansökan i ärenden rörande varumärke skall följande avgifter erläggas:

mk
Avgift för ansökan om registrering och förnyelse av varumärke 340
Avgift för ansökan om förnyelse av registrering, om ansökningen inlämnas efter registreringsperiodens utgång 400
Avgift för ansökan om registrering och förnyelse av kollektivmärke 550
Avgift för ansökan om förnyelse av registrering av kollektivmärke, om ansökningen inlämnas efter registreringsperiodens utgång 630
Tilläggsavgift:
klassavgift vid registrering, för varje klass utöver den första 100
klassavgift vid förnyelse, för varje klass utöver den första 150
Avgift för ansökan om ändring i registrerat märke 80

För anteckning i varumärkesregistret, vilken avser

mk
licens 70
panträtt 70
annan anteckning 60

För svar, som avses i 20 § varumärkesförordningen av den 29 maj 1964 (296/64), skall vid framställande av förfrågan erläggas 30 mark för varje klass.

Anmälan om upphörande av en i varumärkesregistret antecknad rätt är avgiftsfri.

8 §.

I ärenden rörande registrering av mönster skall erläggas följande avgifter:

mk
Ansökningsavgift enligt 47 § mönsterrättslagen 240
Tilläggsavgift i samband med ansökan
1) klassavgift för varje varuklass, till vilken mönstret hänföres, utöver den första 80
2) samregistreringsavgift för varje mönster utöver det första 80
3) förvaringsavgift för varje modell 70
4) kungörelseavgift för kungörelse av varje bild utöver den första 50
Återupptagningsavgift enligt 14 § 3 mom. mönsterrättslagen 80
9 §.

I ärenden rörande registrerat mönster skall erläggas följande avgifter:

mk
Förnyelseavgift enligt 47 § mönsterrättslagen
första gången 400
andra gången 750
Tilläggsavgift vid ansökan om förnyelse
1) klassavgift för varje varuklass, till vilken mönstret hänföres, utöver den första 80
2) samregistreringsavgift för varje mönster utöver det första 80
3) förvaringsavgift för varje modell 80
4) om förnyelseavgift erlägges efter utgången av löpande regis treringsperiod 80

För anteckning i mönsterregistret, vilken avser

mk
ny innehavare 70
licens 70
panträtt 70
annan anteckning 60

Anmälan angående avstående från registrering av mönster är avgiftsfri.

10 §.

Avgift, som i ärenden rörande mönsterrätt icke erlagts i rätt tid eller erlagts med otillräckligt belopp så att betalning icke kan godtagas, skall återbetalas.

11 §.

Sökes hos patent- och registerstyrelsens besvärsavdelning ändring med stöd av 4 § 1 mom. 1, 2, 3 eller 4 punkten lagen den 50 december 1965 om patent- och registerstyrelsen (749/65), sådana de lyder i lag av den 25 maj 1973 (422/73), skall besväranden före utgången av den stadgade besvärstiden erlägga besvärsavgift, vars storlek i ärenden som avses i 25 och 72 §§ patentlagen av den 15 december 1967 (550/67), sådana dessa paragrafer lyder i lag av den 2 juli 1971 (575/71), är, i de fall som avses i 25 § 450 mark och i de fall som avses i 72 § 170 mark, i ärenden som avses i 21 § mönsterrättslagen av den 12 mars 1971 (221/71) 300 mark och i övriga ärenden rörande mönsterrätt 150 mark samt i ärenden rörande varumärke 300 mark och i ärenden rörande anmälan till handelsregistret 200 mark.

12 §.

Det över besvärsavgiftens erläggande utfärdade beviset skall fogas till besvärshandlingarna.

13 §.

I samband med ansökan som gäller patentombuds införande i patentombudsregistret skall erläggas en registreringsavgift om 500 mark. För ändring i patentombudsregistret och för annan separat anmälan skall erläggas en avgift om 70 mark.

Anmälan om avförande av anteckning från patentombudsregistret är avgiftsfri.

14 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1977, likväl så, att den i fråga om varumärkesansökningar äger tillämpning på ansökningar ingivna den 1 februari 1977 eller senare. Genom denna förordning upphäves 53 § och 49, 50, 51, 52 och 52a §§ patentförordningen av den 4 januari 1968 (4/68), sådana dessa paragrafer lyder i förordning av den 19 september 1975 (738/75), 27 och 27a §§ varumärkesförordningen av den 29 maj 1964 (296/64), av dessa paragrafer 27 § sådan den lyder i förordning av den 19 september 1975 (740/75) och 27a § sådan den lyder i förordning av den 26 mars 1976 (271/76), 32 § och 29, 30 och 31 §§ mönsterrättsförordningen av den 2 april 1971 (252/71), sådana dessa paragrafer lyder i förordning av den 19 september 1975 (739/75), förordningen den 19 september 1975 om besvärsavgift i ärenden rörande patent, mönster, varumärke eller handelsregister (741/75) samt 6 § förordningen den 10 oktober 1969 om patentombud (636/69).

Helsingfors den 3 december 1976.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
C. G. Aminoff

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.